Wykup wierzytelności eksportowych oferowany jest w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie z założeniami programu Bank Gospodarstwa Krajowego ma możliwość refinansowania (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

Aby dokonać zbycia wierzytelności eksportowych na rzecz BGK, eksporter musi:

 • zrealizować kontrakt na eksport polskich towarów i/lub usług, zawarty na warunkach kredytu kupieckiego oraz
 • uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

Kontakt z BGK zalecany jest przed podpisaniem kontraktu eksportowego.

Schemat przebiegu transakcji

Proces finansowania eksportu poprzez wykup wierzytelności przebiega według następującego scenariusza:

OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
Korzyści dla eksportera

Wykup wierzytelności przez bank to atrakcyjna forma finansowania rozwoju eksportu. Do głównych zalet tej metody możemy zaliczyć:

 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.,
 • możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczonym terminem,
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu),
 • poprawa płynności firmy eksportującej,
 • długi termin spłaty należności przez nabywcę,
 • brak regresu do eksportera,
 • brak wymogu udziału banku zagranicznego,
 • prosta procedura.
Koszty operacji

Koszty ustalane indywidualnie w zależności od specyfiki transakcji oraz standingu dłużnika.

Warunki wykupu wierzytelności

Wykup wierzytelności odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 • bank wykupuje od eksportera maksymalnie 85 proc. wierzytelności wynikającej z kontraktu zawartego na warunkach kredytu dostawcy (eksporter udzielił importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług), a minimum 15 proc. stanowi udział własny importera
 • okres spłaty wierzytelności wynosi zwykle od 2 do 5 lat i powinien być dostosowany do zasad oficjalnego wspierania eksportu wynikających z konsensusu OECD (w określonych przypadkach istnieje możliwość jego wydłużenia)
 • wykup następuje po zrealizowaniu zobowiązania kontraktowego przez eksportera

Wykup możliwy jest dla kontraktów spełniających następujące warunki:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu
 • inwestycyjny charakter eksportu
 • kontrakt eksportowy zakładający rozliczenie kredytem dostawcy
 • ubezpieczenie kredytu dostawcy w KUKE

Dodatkowym warunkiem dokonania wykupu wierzytelności przez bank jest przeniesie na rzecz BGK praw wynikających z kontraktu oraz polisy KUKE. Przeniesieniu na rzecz BGK podlega jedynie wierzytelność finansowa - zobowiązania eksportera dotyczące realizacji kontraktu takie jak świadczenie usług gwarancji i rękojmi nie podlegają przeniesieniu.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Zespołem Sprzedaży Finansowania Handlu
Departament Bankowości Transakcyjnej

tel.: +48 22 475 83 08

e-mail: sprzedazFH@bgk.pl

Biurem Transakcji Zagranicznych
Departament Finansowania Strukturalnego

tel.: +48 22 475 67 32

e-mail: btz.dfs@bgk.pl