Zapoznaj się z prawem i dokumentami
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
Poznaj projekty

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj także przekierowanie do listy wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Mapa Dotacji UE

http://www.mapadotacji.gov.pl/

Lista projektów

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/

Lista projektów pozakonkursowych

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-projektow-pozakonkursowych/

Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do sprawozdań z realizacji Programu Inteligentny Rozwój, opracowań i analiz dotyczących Programu oraz przekierowanie do serwisu poświęconemu ewaluacji w Polsce.

Opracowania i analizy

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania-i-analizy/#

Pod powyższym linkiem można zapoznać się między innymi z materiałem "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej". Jest to dokument pomocniczy, zarówno dla beneficjentów, jak i dla instytucji pośredniczących lub wdrażających. Zawarte w nim informacje ułatwią identyfikację sektorów i rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą zostać objęte wsparciem ze środków Programu, a tym samym poddziałania 3.2.2. Opracowanie jest zaktualizowaną wersją dokumentu obowiązującego dla Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Uwzględnia zmiany wykluczeń, jakie zaszły w wyniku reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej i które mają zastosowanie w przypadku PO IR.

Ewaluacja

http://www.ewaluacja.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Dowiedz się o instytucjach w Programie

W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do informacji o instytucjach, które są zaangażowane w realizację Programu Inteligentny Rozwój.

www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/instytucje-realizujace-program/

Przydatne linki