Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych stanowi jedną z podstawowych czynności bankowych.

Przelewy krajowe

BGK dokonuje na rynku międzybankowym pieniężnych rozliczeń złotowych w oparciu o poniższe zasady:

 • rozliczenia w PLN dokonywane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. zwanej dalej KIR S.A. (system ELIXIR),
 • wysokokwotowe rozliczenia w PLN (z wyjątkiem wpłat składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatności dokonywanych na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych) przeprowadzane są za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (system SORBNET),
 • zlecenia płatnicze krajowe w PLN Bank przyjmuje w dni robocze z uwzględnieniem godzin granicznych uzależnionych od specyfiki ww. systemów rozliczeniowych.
 • realizując zlecenie płatnicze w PLN, BGK doprowadzi do uznania rachunku banku odbiorcy kwotą polecenia przelewu najpóźniej do końca:
  • następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie elektronicznej,
  • drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie papierowej (w Oddziale),
 • dla zlecenia płatniczego, które wpłynie do Banku po godzinie granicznej (określonej dla danego rodzaju zlecenia), uznaje się, że zostało otrzymane przez Bank w następnym dniu roboczym.

Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w PLN na krajowym rynku międzybankowym określają:

 • Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Informacja na temat godzin granicznych przyjmowania zleceń płatniczych w BGK,
Zlecenia stałe

Zlecenia stałe dotyczą wielokrotnego regulowania powtarzalnych płatności w dłuższym okresie czasu (np. z tytułu czynszu, ubezpieczeń, spłaty kredytu, itp.).

Zlecenia stałe wykonywane są przez oddział BGK na wniosek Posiadacza rachunku bieżącego.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna forma automatycznych rozliczeń bezgotówkowych, która usprawnia dokonywanie regularnych płatności takich jak: opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytów czy cykliczne dostawy towarów czy świadczonych usług.

Polecenie zapłaty może być stosowane jedynie w obrocie krajowym.

Korzyści ze stosowania polecenia zapłaty:
 • terminowość płatności - nad terminem płatności czuwa odbiorca i bank odbiorcy,
 • kontrola płatności - odbiorca jest obowiązany informować płatnika o terminie i kwocie płatności,
 • bezpieczeństwo - w razie jakichkolwiek wątpliwości płatnikowi przysługuje prawo do zwrotu już zrealizowanego polecenia zapłaty,
 • swoboda - złożona zgoda na obciążanie rachunku z tytułu danego zobowiązania jest ważna do odwołania, które może nastąpić w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia decyzji,
 • oszczędność czasu – brak konieczności stałego monitorowania rozliczeń z kontrahentami,
 • efektywne zarządzanie finansami - realizacja polecenia zapłaty dokonywana jest ostatniego dnia terminu płatności.
Jak działa polecenie zapłaty?

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest odbiorca, który zwraca się do płatnika z propozycją podpisania zgody na obciążanie jego rachunku bankowego (w drodze polecenia zapłaty) kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

Odbiorca dostarcza dwa egzemplarze wypełnionej przez siebie zgody na obciążanie rachunku. Formą wyrażenia przez płatnika zgody na stosowanie przez odbiorcę polecenia zapłaty będzie uzupełnienie wniosku i podpisanie zgody.

O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności odbiorca informuje płatnika przedstawiając wcześniej odpowiednie faktury lub rachunki. Udzielona odbiorcy zgoda będzie skutkowała obciążaniem wskazanego w zgodzie rachunku bankowego płatnika kwotami wynikającymi z zobowiązań wobec odbiorcy.

Kwota pojedynczego polecenia zapłaty zainicjowanego przez odbiorcę nie podlega ograniczeniu.

Płatnikowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zrealizowanej płatności w przypadku braku akceptacji danej płatności. Stosowną dyspozycję należy złożyć w oddziale BGK prowadzącym rachunek płatnika w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku.

