A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

MIFiD

 • Czym jest MiFID?

  Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Celem dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług w UE tak, aby zagwarantować klientom wyższy poziom ochrony ich inwestycji. Ma ona również za zadanie zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych oraz zapewnienie wspólnych ram prawnych dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

  MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych, jak również zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

  Głównym celem dyrektywy oraz polskich aktów implementujących jej zapisy jest ochrona klientów. W związku w tym, przedsiębiorstwa inwestycyjne zostały zobligowane działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Mają one obowiązek ustalenia sprzeczności interesów występujących między nimi, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i przedstawicielami lub dowolną osobą, bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a ich klientami lub między klientami, występujących w toku świadczenia wszelkiego rodzaju usług inwestycyjnych.

  Obowiązki Banku Gospodarstwa Krajowego związane z wdrożeniem MIFID, wynikają w szczególności z przepisów:

  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego ; (Dz.U.2012.1072),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U.2012.1078).
 • Informacje o BGK

  1. Pełna nazwa Banku oraz forma prawna. 
  Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym działającym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.)  oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535).

  2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

  Centrala Banku
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

  BGK Linia: 0 801 667 655
  (8.00 - 16.00)
  fax: 0 22 627 03 78
  e-mail: bgk@bgk.pl
  http://www.bgk.pl


  Oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego
  - lista oddziałów znajduje się na stronie internetowej www.bgk.pl

  3. Język, w którym Klient może się kontaktować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i w którym będą mu przekazywane informacje.

  Klienci Banku Gospodarstwa Krajowego mogą kontaktować się z BGK w języku polskim. Dokumenty podpisywane z Klientami oraz informacje przekazywane Klientom są przygotowywane również w języku polskim.

  4. Sposoby komunikacji Klienta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz sposoby przekazywania zleceń do Banku Gospodarstwa Krajowego. 
  Klient może kontaktować się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

  • poprzez kontakt osobisty w Centrali BGK,
  • kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

               0 801 66 76 55;

               (22) 52 29 211.

  5. Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nazwa organu nadzoru. 
  Bank Gospodarstwa Krajowego nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Bank Gospodarstwa Krajowego świadczy usługi na rzecz Klienta, obejmujące czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 70 ust. 2 a zatem bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

  6. Zasady świadczenia usług inwestycyjnych. 
  Szczegółowe zasady świadczenia zawiera umowa lub odpowiednie regulaminy, będące dla określonych usług integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Bankiem. Umowa lub regulaminy wskazują również w szczególności zakres, częstotliwość i terminy raportów przekazywanych Klientowi w związku ze świadczonymi usługami.

  7. Działalność za pośrednictwem Agenta.
  Bank Gospodarstwa Krajowego nie świadczy usług inwestycyjnych za pośrednictwem agentów Banku.

  8. Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank Gospodarstwa Krajowego skarg Klientów.
  Reklamacje składane do Banku Gospodarstwa Krajowego mogą być wnoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu lub formularza znajdującego się na stronie internetowej Banku.

  W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji.

  Na żądanie Banku Gospodarstwa Krajowego klient zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeśli w ocenie Banku Gospodarstwa Krajowego takie informacje lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

  Informacje na temat zasad wnoszenia i załatwiania przez Bank Gospodarstwa Krajowego skarg klientów składanych w związku z określoną usługą inwestycyjną dostępne są w regulaminie świadczenia danej usługi.

  9. Zasady postępowania Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku powstania konfliktu interesów. 
  Zasady postępowania Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku powstania konfliktu interesów zawiera obowiązujący „Regulamin zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego" oraz „Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego" dostępny na stronie internetowej Banku www.bgk.pl

  10. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy.,
  Zasady dotyczące zakresu, częstotliwości i terminów przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej określa zawarta z Klientem umowa.

  11. Koszty i opłaty związane z świadczeniem usług przez Bank na rzecz klienta, obejmujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  Za świadczone usługi Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

 • Zarządzanie konfliktami interesów w BGK

  W toku świadczenia usług inwestycyjnych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów, które w konsekwencji mogą wpłynąć niekorzystnie na klientów Banku.

