Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Opłata zryczałtowana, karta podatkowa - kto może z nich korzystać?

Opłata zryczałtowana, karta podatkowa - kto może z nich korzystać?

Jedną z form opodatkowania jest ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Te

uproszczone formy rozliczania się z fikusem mogą stosować:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne pod warunkiem, że ich roczny dochód w roku poprzednim nie przekroczył 150 tys. euro.

Planowane jest podwyższenie tego limitu do równowartości 250 tys. euro.

Ryczałt

Rozliczanie ryczałtem reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981440930.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od branży:

 • 20 proc. – wykonujący wolne zawody (m.in. adwokata, notariusza, lekarza, lekarza weterynarii, architekta),
 • 17 proc. – przychody w handlu hurtowym i z wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5 proc. – przychody z działalności usługowej, gastronomicznej, najmu, dzierżawy i innych umów tego typu,
 • 5,5 proc. – przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3 proc. – przychody z działalności usługowej w handlu,
 • 2 proc. – przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli lub chowu.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania.

Obowiązki

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mają obowiązek:

 • prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co miesiąc powinni obliczać kwotę podatku należnego i wpłacać ją do urzędu skarbowego do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień – do końca
stycznia następnego roku. Jeżeli ich przychód w roku poprzednim nie przekroczył 25 tys. euro, mogą się rozliczać kwartalnie.

PIT-28

Osoby rozliczające się ryczałtem zeznanie podatkowe składają w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania do 31 stycznia roku następnego na formularzu PIT-28. Nie mogą się rozliczać wspólnie z małżonkiem oraz jako osoby samotnie wychowujące dziecko. Mogą stosować ulgi jak przy opodatkowaniu według skali na zasadach ogólnych – z wyjątkiem
ulgi na nowe technologie.
Sam podatek natomiast może zostać pomniejszony jedynie o:

 • zapłacone składki zdrowotne,
 • ulgę abolicyjną, czyli kwotę podatku z zagranicy.

Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających przychody z tytułu m.in.: prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży dewiz, działalności w
zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Karta podatkowa

Kartę podatkową stosuje się do rozliczania tylko niektórych usług (głównie rzemieślniczych, np. ślusarskich, złotniczych, rusznikarskich, kowalskich, szklarskich itp.). Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania kartą składa się naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG. Organ skarbowy wydaje decyzję o wysokości podatku oraz terminach jego zapłaty (stawki karty podatkowej na dany rok są podawane przez Ministra Finansów).Decyzja uwzględnia:

 • rodzaj działalności,
 • wielkość miejscowości, w której działalność ma być prowadzona,

liczbę osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.


Nie można
Przedsiębiorca nie może podczas prowadzenia działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Działalności w tym samym zakresie nie może prowadzić także jego małżonek.

Rozliczenia
W przypadku osób opodatkowanych kartą podatkową podatek, po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, powinien być odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego. Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić nie później niż do 20 stycznia następnego roku na formularzu PIT-16 A. Deklaracje podatkowe osób rozliczających się kartą podatkową są składane do 31 stycznia. Więcej informacji na stronie www.finanse.mf.gov.pl lub pod numerem infolinii Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) i 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Pliki do pobrania