Niezależnie od możliwości anulowania pojedynczej płatności, istnieje możliwość odwołania przyszłych niezrealizowane poleceń zapłaty. Odwołanie to polega na wstrzymaniu najbliższej realizacji polecenia zapłaty i nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia złożonej zgody. Wraz z formularzem zgody na obciążanie rachunku, płatnik otrzymuje również formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku. W przypadku rezygnacji z tej formy rozliczeń, płatnik wypełnia formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku i składa go w oddziale BGK prowadzącym rachunek. Jednocześnie drugi egzemplarz cofnięcia zgody płatnik wysyła odbiorcy. Istnieje również możliwość przesłania obu egzemplarzy bezpośrednio odbiorcy płatności, który zobowiązany jest przekazać do BGK właściwy egzemplarz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku.

W przypadku zmiany rachunku wykorzystywanego do realizacji obciążeń z tytułu polecenia zapłaty lub przeniesienia usługi polecenia zapłaty do BGK, płatnik zleca w oddziale BGK poinformowanie odbiorcy o zmianie numeru rachunku do rozliczenia polecenia zapłaty.

Formularze zgody na obciążanie rachunku oraz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku dostępne są w oddziałach BGK, jednak, aby uniknąć jakichkolwiek problemów z rozliczeniem płatności, zalecane jest korzystanie z formularzy dostarczonych przez odbiorcę płatności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące polecenia zapłaty zawiera regulamin rachunku bankowego. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w oddziale BGK prowadzącym rachunek.

Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym

Polecenie wypłaty to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w obrocie zagranicznym. Jest to otrzymana od banku lub skierowana do banku instrukcja płatnicza dotycząca wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta.

Polecenia wypłaty (tzw. przekazy zagraniczne) realizowane są za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT i TARGET 2.

Do korzyści stosowania polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym zaliczamy:

 • niski koszt realizacji,
 • krótki czas realizacji,
 • eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi,
 • możliwość zastosowania kursów negocjowanych w przypadku wyższych kwot transakcji.
Strony polecenia wypłaty:
 • Zleceniodawca (płatnik) - osoba fizyczna, firma lub jednostka, z polecenia której wystawiane jest polecenie wypłaty,  
 • Bank zleceniodawcy (bank dostawcy płatnika) - bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję wystawienia polecenia wypłaty,
 • Beneficjent (odbiorca) - osoba fizyczna, firma lub jednostka wskazana w poleceniu wypłaty, której przekazuje się określoną kwotę pieniężną,
 • Bank beneficjenta (bank dostawcy odbiorcy) - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty,
 • Bank pośredniczący - bank, przez który bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku beneficjenta.
Rodzaje przekazów:
 • Polecenie wypłaty za granicę (polecenie przelewu walutowe wysyłane) - wystawione przez BGK zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania),
 • Polecenie wypłaty z zagranicy - otrzymane przez BGK z banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania wskazanego rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania);
Realizacja w BGK dyspozycji poleceń wypłaty

Bank przyjmuje zlecenia płatnicze dotyczące polecenia wypłaty i wykonuje je niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (ze zm.) .

1. Polecenie wypłaty za granicę

A. Zlecenia płatnicze w walutach państw członkowskich (EOG) skierowane do banków na terytorium państwa członkowskiego realizowane są standardowo w dacie waluty T/N (następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia) oraz z klauzulą kosztową SHA wg kursu obowiązującego w dniu realizacji dyspozycji.

Zgodnie z ww. ustawą, która stanowi implementację przepisów unijnych dotyczących usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego - zlecenia płatnicze w walutach państw  EOG i realizowane w obszarze państw  EOG są dostarczane do odbiorcy w pełnej wysokości. Opłaty i prowizje banku zleceniodawcy (płatnika), banku beneficjenta (odbiorcy) lub banków pośredniczących nie pomniejszają kwoty zlecenia płatniczego. 

B. Zlecenia płatnicze w walutach państw innych niż państwa EOG skierowane do banków na terytorium państwa członkowskiego są realizowane obowiązkowo z klauzulą SHA, przy czym kwota zlecenia może być pomniejszona o opłaty i prowizje banków pośredniczących.

C. Zlecenia płatnicze w każdej walucie  skierowane do banków na terytorium  innego państwa niż państwo członkowskie, realizowane są standardowo z datą waluty SPOT (drugiego dnia roboczego od złożenia zlecenia płatniczego) z dopuszczonymi klauzulami kosztowymi OUR,SHA, BEN, wg kursu obowiązującego w dniu realizacji dyspozycji.

