Powrót

Pytania i odpowiedzi o kredyt na innowacje technologiczne

Pytania i odpowiedzi o kredyt na innowacje technologiczne
Według jakiego klucza powinniśmy ustalić intensywność wsparcia w sytuacji gdy przedmiot inwestycji - linia technologiczna ma charakter mobilny? 

W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w więcej niż jednym województwie należy przyjąć najniższą intensywność dofinansowania z pośród wskazanych województw. W przypadku, gdy założycie Państwo realizację projektu na terenie całego kraju, należy przyjąć najniższy poziom dofinansowania w skali kraju, który obowiązuje w części województwa mazowieckiego

Czy projekt, na który jest składany wniosek, musi być już rozpoczęty? 

Nie. Projekt, którego dotyczy wniosek może zostać rozpoczęty nie wcześniej niż w dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie uznaje się poniesienie pierwszego wydatku lub przyjęcie pierwszego zobowiązania rodzącego skutki finansowe dotyczącego realizacji projektu.

Do kiedy maksymalnie należy wykonać i rozliczyć projekt?  

Przedsiębiorca musi zrealizować i rozliczyć projekt do 31.12.2023 r.  

Czy wniosek może złożyć firma, która jest tzw. spółką celową i została utworzona krócej niż 1 rok przed złożeniem wniosku? 

Tak. Jeżeli bank kredytujący uzna, że posiada zdolność kredytową. 

Czy wniosek może złożyć spółka, która złożyła wniosek o rejestrację, ale jeszcze nie ma wpisu w KRS? 

Tak. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji, należy załączyć kopię umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo kopię statutu spółki akcyjnej. Treść umowy/statutu musi być aktualna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK; dokumenty te muszą być sporządzone w formie notarialnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Spółek Handlowych. 

Czy można otrzymać zaliczkę premii? 

Nie. Premia technologiczna służy jedynie spłacie kredytu zaciągniętego na realizację projektu, dotyczącego wdrożenia nowej technologii. Tym samym nie jest możliwe finansowanie projektu z zaliczki.

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę premii? 

Premia może zostać wypłacona jednorazowo, po zrealizowaniu całego projektu (wniosek o płatność końcową) lub w kilku częściach (wnioski o płatność pośrednią i końcową). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią można złożyć po zrealizowaniu nie mniej niż 25 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Należy przy tym pamiętać, że wysokość premii nie może być wyższa niż kwota uruchomionego kredytu technologicznego pozostałego aktualnie do spłaty. 

Czy Wnioskodawca może zlecić opracowanie technologii i zakup praw firmie, która będzie potencjalnym dostawcą urządzenia. Oczywiście zachowując zasad uczciwej konkurencji?

Technologia będąca podstawą projektu musi być gotowa na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - nie można w ramach projektu zlecić opracowania technologii. 

Czy można złożyć wniosek o wypłatę premii, jeśli urządzenie nie zostało jeszcze zakupione, a zapłacone są tylko faktury zaliczkowe? 

Tak. Można, jeżeli takie wydatki zostaną przedstawione we wniosku o płatność pośrednią. 

Czy promesa kredytowa załączana do wniosku o dofinansowanie może być warunkowa? 

Nie. Promesa załączana do wniosku o dofinansowanie musi posiadać klauzulę potwierdzającą, że została ona wydana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.  

Czy jest minimalna liczba punktów którą trzeba zdobyć?

Nie ma ustalonej minimalnej liczby punktów – konieczne jest oczywiście spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych. O tym, czy dany projekt uzyska dofinansowanie, zdecyduje lista rankingowa publikowana po każdej z rund konkursu.

Czy na kredyt technologiczny można otrzymać gwarancję Biznesmax?  

Nie. Gwarancja Biznesmax stanowi pomoc publiczną, a zabezpieczenie nią kredytu technologicznego spowodowałoby zmniejszenie udziału i kwoty premii technologicznej. Natomiast przy jej wykorzystaniu może zostać zaciągnięty kredyt służący do finansowania pozostałych wydatków w ramach realizacji projektu, w tym finansowania udziału własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych, w tym obrotowych (np. płace, surowce, materiały, opłaty bieżące etc.). 

Czy w ramach kredytu na innowacje technologiczne mogą być realizowane projekty z wszystkich branż? 

