A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Historia

Historia

 • Historia

  Bank Gospodarstwa Krajowego przed II wojną światową

  Bank Gospodarstwa Krajowego powstał 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego. Bank powołany został na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Powstał w wyniku fuzji trzech wywodzących się z Galicji banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Pierwszym prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego był dr Jan Kanty Steczkowski, który pełnił funkcję prezesa do końca czerwca 1927 r.

  W 1927 r. prezesem BGK został gen. dr Roman Górecki żołnierz Legionów Polskich, szef Korpusu Kontrolerów WP oraz I zastępca szefa Administracji Armii. W latach 1926-1929 Gen. Górecki był również prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” Warszawa oraz prezesem Polskiej Ligi Piłki Nożnej. Na swojej pierwszej konferencji prasowej 24 lutego 1928 r. ówczesną misję BGK zdefiniował następująco: „Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk banku – to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski”. Górecki był prezesem BGK do września 1941 r. (na emigracji) z przerwą od 13 października 1935 r. do 15 maja 1936 r. W tym czasie pełnił funkcję Ministra Przemysłu i handlu w gabinecie premiera Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. 

  31 grudnia 1932 r. nieistniejące wcześniej stanowisko wiceprezesa BGK objął wiceminister skarbu Stefan Starzyński, który w latach 1927-1929 był członkiem rady nadzorczej BGK. Na stanowisku wiceprezesa BGK pozostał do lipca 1934 r., po czym w sierpniu objął fotel prezydenta Warszawy. 

  Do głównych zadań BGK należało udzielanie pożyczek długoterminowych poprzez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych, kolejowych i bankowych, udzielanie pożyczek samorządowych, a także kredytowanie instytucji oszczędnościowych i wykonywanie wszelkich innych czynności bankowych. Szczególne obowiązki spoczywały na banku wobec przedsiębiorstw państwowych i samorządowych.

  Papiery emitowane przez BGK były gwarantowane przez Skarb Państwa, ich autorką była m.in. Zofia Stryjeńska.

  Od końca lat 20. BGK stał się największym bankiem II Rzeczypospolitej (zarówno  pod względem kapitałów własnych jak i sumy bilansowej). Był przede wszystkim instytucją kredytu długoterminowego, zajmując w tej dziedzinie czołową pozycję w kraju, dostarczając 73% ogółu kredytów długoterminowych w 1929 r. i prawie 90% w 1938 r. (łącznie z kredytami finansowanymi z lokat Skarbu Państwa i funduszy celowych). Udział BGK w rynku kredytów krótkoterminowych wynosił 7% w 1929 r. i 10% w 1938 r. (dominującą pozycję zajmował Bank Polski SA), udział  w rynku depozytów odpowiednio około 10% i 13%.

  Klientami BGK były przede wszystkim instytucje i przedsiębiorstwa państwowe oraz samorządy, dopiero na dalszym planie znajdowały się podmioty prywatne.  BGK odegrał ważną rolę w sanacji wielu deficytowych przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne dla gospodarki i obronności państwa, co wiązało się z poważnymi stratami. Warto jednak podkreślić, że BGK był instytucją przynoszącą zyski, i pomimo swojego zaangażowania w wiele trudnych przedsięwzięć, cieszył się zaufaniem Polaków. Był kluczowym podmiotem realizującym rządowe programy społeczno-gospodarczych, zarządzał funduszami celowymi prowadził obsługę finansową podmiotów sektora publicznego. Finansował i zarządzał przedsiębiorstwami strategicznymi dla obronności kraju, brał udział w akcji oddłużania rolnictwa i samorządów, finansował lub współfinansował wiele inwestycji państwowych, w tym inwestycje budowlane oraz istotne przedsięwzięcia przemysłowe II Rzeczypospolitej.

  Wkłady i lokaty w instytucjach finansowych (źródło: Sprawozdanie BGK za rok 1938)

   

   

   

   

   

   

   


  Kredyty gotówkowe (źródło: Sprawozdanie BGK za rok 1938)

  Centrala

  Siedziba centrali BGK do grudnia 1931 r. znajdowała się jednocześnie w kilku lokalizacjach. W kamienicy przy ul. Królewskiej 5, przy ul. Siennej 17, gdzie mieścił się Oddział/Wydział/Departament Budowlany i do 1927 r. w gmachu Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego 23, gdzie wynajmowano pomieszczenia na siedzibę Departamentu Kredytów Długoterminowych.

