Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Podatek PIT – którzy przedsiębiorcy go płacą?

Podatek PIT – którzy przedsiębiorcy go płacą?

Osoba, która otwierając firmę, wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, występuje w podwójnej roli: jako osoba fizyczna i przedsiębiorca. Tyle że jako przedsiębiorca płaci zaliczki.

Tę formę opodatkowania reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Wybór tej formy opodatkowania oznacza, że możesz:

 • korzystać z szeregu ulg,
 • rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
 • rozliczać się dzieckiem, jeżeli samotnie je wychowujesz.

Twoje dochody do kwoty 85 528 zł opodatkowane są podatkiem w wysokości 18 proc., powyżej tej kwoty – 32 proc.
Ta forma opodatkowania jest dogodna dla osób o dochodach do 100 tys. rocznie albo przy rozliczaniu się z małżonkiem (o niezbyt wysokich dochodach) lub z dzieckiem.

Obowiązek podatkowy

Podatki odprowadzasz do urzędu skarbowego w miejscu twojego zamieszkania. Osoby, które mają w Polsce tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych, bądź przebywają dłużej niż 183 dni w roku, mają tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy – opodatkowaniu podlega całość ich dochodów bez względu na to, w jakim kraju je uzyskują. Natomiast osoby, które przebywają w Polsce krócej niż pół roku, a centrum ich interesów znajduje się poza Polską, mają ograniczony obowiązek podatkowy – czyli opodatkowaniu podlegają tylko dochody tutaj uzyskiwane.

Spółki

Inną kategorią podatników są spółki niemające osobowości prawnej (jako tzw. pośrednie podmioty podatkowe), które wypracowują dochód, ale nie ciąży na nich obowiązek podatkowy.
Wówczas podatnikiem jest nie spółka, lecz wspólnicy. Obliczanie podatku w takich podmiotach przebiega w dwóch fazach:

 • w pierwszej ustala się dochód spółki,
 • w drugiej ustala się dochód wspólnika z udziału w spółce przy założeniu, że dochód (strata) wspólnika jest proporcjonalny do jego udziału w spółce.

Jeśli nie ma tego typu ustaleń, przyjmuje się, że udziały wspólników są równe.

Koszty

W przypadku przedsiębiorców wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością, służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu, mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów mogą stanowić np. 20 proc. lub 50 proc. przychodu. Tak jest w wypadku praw własności intelektualnej, a także z niektórych rodzajów działalności
wykonywanej osobiście, np. z umów zleceń. Przedsiębiorca zobowiązany do wpłacania zaliczek może wybrać rozliczenie miesięczne albo kwartalne.

 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, który obejmuje.
 • Zaliczka kwartalna – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który jest odprowadzana.
 • Deklaracja podatkowa składana jest do 30 kwietnia roku następnego.


Podatek

Obliczając podatek, należy od kwoty przychodu odjąć koszty przychodu.

 • Możesz odliczyć stratę z lat poprzednich.
 • Masz na to pięć lat.
 • Jednorazowo możesz odliczyć nie więcej niż 50 proc. poniesionej straty.

Należy też odjąć sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (chyba że zostały już odliczone jako koszty). Otrzymany dochód należy zaokrąglić do pełnych złotych.
1. Jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł, pomnóż podstawę opodatkowania przez 18 proc., podziel przez 100 i odejmij 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej).

2. W przypadku kwoty wyższej – do 85 528 zł postępujesz analogicznie, później kwotę ponad 85 528 zł mnożysz przez 32, dzielisz przez 100 i dodajesz do poprzedniego wyniku
(który według skali podatkowej powinien wynieść dokładnie 14 839,02 zł).

Od wyliczonej kwoty podatku należy odjąć sumę odliczonych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru, cała składka zaś wynosi 9 proc.) i tym samym otrzymasz podatek należny. Kwotę podatku należnego, zaokrągloną do pełnych złotych, należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Od 2017 roku podatnicy z rocznym dochodem do 6,6 tys. zł nie zapłacą podatku w ogóle. W przypadku dochodów od 6 600 zł do 11 000 zł kwota wolna będzie się stopniowo obniżać, a przy dochodzie od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie wyniesie tyle, co obecnie, czyli 3 091 zł. Jeśli roczny dochód jest wyższy niż 85 528 zł, kwota wolna również stopniowo się zmniejszy aż do zera, gdy przekroczy on 127 000 zł. Oznacza to również, że w zależności od dochodów zmieni się kwota zmniejszająca podatek według skali podatkowej.

Deklaracja PIT-36

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej powinni skorzystać z deklaracji PIT- 36. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą i pracują na etacie w firmie, mogą to zrobić na jednym formularzu (podobnie jak przy rozliczeniach z małżonkiem czy dzieckiem). Można dokonać niżej wymienionych odliczeń.
Od dochodu:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • straty z lat ubiegłych (maksymalnie 50 proc. całkowitej wartości z danego roku),
 • składek na konto emerytalne IKZE,
 • ulgi rehabilitacyjnej oraz na leki,
 • ulgi na internet i nowe technologie,
 • darowizny na Kościół oraz organizacje społeczne,
 • zwrotu nienależnych świadczeń,
 • ulgi na samochód (w przypadku orzeczenia niepełnosprawności I lub II stopnia),
 • darowizny krwi oraz osocza.

Od podatku:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru),
 • ulgi prorodzinnej (na dzieci),
 • ulgi abolicyjnej, czyli kwoty podatku z zagranicy.

Więcej informacji na stronie www.finanse.mf.gov.pl.

Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczających się w roku 2015 roku:

 

według skali podatkowej1 225 tys.
wg podatku liniowego503 tys.
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych546 tys.
w formie karty podatkowej106 tys.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

 

Pliki do pobrania