Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Odrobina korpo – spółki osobowe

Spółki osobowe opierają się na więzi łączącej wspólników. Ich funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu spółek handlowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037 w przeciwieństwie do spółek cywilnych, których działanie regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Posiadają zdolność do czynności prawnych, mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Różnią się sposobem organizacji, reprezentacji, a także zakresem odpowiedzialności majątkowej wspólników. Powstają w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – www.ekrs.pl

Spółka jawna

Spółka jawna powoływana jest do realizacji większych przedsięwzięć na podstawie umowy między wspólnikami.

W umowie wspólnicy powinni:

 • zawrzeć nazwę firmy (są nią nazwiska wspólników i określenie „spółka jawna”),
 • określić jej siedzibę,
 • podać wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników,
 • określić rodzaj działalności,
 • podać czas, na jaki umowa jest zawierana.

Możliwa jest rejestracja przez Internet, ale wówczas wnoszony wkład jest ograniczony do wkładu pieniężnego.
Prawo do reprezentowania spółki jawnej w sprawach z nią związanych mają wszyscy wspólnicy. Za zobowiązania każdy z nich odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem indywidualnym, solidarnie ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami. Wspólnicy mogą powierzyć na podstawie umowy prowadzenie spraw jednemu lub kilku wspólnikom.

Spółka partnerska

Jeżeli wykonujesz wolny zawód i chcesz pracować z ludźmi z tej samej branży, musisz zawrzeć spółkę partnerską.

Prawo do jej założenia przysługuje osobom wykonującym wolny zawód, m.in.: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego i tłumacza przysięgłego.

Udział w tej spółce nie wiąże się z odpowiedzialnością majątkową za poczynania wspólnika. Wszyscy partnerzy spółki odpowiadają natomiast za zaciągnięte zobowiązania, takie jak spłata kredytów czy zobowiązania podatkowe. Aby zawrzeć spółkę, partnerzy podpisują umowę; spółka zaczyna istnieć w momencie wpisania jej do rejestru.

Spółka komandytowa

Jeśli wśród osób, które chcą rozpocząć działalność, jedni mają kapitał, inni zaś umiejętności, by kapitał ten pomnażać, odpowiednia będzie spółka komandytowa.

Prowadzi ona firmę, w której:

 • jedni wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczenia (są to komplementariusze),
 • odpowiedzialność innych (komandytariuszy) jest ograniczona.

Spółkę reprezentują komplementariusze, komandytariusz natomiast może to czynić jedynie jako pełnomocnik. Komandytariusz, który przystępuje do spółki, odpowiada także za jej zobowiązania istniejące w chwili wpisania go do rejestru. Uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Wpis do KRS musi być poprzedzony zawarciem przez wspólników umowy spółki. Można tego dokonać także przez Internet, na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka, w której:

 • jedni wspólnicy odpowiadają za zobowiązania bez ograniczeń (są to komplementariusze),
 • inni są akcjonariuszami (nie odpowiadają za zobowiązania).

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych.

Spółka komandytowo-akcyjna wymaga podpisania statutu w formie aktu notarialnego. Jej powstanie (w momencie wpisu do KRS) ogłaszane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – www.imsig.pl.

W sprawach, do których nie stosuje się przepisów o spółce jawnej, zastosowanie mają przepisy dotyczące spółki akcyjnej, m.in. w zakresie:

 • kapitału zakładowego,
 • wkładów akcjonariuszy,
 • akcji,
 • rady nadzorczej,
 • walnego zgromadzenia.

Powołanie rady nadzorczej jest obowiązkowe, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób.

Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko bądź nazwę firmy jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.

Jeśli w nazwie spółki zostanie umieszczone nazwisko akcjonariusza, odpowiada on za zobowiązania spółki bez ograniczeń, tak jak komplementariusz.


Do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest wpisanych:

 • spółek jawnych - 35 303
 • spółek partnerskich - 2 229
 • spółek komandytowych - 24 428
 • spółek komandytowo-akcyjnych - 4 302

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (stan na X 2016)

Pliki do pobrania