Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku
Cel finansowania:
 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020,
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.
 • W ramach Produktu Finansowego MPI, priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):

  • chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych)

  • budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna),

  •  przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),

  • przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),

  • rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka),

  • procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

Dla kogo?
 • W ramach Produktu Finansowego MPI, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:
  • przedsiębiorstwa ekologiczne,  tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju,
  • przedsiębiorstwa realizujące inwestycje ekologiczne, tj. inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.
 • Okres spłaty: do 5 lat (do 7 lat w ramach preferencji)

 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!

Skontaktuj się!

 

Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel: 77 423 29 14
Joanna Juszczyk
Tel: 77 423 29 18
joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole 
Tel: 77 423 29 14
Joanna Juszczyk
Tel: 77 423 29 18
joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl
Instytucje finansujące ten produkt