Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Jakie składki ZUS będziemy płacić?

Jeżeli otworzyłeś firmę, masz także obowiązek opłacania składek ZUS za siebie, a jeżeli

zatrudniasz pracowników, również za nich. Jeżeli rozpoczynasz działalność, przez 24 miesiące

możesz skorzystać z obniżonej składki. Niebawem rozpoczynający działalność gospodarczą

będą przez 6 miesięcy zwolnieni z wszelkich płatności.

Obowiązek ubezpieczenia

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG albo wspólnik spółki osobowej (jawnej, partnerskiej albo komandytowej) muszą się zgłosić do ubezpieczeń społecznych, podobnie jak wspólnik
jednoosobowej spółki z o.o. Musisz także zgłosić pracowników, współpracowników, a w pewnych sytuacjach i członków rodziny. Na zgłoszenie w ZUS-ie (www.zus.pl) masz 7 dni od
momentu zarejestrowania działalności.

Po rozpoczęciu działalności przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu,
 • zdrowotnemu.

Może, ale nie musi podlegać również

ubezpieczeniu chorobowemu.

Dodatkowo – gdy kwota podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na miesiąc wyniesie równowartość co najmniej pensji minimalnej (w 2016 roku było to 1850 zł, w roku 2017 jest to
2000 zł) – ma obowiązek odprowadzenia

 • składki na Fundusz Pracy.

W praktyce nie dotyczy to osób, które przez pierwsze dwa lata działalności płacą zmniejszoną składkę od minimalnej podstawy. Obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy nie mają też kobiety, które ukończyły 55. rok życia i mężczyźni po 60. roku życia.

Deklaracja do ZUS-u

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników,

 • miesięczną deklarację rozliczeniową do ZUS-u składa do 10. dnia następnego miesiąca.

Jeżeli ma pracowników,

 • termin złożenia deklaracji mija 15. dnia następnego miesiąca.

Składki do ZUS-u – od podstawy minimalnej

W tym też terminie (do 10. i 15. dnia miesiąca) powinny być opłacone wyliczone składki. Można to zrobić w urzędzie lub elektronicznie (obowiązkowo, gdy zatrudnia się co najmniej pięciu pracowników). Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Przedsiębiorca rozliczający się z ZUS-em (www.zus.pl) ma obowiązek odprowadzać:

 • składki emerytalne (w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru),
 • rentowe (8 proc.),
 • chorobowe (2,45 proc.),
 • wypadkowe (od 0,4 proc. do 3,6 proc.),
 • na Fundusz Pracy (2,45 proc. podstawy wymiaru).

Do ZUS-u odprowadzane są też składki zdrowotne (9 proc. zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla sektora
przedsiębiorstw). Są one przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Rozpoczynający działalność – stawka preferencyjna
Jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie prowadził firmy przez 60 miesięcy ani nie będzie pracował na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy, może skorzystać
ze stawek preferencyjnych. Stawki preferencyjne na ubezpieczenia społeczne:

 • 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • przez 2 lata.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyliczana tak samo zarówno dla prowadzących działalność, jak i ją rozpoczynających (9 proc. od podstawy nie niższej niż
75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

Jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje najniższą podstawę wymiaru składek, to nie będzie opłacał składki na Fundusz Pracy, gdyż podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie
emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Działalność i praca poza firmą
1. Jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz co najmniej najniższą krajową (w 2016 roku było to 1850 zł brutto, w 2017 roku 2000 zł brutto), to prowadząc działalność gospodarczą,
nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.
2. W przypadku umów zlecenia i odprowadzania składek w wysokości, w jakiej odprowadzają je przedsiębiorcy od minimalnej podstawy (od 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia), nie musisz odprowadzać ich powtórnie od prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast składki te są niższe, musisz opłacić również składki od działalności gospodarczej.
3. Jeżeli prowadzisz działalność w ramach tzw. małego ZUS-u (gdzie podstawę wymiaru stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jednocześnie świadczysz usługi na podstawie umowy zlecenia, podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z obu tytułów (tj. działalności i zlecenia), chyba że łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia z tych tytułów osiągnie lub przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia (w roku 2016 było to 1850 zł brutto, w roku 2017– 2000 zł brutto).
Pamiętaj! Składki od umów cywilnoprawnych pobierane są za ten miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie.

Składki za członków rodziny

Prowadząc działalność, czasem odprowadzasz składki za członków rodziny, współpracujących i pozostających we wspólnym gospodarstwie. Może to być np. małżonek, dziecko czy
rodzic. Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli korzystasz z tzw. małego ZUS-u, za członka rodziny musisz odprowadzić składkę w pełnej wysokości co najmniej od podstawy minimalnej (60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia).

Zatrudnianie pracowników

A. Umowa o pracę
Pracodawca, zatrudniając pracownika na postawie umowy o pracę, część składek potrąca z jego wynagrodzenia, a część opłaca sam.
Z wynagrodzenia pracownika potrącane są:
• składka emerytalna – 9,76 proc.,
• składka rentowa – 1,5 proc.,
• składka chorobowa – 2,45 proc.,
• składka zdrowotna – 9 proc. (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione ubezpieczenia społeczne).
Wysokość składek pokrywanych przez pracodawcę wynosi:
• składka emerytalna – 9,76 proc.,
• składka rentowa – 6,5 proc.,
• składka wypadkowa – 1,93 proc.,
• składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.,
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc.,
• składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5 proc. (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Składkowy koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wynosi 20,74 proc. wynagrodzenia brutto. Może on być mniejszy, jeśli firma jest zwolniona z płacenia
składek na FP i FGŚP.

B. Umowa zlecenia
Jeśli umowa zlecenia jest dla pracownika jedynym tytułem do ubezpieczenia, trzeba za niego odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne. Składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną trzeba odprowadzić również wtedy,
gdy pracodawca podpisuje umowę zlecenia z pracownikiem już zatrudnionym na etacie – składki są odprowadzane od przychodu z umowy o pracę i umowy zlecenia. Jeżeli pracownik podpisał z pracodawcą kilka umów zlecenia, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko od jednej z nich – składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba jednak opłacać od każdej umowy. Pracodawca nie zapłaci żadnych składek, jeśli zatrudni osobę uczącą się, poniżej 26. roku życia.

C. Umowa o dzieło
W przypadku zawarcia umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania od niej składek.
Takie zobowiązanie powstaje, gdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o dzieło pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Muszą być wtedy opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowei wypadkowe oraz zdrowotne. Więcej informacji na stronach www.zus.pl oraz www.biznes.gov.pl