Powrót

Finansowanie eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym

Kredyt dla nabywcy (buyer`s credit)  - kredyt eksportowy udzielany bezpośrednio zagranicznym spółkom - nabywcom polskich dóbr i usług (m.in. dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych czy też usług budowlanych). W ten sposób BGK może finansować inwestycje, w których polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy/głównego podwykonawcy, czy też kluczowego dostawcy dóbr. Zastosowanie takiego instrumentu niweluje dla eksportera ryzyko niewypłacalności jego zagranicznego kontrahenta (gwarancja płatności za dostarczone dobra/wykonane usługi), natomiast importerowi zapewnia źródło finansowania i pozwala rozłożyć spłatę zobowiązań na średni lub długi okres (do 12 lat). Warunkiem zaangażowania finansowania ze strony BGK jest krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu (minimum 40 proc. wartości kontraktu eksportowego).

Ponadto, zasady finansowania muszą być zgodne z tzw. Konsensusem OECD (OECD Consensus – Arrangement on Officially Supported Export, including Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices) – m.in BGK może sfinansować do 85 proc. wartości kontraktu eksportowego zawartego przez polskie przedsiębiorstwo. Zabezpieczeniem kredytu poza aktywami projektu jest polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A.

Możliwe struktury finansowania w ramach kredytu dla nabywcy:

  Finansowanie projektowe

  Finansowanie korporacyjne

  Finansowanie na ryzyko Skarbu Państwa

  Finansowanie joint venture

  Kredyt dla banku nabywcy

  Wykup wierzytelności eksportowych