Zlecenia płatnicze przekazane lub złożone w Banku po godzinie granicznej określonej dla waluty zlecenia uznaje się jako przyjęte przez Bank w następnym dniu roboczym.

Za dodatkową opłatą możliwe jest realizowanie poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym lub ekspresowym:

 • z wcześniejszą datą waluty over/night (O/N) - pod warunkiem złożenia/przeslania zlecenia przed godziną graniczną lub

 • tom/next (T/N) - w przypadku zleceń do krajów innych niż kraje EOG.


2. Polecenie wypłaty z zagranicy (otrzymane)

Księgowane jest na rachunku beneficjenta natychmiast po uznania rachunku BGK o ile uznanie nastąpiło przed godziną graniczną określoną dla walutowych poleceń przelewu otrzymanych z innych banków.

Szczegółowe zasady przyjmowania i wykonywania przez bank zleceń płatniczych dotyczących walutowych poleceń wypłaty określa regulamin rachunku bankowego.

 

3. Informacje dodatkowe

Informujemy, że przelew zagraniczny w walucie CNY oraz w walucie INR powinien zawierać dodatkowo w tytule płatności kod identyfikujący rodzaj transakcji oraz dokładny opis w języku angielskim, czego ta płatność dotyczy (numer faktury nie jest wystarczający). Kody transakcji w CNY oraz kody transakcji w INR dostępne są w Dokumentach do pobrania.

 

UWAGA! Dla płatności zagranicznych realizowanych w walucie RUB (rubel rosyjski), na podstawie ustaleń Centralnego Banku Rosji, wymagane jest podanie dodatkowych informacji

Przelew w walucie RUB powinien zawierać oprócz standardowych informacji następujące dane:

 • kod swift banku beneficjenta, pełna nazwę i adres banku, forma prawna i miasto
 • 20-cyfrowy rachunek banku korespondencyjnego (UWAGA - nie jest to rachunek kontrahenta)
 • 9-cyfrowy kod BIK (RU) - numer kierunkowy banku rosyjskiego
 • 5 –cyfrowy kod statystyczny VO rosyjski kod statystyczny określający przedmiot płatności składający się z 5 znaków poprzedzonych literami VO
 • 20-znakowe konto beneficjenta
 • 9-cyfrowy kod KPP, nadawany przedsiębiorcom określający przyczynę rejestracji podatkowej
 • 10-12 cyfrowy kod INN  tzw. tax ID - numer identyfikacyjny beneficjenta płatności, płatnika podatku   

 

W przypadku poleceń wypłaty w obrocie zagranicznym, znaki specjalne w opisie transakcji zamieniane są na znaki prezentowane poniżej. Wskazane jest używanie tylko niżej wymienionych znaków.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ‘ +

spacja

Komunikaty w sprawie poleceń wypłaty od 20.12.2018 r.

PSD2 – przelewy walutowe od 20.12.2018 r

 

Od 20 grudnia  2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dalej zwana UP)  dotyczące m.in. płatności walutowych.

Tym samym Polska dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej  stosujących  przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”).

W związku z tym informujemy, że:

w przypadku transakcji w obszarze EOG (cytując art. 5 ust.2 UP :„. zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego...” ):

 • niezależnie od waluty transakcji przy realizacji transakcji obowiązuje wyłącznie opcja kosztowa SHA.

 • w walutach krajów nie będących walutami EOG, koszty banków pośredniczących mogą pomniejszyć kwotę transakcji;

w przypadku transakcji w każdej walucie (cytując art. 5 ust.3a UP :„. gdy tylko jeden z dostawców znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a drugi dostawca znajduje się na terytorium innego państwa,...” ):

 • zlecenia płatnicze realizowane są z dowolną opcją kosztową: OUR, SHA i BEN.

Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

 

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie zawartej Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Od tego czasu UE wspólnie z Wielką Brytanią negocjują zasady na jakich Wielka Brytania opuści UE.

