Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Podatek CIT - którzy przedsiebiorcy go płacą

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) podlegają:

 • osoby prawne, m.in. spółki tworzone na podstawie kodeksu spółek handlowych,
 • spółki kapitałowe w organizacji (między podpisaniem umowy spółki a wpisaniem do rejestru),
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego).

Dotychczas podatek ten wynosił 19 proc. dochodu. Od 2017 roku obowiązywać będą dwie stawki: obniżona 15 proc. i dotychczasowa 19 proc. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

isap.

sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086.
Prawo do opodatkowania niższą stawką będą mieli:

 • tzw. mali podatnicy – spółki, których roczny dochód (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) nie przekracza 1,2 mln euro (planowane podniesienie tej kwoty do 2 mln euro);
 • podatnicy rozpoczynający działalność. W kolejnych latach możliwość stosowania preferencyjnej stawki CIT będzie zależeć od tego, czy będą „małymi podatnikami”.

Według szacunków z preferencyjnej stawki będzie mogło skorzystać 90 proc. płatników CIT (w 2015 roku było ich 456 tys.).

 

 

CIT

Obowiązkowi podatkowemu CIT podlegają:

 • wszystkie spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terenie Polski (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy – od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce);
 • jeśli siedziba lub zarząd spółki znajduje się zagranicą, obowiązek podatkowy dotyczy tylko dochodów uzyskiwanych na terytorium naszego kraju (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

W niektórych przypadkach, np. dywidend czy należności licencyjnych, opodatkowany jest przychód.

 

Przychód i koszty

Dochód spółki powstaje po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Przychodami spółki mogą być:

 • otrzymane pieniądze,
 • różnice kursowe,
 • wartość rzeczy otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • wartość praw lub innych świadczeń.

Są nimi także przychody należne, nawet jeżeli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, z wyłączeniem wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

 • Powstają one w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.
 • W przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze (nie rzadziej niż raz w roku).
 • W innych sytuacjach datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

Koszt uzyskania przychodu powinien być poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Nie może też być ujęty w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodu mogą być koszty: amortyzacyjne budynków, maszyn, samochodów oraz np. prawa licencyjne, prawa własności przemysłowej itd.
Przy podatku CIT nie ma zamkniętej listy wydatków, które mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Od podstawy opodatkowania (dochodu) możliwe jest odliczenie np.:

 • darowizny na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego (do 10 proc. dochodu),
 • darowizny na cele kultu religijnego (do 10 proc. dochodu),
 • bankowych kredytów umorzonych w związku z restrukturyzacją (20 proc. kredytów),
 • darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła (bez limitu),
 • nabycia nowych technologii (do 50 proc. wydatków).

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę w roku podatkowym:

 • może ją rozliczyć (pomniejszając osiągnięty dochód) w kolejnych pięciu latach podatkowych,
 • jednak w danym roku może uwzględnić nie więcej niż 50 proc. poniesionej straty.

Deklaracja CIT-8

U osoby prawnej rok obrotowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym – w niektórych przypadkach może być krótszy albo dłuższy. Podatnicy mają obowiązek miesięcznego (lub kwartalnego) wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia kolejnego miesiąca (kwartału). Podatnicy mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego na formularzu
CIT-8 do 31 marca (jeżeli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) i zapłacenia podatku należnego.

Sprawozdanie

Później podatnik dołącza sprawozdanie finansowe, tzn. bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do końca trzeciego miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzone przez właściwy organ, np. zarząd, walne zgromadzenie, a następnie przekazane do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty
zatwierdzenia. Dodatkowo podatnik ma obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego.
Przepisów o niższej stawce podatku dochodowego nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych – co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają ze sobą w związkach kapitałowych. Spółki powstałe w wyniku przekształceń będą mogły zastosować preferencyjną stawkę dopiero po dwóch latach. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Pliki do pobrania