Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Co jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów, a co nie?

Co jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów, a co nie?

Jeżeli jesteś podatnikiem i rozliczasz się według skali podatkowej lub stawki podatku liniowego, możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, czyli o wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania ich albo zabezpieczenia. Nie ma zamkniętego katalogu odliczeń, wiadomo natomiast, czego do tych kosztów zaliczyć nie można.

Regulują to przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22–23).

Aby odliczyć koszty, należy je odpowiednio udokumentować:

 • faktur
 • fakturą VAT,
 • rachunkiem,
 • innym dokumentem dotyczącym danej operacji.

Faktury i inne dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a jeśli opiewają na kwotę w walucie obcej, przeliczone na złotówki. Co do zasady za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

Koszty

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (i interpretacjami ministra finansów) do kosztów można zaliczyć zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych.
W przypadku nabycia towarów przed rozpoczęciem działalności należy je ująć w spisie z natury (remanencie) na dzień otwarcia firmy.

Firmowe
Kosztem będzie pieczęć firmowa, domena internetowa, usługi księgowe, opłaty bankowe i pocztowe, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki na usługi reklamowe (ulotki,
spoty, pozycjonowanie stron internetowych).

Lokalowe
Przygotowanie lokalu firmowego: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja, remont, zakup wyposażenia i mebli. W kosztach można ująć także czynsz, wynajem, telefon, Internet. W przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu należy uwzględnić jedynie opłaty za tę część, która jest wykorzystywana przez firmę.

Reprezentacja
Odliczyć można także wydatki na cele reprezentacyjne: drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady,
lunche) podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami i wykonawcami. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one podawane w siedzibie firmy, czy poza nią.

Wynagrodzenia
Wynagrodzenia dla pracowników ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy pracy nakładczej, koszty prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego, utworzenia
i prowadzenia żłobka czy przedszkola (jeżeli nie zostało ono sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Pojazdy
Kosztem będzie także zakup paliwa i wydatki związane z użytkowaniem pojazdu. Odpisać można koszty wstępne i raty leasingu operacyjnego, jeżeli umowa została zawarta na co
najmniej 40 proc. okresu amortyzacji lub na pięć lat.

Amortyzacja
Amortyzacji podlegają zarówno środki materialne: budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż
rok, wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jak i wartości niematerialne, np. licencje czy oprogramowanie.

Jak odliczać

 • Odpis o wartości do 3,5 tys. zł powinien być dokonany w miesiącu oddania przedmiotu do użytku.
 • W pozostałych przypadkach dokonuje się odpisów comiesięcznych.
 • W przypadku licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich okres ten wynosi 24 miesiące.
 • Najdłuższy jest okres amortyzacji budynków – 40 lat (2,5 proc. rocznie).

Jednorazowo
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o wartości początkowej środków trwałych oddanych
do użycia do maksymalnej wartości 50 tys. euro.

Kosztami firmowymi, zgodnie z art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być:

 • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie),
 • wydatki na spłatę pożyczek i kredytów (z wyjątkiem odsetek),
 • umorzone wierzytelności i pożyczki,
 • wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • grzywny i kary pieniężne oraz odsetki od nich,
 • odsetki za zwłokę w płaceniu podatków,
 • diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom,
 • koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych – w części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.