Dotacja na spłatę części kredytu technologicznego w banku kredytującym

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług

Skorzystaj z programu poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Realizuję projekt

Dodatkowe informacje

Nabór kandydatów na ekspertów PO IR

POIR - podstawowe informacje
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - program przewidziany do realizacji w latach 2014-2020 jako następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:
  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,

  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,

  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane będzie głównie w ramach dwóch celów tematycznych (CT):
  • CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji - wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. 

  • CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Wsparcie adresowane będzie m.in. do:
  • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
  • jednostek naukowych,
  • klastrów,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji obowiązujących w danym konkursie znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizując swoje obowiązki, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Informujemy, że wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO IR promują kulturę przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające PO IR wprowadziły systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji.

Obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości spoczywa na wszystkich Instytucjach Systemu Realizacji PO IR, beneficjentach projektów POIR oraz ich kontrahentach.

Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z wdrożoną polityką przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia Instytucji Zarządzającej oraz odpowiednich służb i organów ścigania.

Więcej na stronie http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki/

Rola BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w PO IR rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 „Kredyt na innowacje technologiczne” (wcześniej „Kredyt technologiczny" – dostępny w perspektywie UE 2007-2013) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.

Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.).

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2016 r.”
Nr projektu POIR.05.01.00-00-0005/15

„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2017 r.”

Nr projektu POIR.05.01.00-00-0009/16

„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2018 r.”
Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0003/17-00

„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w latach 2019-2020 r.”
Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18-00

„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2016 roku.”
Nr projektu POPT.01.01.00-00-0089/16  

„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2017 roku.”
Nr projektu POPT.01.01.00-00-0126/17

„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2018 roku.”
Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0183/17-00

„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2019 roku”
Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0254/19-00

"Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2020 roku"
Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0290/19-00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Na mocy zawartej umowy, BGK stał się instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa

--------------------------

Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Dokumentacja konkursowa - Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Sprawdź!

Innowacyjne historie

Poznaj je i zainspiruj się!

Materiały informacyjne dla realizujących projekt

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
tel.: 22 522 95 05
fax: 22 522 91 94
 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.