   W 1927 r. część departamentów centrali przeniesiona została do będącego od 1924 r. własnością BGK pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32. W latach 1928–1931 wzniesiono według projektu Rudolfa Świerczyńskiego – gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. W drodze konkursu wyłoniony został również autor płaskorzeźb na ryzalicie z głównym wejściem. Był nim Jan Szczepkowski, autor m.in. części płaskorzeźb na Sali Obrad Sejmu RP oraz pomników S. Moniuszki i W. Bogusławskiego przed Teatrem Wielkim w Warszawie. Centrala BGK mieści się obecnie w tym samym gmachu przy Alejach Jerozolimskich.

  Przemysł

  Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami, od początku swojego istnienia wspierał finansowo rozwój krajowej gospodarki. Instytucje i przedsiębiorstwa państwowe zawsze były dla BGK grupą priorytetową. BGK angażował się finansowo we wszystkie najważniejsze inwestycje II RP. Wśród nich znajduje się np. port i stocznia w Gdyni. Jedną z form aktywności BGK w tej dziedzinie były podejmowane przez BGK na zlecenie rządu działania, mające na celu finansową ochronę oraz modernizację przedsiębiorstw strategicznych z punktu widzenia gospodarczych i militarnych interesów państwa. To stało się podstawą powstania tzw. koncernu BGK, w skład którego wchodziły przedsiębiorstwa o dużym znaczeniu dla krajowej gospodarki i obronności kraju. Nieprzerwanie do wybuchu II wojny do bankowego koncernu należało Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych, Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych, Przemysł Chemiczny w Polsce „Boruta” z siedzibą w Zgierzu, Zakłady Chemiczne „Grodzisk” oraz Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki. Wszystkie one zostały w latach 1931-1933 oddłużone przez BGK. Do bankowego koncernu należał również założony w 1926 r. polsko-brytyjski The British and Polish Trade Bank z siedzibą w Gdańsku i polsko-francuski Banque de Silesie w Katowicach. Czasowo do koncernu BGK należały m.in. oddłużone przez bank Zakłady Mechaniczne „Ursus”, Fabryka Obrabiarek „Pionier”, Polskie Towarzystwo Akumulatorowe, AZOT z Jaworzna i Polskie Zjednoczenie Rybaków Morskich.

  Inną formą zabezpieczania strategicznych interesów państwa było obejmowanie przez BGK udziałów w przedsiębiorstwach. Począwszy od 1936 r. BGK włączony został w realizację planów inwestycyjnych państwa (Centralny Okręg Przemysłowy).

  Budownictwo mieszkaniowe

  Budownictwo mieszkaniowe było drugim po kredytowaniu przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych przedmiotem aktywności przedwojennego BGK. Kredytowanie budownictwa, poza zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, traktowane było jako jedno z narzędzi pobudzania koniunktury. Finansowanie budownictwa prowadzone było poprzez obsługę funduszy państwowych oraz przy udziale środków własnych BGK.

  BGK zaangażowany był w eksperymentalny rządowy program budowy tanich, drewnianych domów dla najuboższych warstw społeczeństwa. BGK był jednym z udziałowców Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Powołana w 1934 r. przez państwo spółka, miała na celu budowę i eksploatację mieszkań, przeznaczonych dla pracowników o średnim i niższym uposażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem robotników. Do wybuchu wojny, pod marką TOR, wybudowano w całym kraju ok. 9 tys. mieszkań.

  Z inicjatywy BGK, w 1935 r. na warszawskim Kole, odbyła się wystawa budowlano-mieszkaniowa. Zostały tam zaprezentowane gotowe w pełni wyposażone domy, zbudowane według projektów najlepszych polskich architektów, którzy wcześniej brali udział w konkursach organizowanych przez BGK. Po zakończeniu wystawy na Kole do wystawowych domów wprowadzili się pierwsi lokatorzy.