UE i Wielka Brytania w toku tych negocjacji wspólnie podjęły decyzję o ustaleniu finalnej daty wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE („brexit”). Zgodnie z tymi ustaleniami, Wielka Brytania opuści UE o północy 31 stycznia 2020 r. Pomiędzy UE a Wielką Brytanią osiągnięte zostało porozumienie zakładające wystąpienie Wielkiej Brytanii na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Umowa o wystąpieniu”). Z chwilą podpisania Umowy o wystąpieniu zakończy się zagrożenie związane z bezumownym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE (tzw. „hard brexit”) z dniem 31 stycznia 2020 r. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy o wystąpieniu od dnia 1 lutego 2020 r. w relacjach między Wielką Brytanią a UE obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy1.

Zgodnie z obecnym stanem uzgodnień okres przejściowy ma trwać do dnia 31 grudnia 2020 r. Co do zasady, w okresie przejściowym prawo Unii ma nadal zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, a zatem Wielka Brytania będzie traktowana jakby nadal była Państwem Członkowskim UE. W polskim prawie wskazany powyżej okres przejściowy został potwierdzony na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W ten sposób uregulowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE (tj. na podstawie Umowy o wystąpieniu) powinno wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych zaburzeń w gospodarce. Nie można jednak wykluczyć, że sam fakt wystąpienia państwa członkowskiego z UE, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Warto także wskazać, że zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r., Wielka Brytania będzie mogła być częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość realizacji przelewów SEPA i przelewów TARGET w Wielkiej Brytanii.

Sam brexit w trakcie trwania okresu przejściowego nie będzie miał wpływu, na gruncie prawa polskiego, na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie.

Podczas okresu przejściowego UE i Wielka Brytania będą negocjować porozumienie, które ma regulować stosunki pomiędzy krajami członkowskimi UE i Wielką Brytania po 31 grudnia 2020 r. Brak zawarcia tej umowy lub przedłużenia okresu przejściowego może spowodować powstanie podobnych skutków, które miały być konsekwencją tzw. „hard brexit”.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez Klientów.

 

1 Art. 126 Umowy o wystąpieniu. 

Dokumenty do pobrania
Kody_CNY.pdf
rozmiar pliku: 183 KBPobierz PDF
Kody_INR.pdf
rozmiar pliku: 207 KBPobierz PDF
Tabela 1. Polecenie przelewu krajowego
Zlecenie płatniczeZłożone w formie papierowej w Regionie BankuZłożone w formie elektronicznej (w ramach bankowości elektronicznej)[1]

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku[2]

15:30

17:00

Otwarcie lokaty terminowej[3]

15:45

16:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

ELIXIR[4],[5]

14:30

14:50
SORBNET2[2],[6]

15:30

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Realizacja wszystkich przelewów przychodzących w dniu roboczym będącym dniem wpływu do Banku.

ELIXIR

SORBNET2

 

[1] W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej bgk24 dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00.

[2] W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Umowy Ramowej rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

[3] W przypadku dyspozycji otwarcia lokaty terminowej w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków bankowych, co do których Umowa/Regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej.

[4] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, nie są realizowane rozliczenia w ramach trzeciej sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11:50.

[5] Dotyczy również płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US).

[6] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest przez Bank na podstawie komunikatu z NBP.

Tabela 2. Polecenie przelewu walutowego

Zlecenie płatnicze

Data
waluty[7]

Złożone w formie papierowej w Regionie Banku

Złożone w formie elektronicznej(w ramach bankowości elektronicznej)

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

D

15:30

17:00

Pomiędzy rachunkami w różnych walutach

D

15:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

SEPA[8],[9]

D+1

14:00

TARGET2[9]

D

14:00

SWIFT:

Skierowane do państw członkowskich:

PLN[10],[11]

D/D+1

11:30

EUR, GBP, CHF

D/D+1

14:00

USD, CAD

D/D+1

14:00

CNY[8], RUB[8], JPY[8], AUD[8]

D+1

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], HRK[8]

D+1

14:00

Skierowane do państw innych niż państwa członkowskie:

PLN[10],[11]

D/D+1/D+2

11:30

EUR, GBP, CHF, USD, CAD, AUD

D/D+1/D+2

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], JPY[8], RUB[8], CNY[8], HRK[8], AUD[8]

D+1/D+2

14:00

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Otrzymany z innego banku

D

Do godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w danym dniu roboczym

Po godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w następnym dniu roboczym 

 

[7] Data waluty możliwa do realizacji z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Taryfie Opłat i Prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Przedsiębiorców oraz innych Klientów instytucjonalnych.