Nie. Cześć branż jest wykluczona z możliwości dofinansowania, np. sektor hutnictwa żelaza i stali,  sektor węglowy, sektor wytwarzania i dystrybucji energii oraz związana z nim infrastruktura. Szczegóły dotyczące branż wykluczonych znajdują się w Instrukcji Wypełniania Wniosku o Dofinansowanie, www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zalacznik_nr_3_-_RK-_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_N7.pdf oraz w Opracowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, www.poir.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania-i-analizy/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-wynikajacych-z-zakazu-udzielani/

Czy wniosek, który uzyskał ocenę negatywną w danej rundzie można złożyć w innej rudzie w ramach jednego naboru? 

W ramach konkursu dany wnioskodawca może przygotować i złożyć w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. 

Czy istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu panelu ekspertów? 

Wyznaczony termin spotkania nie będzie mógł ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy z wyjątkiem przypadków losowych – niezależnych od Wnioskodawcy lub w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej – przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu. IOK może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów lub informacji potwierdzających zaistnienie sytuacji losowej, o której mowa w poprzednim zdaniu.  

Czy pozwolenia potrzebne do realizacji budowy w ramach projektu trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Nie. Dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji, takie jak decyzja środowiskowa, czy pozwolenie na budowę można dostarczyć w ciągu 10 lub 12 miesięcy (w zależności od nr  konkursu) od otrzymania promesy udzielenia premii technologicznej, tj. po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w danej rundzie. Tym niemniej przygotowanie rzetelnego budżetu, a także planu realizacji projektu bez tych dokumentów może być znacznie utrudnione, a w trakcie realizacji projektu powodować konieczność wprowadzania wielu zmian oraz narażać na dodatkowe, nieprzewidziane koszty. 

Czy promesa kredytowa wystawiona przez bank musi posiadać jakiś określony termin jej ważności? 

Promesa kredytu technologicznego musi być ważna co najmniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje możliwość zmiany banku kredytującego?

Zmiana banku kredytującego możliwa jest zarówno przed, jak również po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany banku kredytującego po podpisaniu umowy o dofinansowanie, konieczne będzie przedstawienie m.in. następujących dokumentów:

1) Pismo przewodnie informujące o zmianie banku kredytującego. 

2) Umowa kredytu technologicznego podpisana z nowym bankiem kredytującym (bank musi oczywiście współpracować z BGK przy wdrażaniu ww. poddziałania)

3) Zaświadczenie dotyczące rachunku, na który ma być przekazywana premia technologiczna (analogiczne jak przy podpisaniu umowy o dofinansowanie).

4) Zaświadczenie dotyczące rachunku, z którego będą dokonywane płatności w ramach projektu (analogiczne jak przy podpisaniu umowy o dofinansowanie).

5) Formularz z danymi kontaktowymi do opiekuna projektu po stronie banku komercyjnego (analogiczne jak przy podpisaniu umowy o dofinansowanie).

Co dzieje się z dotacja, gdy przedsiębiorstwo chce zmienić formę prawną swojej działalności? 

Wszelkie zmiany organizacyjne beneficjenta, zwłaszcza zmiany własnościowe, wymagają wcześniejszego uzyskania zgody BGK w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu (3 lata od daty wypłaty ostatniej transzy premii technologicznej). 

Czy spłata kredytu może trwać dłużej niż projekt? 

Kwestia długości kredytu technologicznego jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy wnioskodawcą a bankiem kredytującym. Należy mieć na uwadze, że dotacja w postaci premii technologicznej przeznaczona jest wyłącznie na spłatę kredytu technologicznego. Oznacza to, że kwota kredytu technologicznego nie może być niższa niż kwota wnioskowanej premii technologicznej.   

Czy można usunąć zadanie z HRF (harmonogramu rzeczowo-finansowego) a w jego miejsce sfinansować inny wydatek (nie wskazany wcześniej w harmonogramie rzeczowo-finansowym?

W przypadku chęci usunięcia wydatku z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedsiębiorstwo powinno zwrócić się do BGK z wnioskiem o zgodę na usunięcie wraz z szczegółowymi wyjaśnieniami i opisem jaki ma to wpływ na technologię i rezultat projektu. Każdy z takich przypadków będzie opiniowany przez zewnętrznego eksperta branżowego, który oceni czy brak danego urządzenia nie będzie miał istotnego wpływu na realizację projektu. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku pozytywnej zgody na usunięcie danej pozycji z HRF, nie ma możliwości przesunięcia wydatków odpowiadających danemu zadaniu do innych pozycji HRF, czy też zakup w jego miejsce innego urządzenia (o przeznaczeniu innym niż pierwotnie wskazywano).