  Jedną z formą kredytowania przez BGK budownictwa mieszkaniowego była emisja obligacji budowlanych. Pierwsza emisja miała miejsce w 1928 r. i opiewała na 191 tys. zł. W latach 1932-1935 roczna wartość emisji wynosiła ponad 31 mln zł, a w latach 1936-1938 odpowiednio ponad 66, 72 i 74 mln zł. Tak wysoki wskaźnik związany był z inwestycjami mieszkaniowymi na terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie z kredytów budowlanych udzielonych przez BGK powstało 8 546 izb mieszkalnych.

  BGK obsługiwał również Fundusz Kwaterunku Wojskowego utworzony w 1927 r. przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Fundusz powołano w celu finansowania budowy domów mieszkalnych dla oficerów i żonatych podoficerów zawodowych. Inwestycje budowlane ze środków funduszu realizowano w ponad 50 miastach, z których najsłynniejsze powstały w Warszawie. Jedną z takich inwestycji była kontynuacja rozpoczętej w 1922 r. budowy osiedla mieszkaniowego Żoliborz Oficerski. Przy ul. Czarnieckiego 55 miał zamieszkać Józef Piłsudski, ale daleki numer na liście oczekujących na przydział mieszkania (256) spowodował, że marszałek Piłsudski przeprowadził się do Sulejówka.

  Swój udział w budownictwie mieszkaniowym, głownie na terenie Warszawy, miał również Fundusz Emerytalny Pracowników BGK. Ze środków funduszu w okresie międzywojennym wybudowano 10 budynków mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania służbowe pracowników BGK oraz wynajem. Siedem z tych budynków powstało w Warszawie pod adresami Fabryczna 21, 23, 25, 27, Frascatti 3, Konopczyńskiego 5/7 oraz Rozbrat 10/14 i 16/18 (połączone w jeden dwa budynki). Autorami projektu, do dziś stojącej i zamieszkałej kamienicy na rogu ulic Frascati 3 i Konopnickiej 1 w Warszawie, byli Bohdan Lachert i Józef Szanajca, współprojektanci nowoczesnej siedziby oddziału BGK w Lublinie.

  Bank administrował też funduszami celowymi rządu, między innymi Funduszem Pomocy Instytucjom Kredytowym, Państwowym Funduszem Budowlanym, Państwowym Funduszem Kredytowym i Funduszem Pracy. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych Bank Gospodarstwa Krajowego stał się jednym z największych banków II Rzeczypospolitej, pełniąc rolę podstawowego uczestnika restrukturyzacji gospodarki. W BGK zatrudnionych było wraz z personelem technicznym od 1000 w 1924 r. do ponad 1500 w 1939 r. pracowników, z czego ok. połowa w centrali i mieszczącym się w jej siedzibie oddziale głównym.

  II wojna światowa

  6 września 1939 r. z warszawskiego Dworca Wschodniego rusza w kierunku Równego, gdzie BGK miał swój oddział, specjalny pociąg ewakuacyjny zorganizowany przez prezesa Góreckiego. W Równem miała znajdować się tymczasowa siedziba BGK na czas wojny. Centralę i Oddział Główny zarząd BGK pozostawił pod opieką trójki „kustoszy”. W Warszawie pozostała część kierownictwa, niezbędna do bezpośredniego zarządzania Bankiem. W pociągu jadącym do Równego znajdowały się najważniejsze dokumenty banku, papiery wartościowe, depozyty, w tym depozyty z Pelplina i Biblioteki Narodowej (np. Biblia Gutenberga, Kazania Świętokrzyskie, partytury Chopina) oraz 2,4 mln złotych w gotówce. Ewakuowanych zostało także ok. 350 pracowników centrali wraz z rodzinami.

