Jakie zmiany warunków programu gwarancji de minimis nastąpiły w związku z tzw. tarczą antykryzysową?

Wprowadziliśmy zmiany trzech zasadniczych parametrów gwarancji. Po pierwsze, podnieśliśmy maksymalny zakres udzielanych gwarancji BGK z 60% do 80% kwoty kredytu. Po drugie, zrezygnowaliśmy z opłaty za udzielenie gwarancji, zarówno dla kredytów obejmowanych gwarancją, jak i w przypadku opłat od kredytów objętych gwarancją. Po trzecie, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych wydłużyliśmy z 27 do 39 miesięcy.

Do kiedy obowiązują te zmienione warunki?

Zmienione warunki obowiązują do 31 grudnia 2020 r.

Czy wydłużenie okresu gwarancji dotyczy wszystkich kredytów objętych gwarancją?

39-miesięczny okres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. 

Czy podniesiony zakres gwarancji do 80% obowiązuje bezterminowo?

80-procentowy zakres gwarancji może zostać ustalony w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją, w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku podwyższania kredytu nieodnawialnego obejmowanego bądź objętego gwarancją, gwarancją 80% obejmowana jest kwota, o którą podwyższany jest kredyt, a gwarancja 60% pozostaje bez zmian dla dotychczasowej kwoty kredytu.

Ustalony we wskazany powyżej sposób zakres gwarancji będzie obowiązywał dla całego okresu trwania gwarancji.

Czy brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje bezterminowo?

Brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Brak opłaty za udzielenie gwarancji dotyczy zarówno kredytów obejmowanych gwarancją w okresie od 19 marca do 31 grudnia 2020 r., jak i prowizji należnej do zapłaty w tym okresie od kredytów objętych gwarancją (standardowo stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji).

Kto może skorzystać z nowych warunków?

Z nowych warunków gwarancji de minimis, tak jak wcześniej, mogą skorzystać firmy należące do sektora MŚP, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez UE. 

Szczegółowe warunki otrzymania gwarancji są dostępne na stronie <link przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/>https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/</link>  

Na jaki dzień liczony jest stan zaległości wobec np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego?

W programie gwarancji de minimis jednym z warunków objęcia kredytu gwarancją de minimis jest brak zaległości wobec US i ZUS na etapie udzielania kredytu. Dla kredytów obejmowanych gwarancją w okresie do końca 2020 r. banki powinny akceptować sytuację, kiedy firma nie miała tych zaległości na 1 lutego 2020 r.

Czy lista banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis na nowych warunkach jest taka sama jak w przypadku standardowych warunków?

Tak. O dostępność zmienionych parametrów gwarancji należy pytać bezpośrednio w banku kredytującym. Spis banków kredytujących można znaleźć tutaj:

<link wazne-informacje-dla-klientow/gwarancje-de-minimis-z-pakietu-pomocowego-informacja-dla-firm-2667/>https://www.bgk.pl/wazne-informacje-dla-klientow/gwarancje-de-minimis-z-pakietu-pomocowego-informacja-dla-firm-2667/</link> 

Czy do skorzystania gwarancji de minimis na nowych zasadach uprawnieni są tylko ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z pandemii koronawirusa?

Skorzystać z gwarancji de minimis na zmienionych zasadach mogą wszyscy przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Czy aby skorzystać z gwarancji de minimis na nowych zasadach należy przedstawić zaświadczenie bądź wypełnić oświadczenie zawierające informacje o poniesionych stratach wynikających z pandemii koronawirusa bądź o trudnej sytuacji finansowej firmy?

Jedynym obowiązkowym dokumentem pozostaje wniosek o udzielenie gwarancji wraz załącznikiem. 

Jaka jest lista niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku na nowych zasadach?

Wprowadzenie zmienionych zasad udzielenia gwarancji nie spowodowało zmian w wymaganej dokumentacji.  Kredytobiorca wypełnia wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i składa go bezpośrednio w banku kredytującym.

Czy już można ubiegać się w bankach kredytujących o kredyty zabezpieczone gwarancjami de minimis na nowych zasadach?

Tak. O możliwości uzyskania gwarancji na zmienionych zasadach należy pytać bezpośrednio w banku kredytującym. 

Czy mając już kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis na standardowych zasadach mogę ubiegać się o zmianę tych zasad, np. o wydłużenie okresu gwarancji? 

Objęcie kredyty gwarancją de minimis na zmienionych warunkach jest możliwe tylko w przypadkach: udzielenia nowego kredytu, podwyższenia kwoty kredytu lub przedłużenia okresu kredytowania. 

Czy mogę składać wniosek drogą elektroniczną?

Forma składania wniosku o nowy kredyt lub zmiany do kredytu, w tym wniosku o zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis, zależna jest od procedury banku kredytującego.

Jakie są warunki przystąpienia do programu gwarancji de minimis na nowych zasadach?

W nowych zasadach nie nastąpiły zmiany w kryteriach dostępu. Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla kredytobiorców z sektora MŚP. Pozostałe szczegółowe warunki otrzymania gwarancji są dostępne na stronie <link przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/>https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/</link>. 

Jak wygląda ścieżka wnioskowania o gwarancję de minimis na nowych zasadach?

W nowych zasadach nie nastąpiły zmiany w procedurze ubiegania się o gwarancję. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa w banku kredytującym, który ma podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę. Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/ lub www.deminimis.gov.pl