W przypadku, gdy zapłata w ramach akredytywy ma nastąpić z odroczonym terminem płatności, BGK może poprawić płynność eksportera, dokonując jej dyskonta.

Dyskonto akredytywy jest formą finansowania beneficjenta akredytywy (eksportera), polegającą na wypłacie eksporterowi należności za dokumenty złożone w ramach akredytywy (niepotwierdzonej lub potwierdzonej), przed terminem płatności w niej określonym, po potrąceniu z góry odsetek dyskontowych. Dyskonto może być dokonywane tylko w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności.

Zabezpieczeniem dyskonta jest gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

 

Schemat przebiegu transakcji

Poszczególne etapy procesu dyskonta należności z akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
Korzyści dla eksportera

Do głównych zalet dyskonta akredytywy eksportowej zaliczamy:

 • możliwość zaoferowania nabywcy odroczonego terminu płatności i tym samym uatrakcyjnienia oferty handlowej eksportera,
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości kontraktu,
 • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku,
 • dostęp do środków przed określonym w akredytywie terminem płatności - poprawa płynności firmy,
 • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów,
 • brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera),
 • prosta i szybka procedura,
 • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE dopełniane przez BGK,
 • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej.
Koszty finansowania

Koszty dyskonta należności z akredytywy eksportowej pokrywa beneficjent akredytywy, którym w tym przypadku jest eksporter. Poszczególne pozycje kosztowe prezentują się następująco:

 • oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR/WIBOR powiększoną o marżę BGK (koszt ubezpieczenia KUKE zawarty jest w marży),
 • prowizja za dyskonto należności z akredytywy - 0,2% wartości dokumentów (zastępuje prowizję za wypłatę w akredytywie),
 • koszty związane z obsługą akredytywy zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK.
Warunki dyskonta należności z akredytywy

Oferta dyskonta należności z akredytywy eksportowej dostępna jest wyłącznie dla klientów BGK i związana jest z koniecznością przyznania przez BGK limitu dla banku otwierającego akredytywę.

Dodatkowo, udzielenie akredytywy, możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

 • okres odroczenia płatności - do 2 lat
 • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"), publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu
 • objęcie dyskontem wyłącznie eksportu produktu polskiego