  BGK na emigracji

  17 września 1939 r., czyli w dniu agresji sowieckiej, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski wydał prezesowi BGK polecenie ewakuacji całego sztabu kryzysowego BGK do Rumunii. Kierownictwo BGK sporządziło notatkę, że czyni to na wyraźne polecenie „władz tak bezpośrednich, jak i nadzorczych” i 17 września przekroczyło w Kutach granicę polsko-rumuńską. Tymczasową siedzibą emigracyjnego kierownictwa BGK stał się na krótko Bukareszt, a następnie Paryż, skąd po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. kierownictwo BGK przenosi się do Londynu. Pierwsze działania emigracyjnych struktur banku skoncentrowane były na zabezpieczeniu środków BGK na rachunkach bankowych w krajach nieobjętych wojną. Środki te, w wysokości ok. 10 mln zł., ulokowane były głównie w bankach USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Przelania tych środków na rachunek BGK domagało się również pod wpływem nacisków Niemców krajowe kierownictwo banku. We wrześniu 1941 r. premier Rządu RP na Uchodźstwie odwołuje gen. Romana Góreckiego ze stanowiska prezesa BGK. Nowym prezesem ze względów proceduralnych dopiero w 1943 r. zostaje dr Karol Aleksandrowicz.

  BGK w okupowanej Polsce

  W miastach, które znalazły się na terenach zajętych przez Sowietów, oddziały BGK zlikwidowano. Na terenach przyłączonych do III Rzeszy oddziały BGK, podobnie jak oddziały innych polskich państwowych banków, postawiono w stan likwidacji. W Generalnym Gubernatorstwie centrala BGK oraz niezależnie od niej oddziały wraz z częścią przedwojennych pracowników funkcjonowały w ograniczonym zakresie, pod niemieckim kierownictwem.

  W październiku 1939 r. pracownicy centrali BGK założyli spółdzielnię pracy „Spólnota”, której celem była finansowa pomoc dla bezrobotnych pracowników BGK oraz działalność konspiracyjna, za którą wielu członków spółdzielni zapłaciło najwyższą cenę. Jedna z kas pancernych w gmachu centrali BGK służyła do przechowywania środków finansowych Armii Krajowej. W 1941 r. w centrali i oddziałach BGK zatrudnionych było 498 pracowników, w 1942 r. 462, z czego 360 w centrali.

  W sierpniu 1944 r. gmach centrali BGK zajęły niemieckie oddziały, Stacjonowały w nim do końca Powstania Warszawskiego. Jako jeden z nielicznych budynków w tej części Warszawy, nie został on przez wojska niemieckie zniszczony.

  Po upadku Powstania Warszawskiego pracownicy centrali BGK zostali wraz z ludnością Warszawy wywiezieni z miasta w głąb Niemiec. Pod koniec października 1944 r. były zarządca komisaryczny BGK dyr. Zieliński otrzymał od władz niemieckich polecenie powrotu z grupą pracowników centrali do Warszawy w celu przygotowania do wywiezienia mienia BGK. Niemcy wywieźli ze zdewastowanych wnętrz gmachu BGK maszyny, dywany, cześć akt oraz 30 mln zł. wydobytych ze skarbca przez otwór pod drzwiami, których nie udało im się wysadzić.

  Koniec wojny oraz okres powojenny

  Powojenna historia BGK zaczęła się jeszcze w czasie wojny. 12 sierpnia 1944 r. pracownicy lubelskiego oddziału BGK uruchomili pierwszą w kraju placówkę BGK. Miesiąc później również z inicjatywy pracowników BGK, rozpoczął działalność oddział w Rzeszowie.

  W lutym 1945 r., w przedwojennej siedzibie łódzkiego oddziału BGK przy Al. Kościuszki 63, uruchomiono oddział i centralę BGK. W tym samym roku na warszawskiej Pradze, w jednym z budynków biurowych Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” przy Ząbkowskiej 27, powstał warszawski oddział BGK.

  8 marca 1945 r. minister skarbu powołał dr Kazimierza Matuszeckiego, przedwojennego kierownika Wydziału Budowlano-Terenowego w centrali BGK, na nieistniejące w obowiązującym statucie BGK, stanowisko Kierownika Banku. Formalnie prezesem BGK był dr Karol Alexandrowicz, który do Polski powrócił pod koniec 1945 r.

