Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Jak zarejestrować spółki osobowe, komandytowe i kapitałowe

Jak zarejestrować spółki osobowe, komandytowe i kapitałowe

Jeżeli decydujesz się na działalność na większą skalę i planujesz założenie spółki, której działalność regulowana jest kodeksem spółek handlowych, musisz zawrzeć umowę spółki, a w przypadku spółki akcyjnej przyjąć jej statut. Spółki te są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Umowy spółek:
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • statut spółki akcyjnej

wymagają formy aktu notarialnego.

W przypadku spółek:

 • jawnej,
 • partnerskiej

nie jest to konieczne (choć wskazane). Obowiązek taki powstaje wówczas, gdy do spółki wnoszona jest np. nieruchomość.

Przez internet

Spółki:

 • jawną,
 • komandytową,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością

można także zarejestrować przez internet na stronie https://ems.ms.gov.pl. Przy takiej rejestracji wnoszone są jedynie wkłady pieniężne.

Spółka jawna

Każdy wspólnik spółki jawnej może zgłosić jej rejestrację. Pozostali powinni dostarczyć poświadczone notarialnie podpisy, uzupełnić dane nieobjęte umową, np. adres spółki czy inne,
i ponieść koszty rejestracji. Wniosek o rejestrację należy:

 • złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki (sąd rejestrowy),
 • dołączyć dane wspólników,
 • określić, czym spółka będzie się zajmować,
 • podać dane osób uprawnionych do jej reprezentowania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłat sądowych w wysokości 500 i 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (www.imsig.pl).
Wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS wspólnicy otrzymują zaświadczenie o nadaniu spółce numerów NIP i REGON.

W terminie 7 dni od rejestracji w KRS należy się zgłosić do ZUS-u, a w ciągu 21 dni do GUS-u i urzędu skarbowego, by zgłosić m.in. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, planowanej liczbie pracowników, miejscu prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe. W przypadku innych spółek rejestracja przebiega tak samo. Różni się tylko zakresem przekazywanych informacji.

Spółka partnerska

Do dokumentacji spółki partnerskiej oprócz umowy spółki dołącza się: określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki, wykaz partnerów wraz z ich adresami (doręczeń), określenie przedmiotu działalności, dokument o powołaniu członków zarządu oraz oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do jej reprezentowania.

Spółka komandytowa

Do dokumentacji spółki komandytowej należy dołączyć m.in. wykaz komplementariuszy i komandytariuszy wraz z adresami doręczeń oraz oświadczenie o zgodzie upoważnionych do
reprezentowania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna

Do dokumentacji spółki komandytowo-akcyjnej należy dołączyć: statut spółki, wykaz imion i nazwisk komplementariuszy, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, liczba i wartość akcji, liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj tego uprzywilejowania, dokument o powołaniu organów spółki oraz oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do jej reprezentowania. Podobnie w spółce akcyjnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do dokumentacji należy dołączyć: oświadczenie o wniesieniu wkładów, dowody powołania organów spółki, dane członków zarządu, oświadczenie o zgodzie osób upoważnionych do jej reprezentowania. Rejestracja każdej ze spółek podlega podatkowi od czynności cywilno-prawnych (PCC)
w wysokości 0,5 proc. wniesionego wkładu. Na zapłacenie podatku jest 14 dni.
Rejestracja internetowa
W przypadku spółek rejestrowanych przez internet umowy przy wykorzystaniu wzorca zawierane są za pośrednictwem platformy Ministerstwa Sprawiedliwości i wszystkie dokumenty przesyłane są do sądu rejestrowego, który przekazuje je do KRS.
Opłaty przy rejestracji internetowej wynoszą: 250 zł za wpis do KRS i 100 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Liczba spółek zarejestrowanych przez Internet na ogólną liczbę spółek

Spółki z o.o.: 330 557w tym zarejestrowane przez Internet       57 245
Spółki komandytowe:            24 428w tym zarejestrowane przez Internet       1 459
Spółki jawne: 35 303w tym zarejestrowane przez Internet    394 


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (stan na X 2016).

 

Pliki do pobrania