Czy zdolność kredytowa musi opiewać na całą wartość projektu czy tylko na 75% kosztów kwalifikowanych? 

Sposób wyliczenia zdolności kredytowej wnioskodawcy jest kwestią wewnętrznych regulacji obowiązujących w tym zakresie w danym banku komercyjnym i nie jest przedmiotem ingerencji BGK. 

Czy w działaniu 3.2.2 “Kredyt na innowacje technologiczne” kosztem kwalifikowanym jest leasing budynków i urządzeń? 

Leasing nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach działania. 

Czy w czasie trwania projektu można zmienić technologię?

Nie, po złożeniu wniosku o dofinansowanie nie można zmienić technologii. Dopuszczalne są niewielkie zmiany wynikające z konieczności uzyskania odpowiednich wyników, tak aby rezultat projektu opisany we wniosku o dofinansowanie spełniał wszystkie deklarowane parametry. Należy jednak mieć na uwadze, że każde zmiany związane z procesem technologicznym, będą opiniowane przez zewnętrznego eksperta branżowego.

Czy promesę premii technologicznej można dostarczyć w późniejszym terminie?  

Nie. Promesa premii technologicznej powinna być dołączona do pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, iż powinna być ważna na moment składania wniosku oraz wystawiona na podstawie pozytywnej zdolności kredytowej. Niedopuszczalne jest przedstawienie warunkowej promesy, której treść nie potwierdza zdolności kredytowej.  

Czy wkład własny wnioskodawcy (tj. np. 25% wartości wydatków kwalifikowalnych) może być wniesiony jako wkład niepieniężny (np. grunt)?

W aktualnie trwającym konkursie wkład własny nie jest wymagany - nawet 100% kosztów kwalifikowalnych może być finansowane kredytem technologicznym. Wysokość kredytu technologicznego uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy dokonywanej przez bank kredytujący.

Czy w ramach wskaźnika „wzrost zatrudnienia…” możemy zatrudnić np. księgową, sekretarkę?

Nie. Zakres obowiązków osoby zatrudnionej w projekcie powinien wyłącznie i bezpośrednio dotyczyć realizacji projektu i jego rezultatu. Zatem dopuszczalne jest zatrudnienie np. pracownika produkcji. Należy również pamiętać, że ciągłość etatu powinna być utrzymana do zakończenia okresu trwałości projektu, tj. 3 lata od momentu wypłaty ostatniej transzy dofinansowania. 

Czy bank kredytujący, może warunkować zawarcie umowy kredytowej (warunek wskazany w promesie kredytu technologicznego) od zawarcia Umowy o dofinansowanie. 

Nie, ponieważ to umowa kredytowa jest jednym z dokumentów, które Wnioskodawca przekazuje do BGK przed zawarciem Umowy o dofinansowanie. 

Czy w ramach projektu można uznać za kwalifikowaną instalację fotowoltaiczną zasilającą linię technologiczną? 

W ramach obecnego konkursu nie ma możliwości uznania instalacji fotowoltaicznej za koszt kwalifikowalny w projekcie. W siódmym konkursie (od 1 czerwca) można ubiegać się o sfinansowanie instalacji fotowltaicznej pod warunkiem, ze jest ona powiązana z inwestycją technologiczną.   

Czy mogę wykorzystać kupowane maszyny do produkcji również innych produktów? 

Jeżeli w projekcie wskazano 100% wartości netto maszyn jako koszt kwalifikowalny to nie można ich wykorzystywać do innej produkcji niż ta wskazana w projekcie przez 3 lata od daty wypłaty ostatniej transzy dotacji. 

Który bank kredytujący ma najlepszą ofertę? 

Oferta banków kredytujących dla konkretnego przedsiębiorcy uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od historii kredytowej przedsiębiorcy. Sugerujemy porównać ofertę kilku banków kredytujących przed podpisaniem umowy kredytowej. 

Jakie konsekwencje poniosę, jeżeli moja firma upadnie?  

Projekt musi być utrzymany przez 3 lata od daty zakończenia jego realizacji (tzw. okres trwałości projektu). Jeśli firma upada i nie udaje się utrzymać trwałości projektu w wielu przypadkach oznacza to konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. 

