Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

BGK może na zlecenie polskiej spółki, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. Dostępne są m.in. gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, dobrego/należytego wykonania kontraktu, rękojmi, zapłaty.  Z uwagi na rating BGK (równy ratingowi Polski) gwarancje bankowe wystawiane przez BGK są honorowane przez wiele podmiotów na całym świecie. BGK może także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe.

Przykładowe rodzaje gwarancji rozmieszczone w podziale czasowym:
Gwarancje wystawione przez BGK to:
  • zobowiązania banku dostępne w PLN, EUR, USD lub innych walutach obcych
  • zabezpieczenie udostępniane w formie jednorazowej transakcji lub linii,
  • pewne i wygodne zabezpieczenie wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.
Trzy często spotykane rodzaje gwarancji:
Gwarancja wadialna

W niektórych postępowaniach przetargowych, aby wziąć udział w przetargu należy przedstawić gwarancję wadialną. Jest to substytut tradycyjnego wadium wnoszonego w formie środków pieniężnych. Bank wystawiając gwarancję zobowiązuje się wypłacić kwotę określoną w wadium w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z zobowiązań znajdujących się w sygnowanej umowie przetargowej.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Z kolei aby uzyskać kontrakt wymagane może być przedstawienie gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Przeznaczona jest ona dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja zwrotu zaliczki kontraktu

Możliwość otrzymania zaliczki również może być związana z koniecznością przedstawienia gwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub jej części w przypadku jej nieprawidłowego rozliczenia przez wykonawcę kontraktu. Gwarancja zwrotu zaliczki jest bardzo często warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji).

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.