Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Ja plus partner – spółka cywilna

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych spółek. Nie ma osobowości prawnej i nie jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a jej funkcjonowanie reguluje kodeks cywilny.

Spółka cywilna daje możliwość połączenia pomysłów, wiedzy oraz finansów jej wspólników. Trzeba jednak pamiętać, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

 • Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne (lub prawne).
 • Każdy ze wspólników tej spółki powinien dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Oznacza to, że przedsiębiorcą jest co do zasady każdy ze wspólników, a nie spółka.

Umowa

Spółka powstaje w momencie zawarcia umowy między wspólnikami, którzy „zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego” (art. 860 § 1 kodeksu cywilnego).

W związku z tym zawierają umowę pisemną, która określa m.in.:

 • wspólników,
 • wspólny cel gospodarczy,
 • nazwę spółki,
 • wysokość wnoszonych wkładów,
 • sposób podejmowania decyzji i reprezentowania spółki,
 • udział w zyskach i stratach,
 • możliwość podziału i wypłaty zysków.

Wkład

Wspólnicy nie muszą posiadać nawet minimalnego kapitału. Wkładem może być np.:

 • świadczenie usług,
 • prawo własności nieruchomości (wymaga aktu notarialnego).

Jeżeli w umowie nie określono wysokości wkładu poszczególnych wspólników, istnieje domniemanie, że są one jednakowe. Każda zmiana wkładu wymaga zmiany umowy.

Spółka cywilna nie ma własnego mienia – prawa i zobowiązania wchodzą w skład majątku wspólnego, stanowiącego tzw. wspólność łączną. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie zarówno majątkiem wspólnym, jak i osobistym – bez ograniczeń.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) z chwilą jej zawarcia. Obowiązek ten ciąży na wszystkich wspólnikach. Stawka podatku wynosi 0,5 proc., a podstawą jest wartość wniesionych wkładów. Na złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku wspólnicy mają 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. od daty podpisania umowy).

W sprawach nieuregulowanych w umowie spółki cywilnej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Podatki

Płatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, lecz wspólnicy. Przychody i koszty dzieli się między nich według udziału w zyskach.

Mogą wybrać sposób rozliczania:

 • według skali podatkowej (17 proc., 32 proc.),
 • według jednolitej stawki podatku (19 proc.),
 • w formie zryczałtowanej,
 • za pomocą karty podatkowej.

Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze spółki cywilnej w formie zryczałtowanej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wspólnicy wybiorą tę formę opodatkowania. Jeżeli jeden wspólnik wybierze ryczałt, także pozostali muszą się rozliczać w ten sam sposób.

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika

Spółkę można rozwiązać w wyniku porozumienia stron lub wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie powinno nastąpić na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego (jest skuteczne na koniec roku obrachunkowego).

Wspólnicy pozostający w spółce powinni:

 • zwrócić w naturze rzeczy, które wniósł odchodzący,
 • wypłacić wartość wkładu,
 • wypłacić część wartości majątku spółki pozostałego po odliczeniu wkładów wszystkich wspólników.

Jeżeli była to spółka wieloosobowa, może nadal funkcjonować w zmniejszonym składzie, natomiast spółka dwuosobowa automatycznie kończy działalność.

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że ponad 102 tys. osób, które zarejestrowały jednoosobową działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzi ją w formie spółki cywilnej.