[8] Realizacja najwcześniej z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00.

[9] Płatności realizowane tylko w walucie EUR.

[10] W przypadku przelewów za granicę.

[11] Realizacja najwcześniej z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 11:30.

Obsługa zgłoszeń Posiadaczy rachunków o transakcjach z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy i działania BGK podejmowane w celu odzyskaniu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując postanowienia art.143 ust. 2 oraz 143a-143c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), podejmuje określone tą ustawą działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

 1. Zgłoszenie przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy, w szczególności nieprawidłowego numeru rachunku bankowego (NRB) odbiorcy, powinno być dokonane przez osoby wskazane przez Posiadacza rachunku w Karcie wzorów podpisów dla rachunku, z którego nastąpiła płatność, tj. przez Posiadacza rachunku lub jego reprezentantów lub pełnomocników do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Bank (Regiony BGK lub Centrala Banku) w formie pisemnej na udostępnionym poniżej formularzu bankowym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji przez Bank wskazanego zlecenia płatniczego, w szczególności:
  1. numer referencyjny płatności nadany przez Bank;
  2. datę płatności;
  3. kwotę i walutę płatności (polecenia przelewu);
  4. numer rachunku płatnika, w ciężar którego płatność została wykonana;
  5. nieprawidłowy unikatowy identyfikator - numer rachunku odbiorcy podany w zleceniu płatniczym, na który płatność została wykonana;
  6. dane odbiorcy, jeżeli były podane w zleceniu płatniczym, t.j. nazwę i siedzibę odbiorcy lub imię i nazwisko i adres odbiorcy oraz  tytuł płatności;
  7. inne dane zlecenia płatniczego,  pozwalające na identyfikację zgłaszanej płatności.

   Wzór zgłoszenia dostępny tutaj
    
 4. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia w Banku Posiadacz rachunku uzyska zwrot kwoty transakcji płatniczej zgłoszonej jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy bezpośrednio od odbiorcy płatności, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Bank w celu anulowania zgłoszenia.
 5. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku odzyskaną kwotą w terminie 1 dnia roboczego od dnia uznania tą kwotą rachunku zwrotu, tj. rachunku technicznego Banku prowadzonego wyłącznie w celu przyjmowania zwrotów kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
 6. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia w Banku nie nastąpił zwrot kwoty transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Posiadacz rachunku ma prawo wystąpić do Banku z żądaniem udostępnienia  danych osobowych odbiorcy płatności w celu umożliwienia  dochodzenia zwrotu tej kwoty.
 7. Żądanie udostępnienia danych osobowych odbiorcy płatności, w przypadku o którym mowa w ust. 6 powyżej, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku.
 8. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji innego banku – banku płatnika - o zgłoszeniu przez płatnika dokonania transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy - numeru rachunku Klienta BGK, Bank pisemnie zawiadamia Posiadacza rachunku o:
  1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania zwrotu przez Posiadacza rachunku kwoty tej transakcji na wskazany przez Bank rachunek zwrotu;
  2. obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych Posiadacza rachunku jako odbiorcy kwoty transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia  zwrotu kwoty tej transakcji, jeżeli Posiadacz rachunku – odbiorca - nie dokona jej zwrotu w terminie  jednego miesiąca  od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, o którym mowa w ust. 8;
  3. numerze rachunku zwrotu;
  4. obowiązku powiadomienia Banku o dokonaniu zwrotu bezpośrednio na rachunek płatnika kwoty  transakcji płatniczej zgłoszonej przez płatnika jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
 9. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Bank, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania  rachunku zwrotu kwotą tej transakcji, doprowadzi do uznania rachunku zwrotu banku płatnika kwotą tej transakcji.
 10. Z tytułu dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie pobiera żadnych opłat.

Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, w którym został podany nieprawidłowy unikatowy identyfikator oraz nie jest stroną w postępowaniu o dochodzenie zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.