  W kwietniu 1946 r. prezesem BGK został prof. Edward Lipiński. Pod jego kierownictwem bank nabrał rozpędu. Z budżetu państwa, za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu, otrzymał środki na kredytowanie odbudowy przemysłu i budownictwa ze zniszczeń wojennych.

  W 1948 r. na mocy dekretu o reformie systemu bankowego, BGK miał zostać przekształcony w Bank Inwestycyjny, a część kompetencji miał przejąć Narodowy Bank Polski. BGK posiadał wówczas 29 oddziałów, stan zatrudnienia wynosił 3029 osób, z czego w centrali 685, w oddziałach 2344.

  Z formalnego punktu widzenia do całkowitej likwidacji BGK nigdy nie doszło. Rola banku w latach 1948 - 1989 r. ograniczała się głównie do obsługi przedwojennego zadłużenia zagranicznego (głównie tzw. pożyczka ulenowska) oraz działań o charakterze likwidacyjno-windykacyjnym z zakresu własnej działalności banku w okresach przedwojennym, okupacyjnym i powojennym oraz likwidacji przedwojennego sektora bankowego.

  Początek wygaszania operacyjnej działalności BGK polegał na przekształcaniu jego oddziałów w delegatury przy powstałych na ich miejscu oddziałach Banku Inwestycyjnego. Koncepcja całkowitej fuzji z Bankiem Inwestycyjnym nie została jednak zrealizowana ze względu na odrębny charakter zadań obydwu instytucji.

  Na początku lat 50-tych rozpoczął się proces wydzielania ze struktur Banku Inwestycyjnego struktur BGK. W 1950 r. BGK otrzymał własny budżet. W szczątkowo funkcjonującej centrali powstały trzy wydziały: likwidacji kredytów własnych, akcji zleconych i księgowości. 19 lipca 1951 r. Minister Finansów powołał H. Grodeckiego, na stanowisko dyrektora kierującego bankiem.

  Lata do 1989

  Po roku 1949 liczba pracowników zatrudnionych w BGK systematycznie malała. 1951 r. – 230/150 osób, 1955 r. – 77 osób, 1957 r. – 53 osoby, 1962 r. – 29 osób. Zadania BGK w okresie 1949 - 1989 stawały się do tego stopnia marginalne, że w latach 80-tych w BGK zatrudnionych było zaledwie trzech pracowników, urzędujących w siedzibie Ministerstwa Finansów. 26 czerwca 1961 r. wszedł w życie nowy statut BGK. Zakres działań banku obejmował czynności o charakterze likwidacyjno-windykacyjnym oraz zadania zlecane przez Ministra Finansów. Bankiem kierował mianowany przez Ministra Finansów dyrektor i jego zastępca.

  Przed 1 czerwca 1989 r. „aktywa” BGK sprowadzały się do nieobsadzonej, społecznej funkcji dyrektora banku oraz dwóch szaf z dokumentami w podziemiach Banku Handlowego w wieżowcu przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

  1 czerwca 1989 r. decyzją Ministra Finansów „o uaktywnieniu” BGK powołany został etatowy dyrektor banku - Czesław Gawłowski, który w listopadzie tego samego roku został prezesem BGK.

  28 lipca 1989 r. Na mocy zarządzenia Ministra Finansów wszedł w życie nowy statut BGK. Głównym zadaniem reaktywowanego BGK było finansowanie „efektywnych inwestycji podejmowanych przez wszelkie podmioty gospodarcze”, „tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz finansowanie „przedsięwzięć o podwyższonym stopniu ryzyka”. BGK uzyskał również m.in. prawo do obrotu i emisji papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa. W nowy zakres działalności reaktywowanego BGK weszła ponadto administracja funduszami powierzonymi przez organy państwowe i osoby prawne oraz prawo tworzenia spółek prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielni.

  Pod koniec 1989 r. w BGK na 35 etatach zatrudnionych było 42 pracowników. W 1990 r. BGK przeniósł się do pomieszczeń wynajętych w PKiN. W 1997 r. bank odzyskał swoją historyczne siedzibę przy Al. Jerozolimskich 7.

