Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Mała księgowość – kto i jak może z niej skorzystać?

Mała księgowość – kto i jak może z niej skorzystać?

Podstawowym celem polityki Unii Europejskiej jest przede wszystkim inwestowanie w kapitał ludzki, a więc we wzrost spójności społecznej oraz gospodarczej. Z pożyczek unijnych może skorzystać praktycznie każdy, zarówno przedsiębiorca, jak i osoba bezrobotna czy nieaktywna zawodowo, o ile spełni określone przepisami wymogi.

Wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości


Największą grupą odbiorców funduszy unijnych stanowią samorządy oraz firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe dla tych podmiotów oferują głównie Programy Regionalne poszczególnych województw, a także Program Inteligentnego Rozwoju oraz Program Polska Wschodnia. Z funduszy europejskich mogą skorzystać przedsiębiorcy, firmy rozpoczynające swoją działalność oraz samozatrudnieni.


Wyrównywanie dysproporcji na rynku pracy


Aby wyrównać dysproporcje społeczne przede wszystkim w zakresie dostępu do rynku pracy, pożyczki unijne oferują wsparcie finansowe dla:

  • absolwentów szkoły lub uczelni wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) poszukujących pracy, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia nauki lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich,
  • opiekunów osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujący pracy,
  • osób odchodzących z rolnictwa,
  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • imigrantów oraz reemigrantów,
  • pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz pracowników dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne.


Szeroki wachlarz beneficjentów


Pożyczki unijne to także preferencyjne wsparcie finansowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, lasów państwowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej. Pożyczki te wykorzystać można na poprawę efektywności energetycznej budynku, rewitalizację obiektów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej czy adaptację obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, a także wiele innych.


Znajdź ofertę dla siebie w regionalnej jednostce finansującej. Pełna oferta dostępna na stronie.