Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Prawa przedsiebiorcy w kontaktach z urzędem skarbowym

Prawa przedsiebiorcy w kontaktach z urzędem skarbowym

Podatnik w kontaktach z urzędem skarbowym oprócz szeregu obowiązków ma także m.in. prawo do: zwrotu nadpłaty podatku, korekty deklaracji podatkowej, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Może wystąpić o pisemną interpretację podatkową, a jego deklarację może podpisać wcześniej ustanowiony pełnomocnik.

Prawo do korekty

Jeżeli podatnik nieprawidłowo wyliczył i podał niewłaściwą wysokość podatku, ma prawo złożyć korektę, zapłacić zaległy podatek lub zwrócić nadpłatę (jeżeli pobrał kwotę nienależną) – wraz z odsetkami. Korekty nie można dokonać tylko wówczas, gdy trwa postępowanie podatkowe wobec podatnika lub kontrola jego zobowiązań. Jeżeli korekty dokona urząd skarbowy, a różnica w podatku nie przekroczy 5 tys. zł i nie wniesiesz sprzeciwu, korekta jest traktowana jako dokonana przez ciebie.

Zaległości i nadpłata

W przypadku niedopłaty, jeśli w ciągu 6 miesięcy od złożenia deklaracji dokonasz jej korekty i uregulujesz należność, zapłacisz połowę odsetek karnych. Jeżeli zapłaciłeś podatek nienależny i jest nadpłata, masz prawo do jej zwrotu na rachunek bankowy. Nadpłata pomniejszana jest o koszt jej zwrotu. Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia, że nie zalegasz z podatkami, urząd skarbowy ma obowiązek wydać je w ciągu siedmiu dni.

Odroczenie podatku

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ podatkowy ma prawo na wniosek podatnika:

  • odroczyć termin płatności podatku,
  • rozłożyć zapłatę na raty,
  • umorzyć zaległości w całości lub części.

Ulga ta ma charakter uznaniowy i jest możliwa tylko w „nadzwyczajnych przypadkach losowych”. Do wniosku dołącza się m.in. oświadczenie o stanie majątkowym.
Przedsiębiorcy nie mogą się powoływać na kryzys na rynku lub załamanie w branży, gdyż takie sytuacje związane są z ryzykiem prowadzenia działalności. O ulgę można się ubiegać dopóty,
dopóki istnieje zobowiązanie.

Interpretacje podatkowe

W przypadku wątpliwości podatkowych możesz się zwrócić z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej do dyrektora właściwej izby skarbowej (w przypadku PIT – ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, w przypadku CIT – na miejsce siedziby firmy, a VAT – na miejsce prowadzenia działalności). Interpretacji dokonują dyrektorzy izb skarbowych
w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Interpretacje wydawane są w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez dyrektora izby skarbowej.

Pełnomocnik

Możesz ustanowić pełnomocnika do podpisania swojej deklaracji. W przypadku wszczęcia wobec ciebie postępowania podatkowego masz prawo uczestniczyć, osobiście lub przez
pełnomocnika w każdej czynności.
Przysługuje ci prawo:

  • wglądu w akta sprawy w lokalu organu podatkowego, w obecności pracownika tego organu,
  • sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii,
  • żądania wydania kopii akt sprawy.

Masz prawo oczekiwać, że twoja sprawa w urzędzie skarbowym zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana
— nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest cię zawiadomić, podać przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy. Przysługuje ci także prawo złożenia ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia lub do Ministra Finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona np. przez izbę skarbową.

Odwołanie

Od decyzji organu podatkowego przysługuje ci odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Należy podać zarzuty, określić istotę i zakres żądania oraz wskazać dowody. Jeżeli decyzję wyda organ odwoławczy, przysługuje ci, za pośrednictwem tego organu, prawo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Organ podatkowy wstrzymuje wówczas wykonanie decyzji do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.

W 2015 roku biura Krajowej Informacji Podatkowej wydały 37 710 indywidualnych interpretacji prawa podatkowego:

w biurze KIP w Bielsku-Białej8 453
w biurze KIP w Lesznie7 636
w biurze KIP w Płocku10 527
w biurze KIP w Piotrkowie Tryb.4 035
w biurze KIP w Toruniu7 059

 

 

Pliki do pobrania