  Ciekawostki

  • 8 grudnia 1938 r. na dziedzińcu Belwederu miała miejsce niezwykła uroczystość. Pracownicy polskich banków państwowych wraz ze swoimi prezesami przekazali armii ufundowany z prywatnych składek samolot bojowy. W ten sposób do 212 eskadry stacjonującego na lotnisku Okęcie 1 Pułku Lotniczego trafił szczególny egzemplarz bombowca PZL P-37A „Łoś” z numerem bocznym 72.11. Na jego lewej burcie widniał napis "Dar pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiego, Państwowego Banku Rolnego, Pocztowej Kasy Oszczędności, Banku Polska Kasa Opieki".
  • Pod koniec lipca 1939 r. do skarbca w centrali BGK złożony został jako depozyt Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie bezcenny egzemplarz dwutomowej Biblii, wydrukowanej przez samego Gutenberga w latach 1452-1455. Do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie 48 egzemplarzy, w tym 20 kompletnych. 5 sierpnia 1939 r. Biblioteka Narodowa, złożyła w skarbcu BGK jako depozyt dwie skrzynie bezcennych skarbów polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Wśród nich „Kazania Świętokrzyskie”, „Psałterz Floriański”, „Kronika Polski” bp Wincentego Kadłubka czy rękopisy partytur oraz listów Fryderyka Chopina. Ewakuowane z kraju przez kierownictwo BGK po wybuchu wojny dzięki temu ocalały i wróciły do Polski na przełomie lat 50 i 60.tych XX w. 
  • 26 września 1939 r. na gmach centrali BGK spadają bomby lotnicze. 
  • W 1945 roku gmach centrali BGK w Alejach Jerozolimskich, był siedzibą stołecznego ratusza. Od września 1945 r. na drugim piętrze gmachu, swoje urzędowanie rozpoczęła Centralna Komisja Likwidacyjna dla spraw byłej AK.
  • 1 stycznia 1946 r. w gmachu BGK otwarty został pierwszy na terenie Warszawy Urząd Stanu Cywilnego.
  • 1 lipca 1965 r. gmach BGK wpisany został do rejestru zabytków.
 • Poczet Prezesów
  Poczet Prezesów BGK od 1924 r.

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Lata sprawowania funkcji

  1

  Jan Kanty Steczkowski

  od 21 maja 1924 do 1 lipca 1927

  2

  Roman Górecki

  od 1 lipca 1927 do października 1935, 26 maja 1936 do 1 października 1941

  3

  Karol Alexandrowicz

  od lutego 1943 do 26 marca 1946

  4

  Edward Lipiński

  od kwietnia 1946 do 1 lipca 1948

  5

  Jan Wojnar

  od lipca 1948 do 15 października 1949

  6

  Czesław Gawłowski

  od 1 listopada 1989 do 21 lipca 1991

  7

  Mariusz Stolarz

  od 25 października 1991 do 30 września 1993

  8

  Danuta Chmielewska

  p.o. prezesa od 1 września 1993 do 24 lutego 1994, prezes od 25 lutego 1994 do 30 czerwca 1996

  9

  Waldemar Nowak

  od 1 lipca 1996 do 12 lutego 1997

  10

  Danuta Chmielewska

  od 13 lutego 1997 do 25 lutego 1998

  11

  Ryszard Pazura

  od 1 marca 1998 do 30 września 2002

  12

  Witold Koziński

  od 21 października 2002 do 31 stycznia 2004

  13

  Andrzej Dorosz

  od 1 luty 2004 do 16 maja 2006

  14

  Wojciech Kuryłek

  od 11 lipca 2006 do 24 maja 2007

  15

  Ireneusz Fąfara

  p.o. prezesa od 24 maja 2007 do 25 lipca 2007, prezes od 26 lipca 2007 do 23 października 2009

  16

  Tomasz Mironczuk

  od 23 października 2009 do 20 kwietnia 2011

  17

  Dariusz Daniluk

  od 20 kwietnia 2011 do 14 czerwca 2013

  18

  Dariusz Kacprzyk

  od 14 czerwca 2013 do 7 marca 2016

  19

  Mirosław Panek

  p.o. prezesa od 8 marca 2016 do października 2016

  20 Beata Daszyńska-Muzyczka od 9 grudnia 2016