Na czym polegają zmiany wprowadzone w gwarancjach Biznesmax?

Zwracamy uwagę na cztery główne nowości:

1. Od teraz mamy możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Kredyt odnawialny nie będzie już uruchamiany na podstawie dokumentów finansowo-księgowych. Dokumentowanie wydatków będzie się odbywało tylko na poziomie klienta, co oznacza, że spoczywa na nim jedynie obowiązek posiadania faktur na wypadek kontroli.

2. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnujemy z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.

Jest to ułatwienie, dzięki któremu klient wnioskujący o gwarancję Biznesmax w formie pomocy de minimis nie będzie musiał z góry planować wydatków wpisujących się w narzucony katalog kosztów kwalifikowalnych finansowanych kredytem. Dzięki temu nie będzie wymogu składania wraz z wnioskiem planu projektu inwestycyjnego. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury banku kredytującego i wykorzystywany zgodnie z celem określonym w umowie kredytu.

3. Z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy mogą oprócz podmiotów innowacyjnych  skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowego kryterium dotyczącego klientów uprawnionych do ubiegania się o gwarancje, w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.

4. Wydłużyliśmy okres obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.

Oznacza to, że kredyty z gwarancją udzielone do końca 2021 roku (pierwotnie było do końca 2020 r.) będą objęte 5 proc. stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Dzięki temu maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Teraz dopłaty będą dotyczyć również kredytów odnawialnych. 

Do kiedy obowiązują te zmienione warunki?

Zmienione warunki obowiązują do końca roku, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Czy trzeba będzie przedkładać zaświadczenia o stratach czy w jakikolwiek inny sposób je dokumentować?

Nie są wymagane żadne dodatkowe zaświadczenia. Wystarczy, że firma ma zdolność kredytową, określoną przez bank kredytujący, i spełnia 1 z 17 kryteriów podmiotu innowacyjnego. Z kryteriami można zapoznać się na naszej stronie www.bgk.pl w zakładce: przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax.

Czy są jakieś wyłączenia/ograniczenia ze względu na formę prawną firmy?

Gwarancje Biznesmax są skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Z kryteriami można zapoznać się na naszej stronie www.bgk.pl w zakładce: przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax.

Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

Maksymalna wartość gwarancji to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może  przekroczyć 39 miesięcy. Natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje wsparcie bezzwrotne w postaci dopłaty do odsetek, która w okresie 3 lat kredytowania może wynieść do 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.

Czy można skorzystać z gwarancji w przypadku leasingu?

Gwarancja nie obejmuje leasingu. Jednakże gwarancja może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na spłatę rat leasingowych. 

Czy w ramach wsparcia są dostępne kredyty obrotowe?

Oferujemy wsparcie m.in. w postaci objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Tym samym kredyt odnawialny nie będzie już uruchamiany na podstawie dokumentów finansowo-księgowych. Dokumentowanie wydatków będzie się odbywało tylko na poziomie klienta, co oznacza, że spoczywa na nim jedynie obowiązek posiadania faktur na wypadek kontroli. Ponadto dopłaty do odsetek będą dotyczyć również odnawialnych kredytów obrotowych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Gwarancje Biznesmax są skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów, Z kryteriami można zapoznać się na naszej stronie www.bgk.pl w zakładce: przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax.

Czy wsparcie będzie dotyczyło tylko nowych zobowiązań?

Nowości wprowadzone w gwarancjach Biznesmax mają zastosowanie tylko do nowych kredytów.

Czy gwarancje Biznesmax można łączyć z innymi produktami oferowanymi w BGK?

Gwarancje Biznesmax można łączyć z innymi produktami oferowanymi przez BGK, w przypadku gdy koszty finansowane kredytem nie otrzymały wsparcia z funduszy europejskich przy zachowaniu przepisów o kumulacji pomocy publicznej.

Czy aktualnie można wziąć jakiś kredyt w BGK na zapłatę zobowiązań wobec klientów? 

Zmiany w gwarancjach Biznesmax dają firmom innowacyjnym oraz efektywnym ekologicznie łatwiejszy dostęp do kapitału obrotowego przeznaczonego na bieżącą działalność i zapewnienie płynności finansowej w okresie kryzysowym. Dotyczy to również takich sytuacji, jak uregulowanie zobowiązań wobec klientów. Dodatkowo zmiany te dają szerszy dostęp do zewnętrznego źródła finansowania inwestycji realizowanych w warunkach niekorzystnej koniunktury i spowolnienia gospodarczego.