Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Pożyczka płynnościowa umożliwia sfinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej
Do kiedy?
Wnioski o pożyczkę płynnościową można składać do 31.12.2020 lub do wyczerpania środków
Oprocentowanie
0%

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Pożyczki płynnościowe POIR na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Przeznaczenie:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
 • pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zakup towarów,
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Dla kogo?

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm, które z powody pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę w jakiej działają.

Główne parametry pożyczki

Okres spłatydo 6 lat
Oprocentowanie0%
Karencja w spłaciedo 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
Wakacje kredytowewydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
Opłaty i prowizjebrak

 

 

Finansowanie

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł, a także:

 • nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.
  W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności;,
 • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – szczegółowe warunki dostępne w instytucji finansującej.
 • jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,

 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • wnioskujący jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych, 
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, wnioskujący ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioskowanie

Aby uzyskać pożyczkę należy zwrócić się do instytucji finansującej, współpracującej z BGK. Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są na ich stronach internetowych. Lista instytucji dostępna w zakładce "Instytucje Finansujące".

Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy na udzielanie pożyczek płynnościowych POIR.  Informacje na temat statusu naboru wniosków dostępne są na ich stronach internetowych:

 

Konkurs 3

 

Konkurs 2

Konkurs 1