Szczegółowy opis produktu

Lokaty w BGK charakteryzują się następującymi parametrami:

 • minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN,
 • wyższe oprocentowanie dla lokat powyżej 50.000 PLN,
 • kapitalizacja odsetek w dniu upływu okresu umownego,
 • automatyczne odnowienie lokaty,
 • odsetki od środków na rachunku udostępniane są w dniu upływu okresu umownego,
 • odsetki niepodjęte w ciągu 7 dni po upływie okresu umownego dopisywane są do kwoty kapitału,
 • w przypadku podjęcia środków przed upływem okresu umownego, oprocentowanie wynosi 1/2 stawki oprocentowania środków na rachunku bieżącym z dnia rozwiązania umowy,
 • środki podjęte z rachunków lokat terminowych w ciągu 3 dni od daty wpłaty na rachunek lub upływu kolejnego okresu umownego, nie podlegają oprocentowaniu.

Oferta produktów lokacyjnych przewiduje następujące rodzaje lokat:

LOKATA STANDARD O OPROCENTOWANIU STAŁYM

Dostępne terminy lokat:

 • 7 , 14 lub 21 dni,
 • 1, 2 lub 3 miesiące.
LOKATA STANDARD O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM

Dostępne terminy lokat:

 • 3, 6 lub 12 miesięcy.
Odnawialność lokat

Lokata terminowa STANDARD ulega przedłużeniu na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego chyba, że Posiadacz rachunku złożył inną dyspozycję przed upływem zadeklarowanego okresu.

Rachunek lokaty terminowej STANDARD nie ulega automatycznemu przedłużeniu na taki sam okres w przypadku, gdy kwota lokaty jest niższa od minimalnej kwoty wkładu obowiązującej w Banku w pierwszym dniu nowego okresu umownego.

Zasady oprocentowania rachunków

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu wg zmiennych lub stałych stawek oprocentowania określonych przez Bank w stosunku rocznym.

Oprocentowanie rachunków oprocentowanych wg stałej stopy procentowej nie podlega zmianie podczas okresu umownego.

Oprocentowanie rachunków oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej ulega zmianie na podstawie uchwały Zarządu Banku i w przypadku zmiany wysokości stóp procentowych na rynku międzybankowym. Nowa wysokość oprocentowania ma zastosowanie do odsetek naliczanych od dnia obowiązywania zmienionej tabeli oprocentowania rachunków.

Obliczanie odsetek

Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Należne odsetki nalicza się według kalendarza rzeczywistego.

Odsetki nalicza się od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego dzień upływu okresu umownego.

Dysponowanie odsetkami

Odsetki od środków na rachunkach lokat terminowych stawiane są do dyspozycji Klienta w dniu upływu terminu utrzymywania lokaty.

Posiadacz rachunku, bez naruszenia warunków lokaty, może podjąć odsetki w ciągu 7 dni po upływie okresu umownego.

Podejmowanie środków z lokaty

W przypadku podjęcia środków z rachunków lokat terminowych STANDARD w ciągu 3 dni:

 • od daty wpłaty na rachunek,
 • po upływie kolejnego okresu umownego,
 • środki te nie podlegają oprocentowaniu.

W przypadku wypłaty środków z rachunku terminowej lokaty w trakcie trwania okresu umownego, oprocentowanie środków wynosi ½ stawek oprocentowania rachunku bieżącego obowiązujących w BGK do dnia rozwiązania lokaty dla waluty zgodnej z walutą rachunku lokaty terminowej.

W przypadku, w którym umowa rachunku lub regulamin prowadzenia rachunku określają inne zasady podejmowania środków z lokaty terminowej, zastosowanie mają postanowienia umowy lub regulaminu.

Autoinwestycja

Usługa automatycznego inwestowania nadwyżek finansowych na wysoko oprocentowanym rachunku.

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertami specjalnymi i lokatami negocjowalnymi? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.