Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych i korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,14% w skali roku
Cel finansowania:
 • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP, tj.:
  • umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.:
   • działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych,
   • działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.
  • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:
   • usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie,
   • usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.
Warunki:
 • W ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
Preferencje w finansowaniu:
 • inwestycje w projekty do 500 tys. zł,
 • inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Skontaktuj się!
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.Osoba kontaktowa:
Tel: 56 475 62 90
e-mail: biuro@kpfp.org.pl
Ryszard Celmer
Tel: 56 475 62 96, mobile: 737 722 106
r.celmer@kpfp.org.pl
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Tel: 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl
Marcin Przybylski
Tel: 785 150 558
marcin.przybylski@barr.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Tel: 56 658 62 90
e-mail: biuro@iph.torun.pl
Tel: 56 658 62 90
biuro@iph.torun.pl
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Tel: 56 699 55 00
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
Tel: 56 699 55 00
sekretariat@tarr.org.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Oddział w Bydgoszczy
ul.  Gotowskiego 6, p. 109 85-030 Bydgoszcz

Tel: 91 312 92 16
e-mail: pfp@pfp.com.pl

Leszek Cymbałko
Tel: 52 320 91 06 mobile: 538 235 884
l.cymbalko@pfp.com.pl

Joanna Wojtaszewska
tel. 664 061 981
j.wojtaszewska@pfp.com.pl

ul. Dworcowa 7 p.105
Toruń

Joanna Jarzyńska t
Tel. 538 895 596
j.jarzynska@pfp.com.pl

Przemysław Woliński
Tel. 664 934 479
p.wolinski@pfp.com.pl