Jakie są zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne?

Zmiany w Kredycie na innowacje (siódmy konkurs, 1 czerwca - 30 grudnia 2020 r.):

1. zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju, wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa 

2. zniesienie limitu kwotowego premii technologicznej - dotąd wynosiła ona 6 mln zł 

3. zniesienie wymogu posiadania wkładu własnego do projektu (od tej chwili 100% może być finansowane kredytem technologicznym)

4. rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych (np. o koszty transportu środków trwałych, ekspertyzy i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji)

Jak powinien wyglądać prawidłowy szkic i kosztorys hali będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, szkic sytuacyjny planowanych do budowy lub zakupu budynków, budowli lub nieruchomości (np. plan hali, plan nieruchomości niezabudowanej) powinien zawierać: 

w przypadku budynku, budowli: 

1) Dokładne informacje na temat rozkładu i powierzchni poszczególnych pomieszczeń z podaniem ich przeznaczenia (np. pomieszczenie produkcyjne, magazyn surowców, magazyn produktów gotowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe, itp.) 

2) wskazanie, które pomieszczenia są we wniosku uwzględnione jako kwalifikowane, a które jako niekwalifikowane; 

3) informacje na temat rozlokowania poszczególnych urządzeń/maszyn lub innych obiektów, związanych z projektem i planowanych do umieszczenia w danym budynku, budowli lub nieruchomości;

w przypadku nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej: 

1) informacje na temat obszarów nieruchomości wraz z podaniem ich przeznaczenia (np. parkingi, drogi, itp.); 

2) wskazanie, które obszary są we wniosku uwzględnione jako kwalifikowane, a które jako niekwalifikowane; 

zestawienie przedstawiające skumulowane koszty robót budowlanych lub zakupu nieruchomości (np. hali): 

1) uwzględniające podział wynikający z ww. szkiców, dotyczący części budynku, budowli lub nieruchomości (np. produkcyjnej, magazynowej, biurowej, socjalnej, itd.); 

2) uwzględniające podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane; 

3) zawierające wyjaśnienie sposobu podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

4) zgodny z kwotami podanymi we wniosku o dofinansowanie (wartość całkowita, podział na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną).

Czy BGK przewiduje jakieś przesunięcia czasowe lub zamrożenie programów unijnych jak, np. kredyt technologiczny? 

Nie przewidujemy zamrożenia programów, produkty będą dalej obsługiwane (nabory są otwarte). Do 31 maja trwa obecny szósty konkurs, 1 czerwca rozpocznie się kolejny siódmy konkurs i będzie trwał do 30 grudnia 2020 r. 

Aktualnie firma ma status średniego przedsiębiorstwa, zastanawiamy się czy w przypadku zmiany statusu/utraty statusu MŚP w okresie trwałości projektu firma będzie zmuszona do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami?

Ewentualna utrata statusu MŚP Beneficjenta w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu może być dopuszczalna jedynie w wyniku naturalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo się zmniejszy, nadal zachowa status MŚP i  nie będzie zmuszone do zwrotu dofinansowania wraz odsetkami. 

Posiadam sklepy stacjonarne i chciałbym uruchomić sprzedaż internetową,  czy stworzenie sklepu internetowego będzie się kwalifikować do otrzymania premii technologicznej?

Wprowadzenie do oferty firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi (w tym przypadku sklepu internetowego) musi być efektem wdrożenia przez przedsiębiorcę innowacyjnej technologii, którą opracował samemu lub nabył np. w formie licencji od zewnętrznego podmiotu. Technologia musi być spisana w jednej z poniższych form:

  • prawo własności przemysłowej,
  • wyniki prac rozwojowych,
  • wyniki badań aplikacyjnych,
  • nieopatentowana wiedza techniczna.

Samo uruchomienie sprzedaży internetowej nie jest więc innowacją w rozumieniu dofinansowania premią technologiczną.

Czy ubiegając się o kredyt technologiczny wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy w projekt? 

W VII naborze wniosków o dofinansowanie BGK zniósł wymóg posiadania przez przedsiębiorcę wkładu własnego na minimalnym poziomie 25% wartości kosztów kwalifikowalnych. Niemniej jednak bank komercyjny, w zależności od oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, może wymagać od niego wkładu własnego.