  Bank Gospodarstwa Krajowego efektywnie zarządza potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby wiązać się z ryzykiem naruszenia interesów Klientów. Wdrożone w Banku Gospodarstwa Krajowego zasady zarządzania konfliktem interesów mają chronić klientów Banku w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych. W załączonym wyciągu z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów informujemy w szczególności o:

  • definicji konfliktu interesów,
  • źródłach konfliktów interesów,
  • przykładach sytuacji konfliktu interesów,
  • stosowanych przez BGK procedurach i środkach organizacyjnych oraz sposobach przeciwdziałania konfliktom interesów.
  Pliki do pobrania:
 • Klasyfikacja klienta i ocena adekwatności

  MiFID wprowadza zasady klasyfikowania klientów oraz oszacowania ich poziomu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do danej usługi. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony klientów korzystających z usług inwestycyjnych wprowadzono podział Klientów na trzy kategorie: Klientów detalicznych, Klientów profesjonalnych oraz Uprawnionych kontrahentów.

  Każda z tych kategorii oznacza różny stopień ochrony przysługujący klientowi na mocy nowych przepisów. Ocenianie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klientów ma na celu stwierdzenie, czy mają odpowiednie przygotowanie do zawierania transakcji dotyczących wybranego instrumentu finansowego.

  Pliki do pobrania:
 • Zasady reklamacji

  1. Sposób składania reklamacji
  Reklamacje składane do Banku Gospodarstwa Krajowego mogą być wnoszone w formie pisemnej:

  • bezpośrednio w oddziałach lub komórkach organizacyjnych centrali Baku;
  • za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu, poczty elektronicznej;
  • poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Banku.

  Dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku albo w formie ustnej w oddziałach Banku lub komórkach organizacyjnych centrali Banku zajmujących się obsługą klienta.

  Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w oddziałach i komórkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz są wskazane na stronie internetowej Banku www.bgk.pl.

  W reklamacji należy podać wszelkie informacje, jakie mogą być pomocne przy jej rozpatrzeniu, jak również dołączyć kopie dokumentów związanych z reklamowaną czynnością, wskazujące zasadność reklamacji.

  Na żądanie Banku Gospodarstwa Krajowego Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeśli w ocenie Banku Gospodarstwa Krajowego takie informacje lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

  Informacje na temat zasad wnoszenia i rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego skarg klientów składanych w związku z prowadzoną działalnością powierniczą dostępne są w regulaminie świadczenia danej usługi.

  2. Rozpatrywanie reklamacji przez Bank
  Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie może on zostać wydłużony do maksymalnie 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

  Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta, w przypadku przekazania reklamacji listownie za datę przyjęcia reklamacji uważa się datę dostarczenia listu do Banku.

  Reklamacje złożone do Banku po godzinie 15.00 są traktowane jak reklamacje, złożone w następnym dniu roboczym.

  Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

  Dla niektórych produktów i usług obowiązują szczególne przepisy prawa normujące kwestie terminów rozpatrywania reklamacji i zasady te są uregulowane w stosownych wzorach umów/regulaminach dotyczących tych produktów i usług.

  3. Odpowiedź na reklamację
  Odpowiedź przesyłana jest Klientowi na ostatni podany przez Klienta adres, dostępny w bankowych systemach informatycznych, albo przekazywana w innej uzgodnionej z Klientem formie.

  4. Odwołanie Klienta od decyzji
  W przypadku niezadowolenia z odpowiedzi istnieje możliwość odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w piśmie.

  W dalszej kolejności istnieje możliwość rozwiązywania indywidualnych sporów w drodze postępowania mediacyjnego oraz postępowania polubownego, prowadzonego przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

  W przypadku nieskorzystania z prawa wniesienia odwołania do Banku lub polubownej formy rozwiązania sporu Klientowi przysługuje możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

  Klienci Banku będący konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

  Bank Gospodarstwa Krajowego podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

  Pliki do pobrania:
 • Przyjmowanie i przekazywanie korzyści

  Informacja o przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych

  Gdy Bank lub osoba powiązana otrzyma od osoby innej niż klient korzyść, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, może to stanowić okoliczność, która powoduje lub może powodować powstawanie konfliktu interesów, związane z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta.

  Przez korzyść majątkową lub osobistą rozumie się w szczególności wartości pieniężne prezenty, usługi, przejawy gościnności, zaproszenia na wszelkiego typu imprezy, szkolenia, wyjazdy, sympozja i seminaria.

  Pracownik Banku oraz bliskie mu osoby nie mogą przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych od podmiotów współpracujących z Bankiem lub ubiegających się o współpracę, chyba że Pracownik lub bliska mu osoba otrzyma zgodę od Departamentu Zgodności1. Wyjątek stanowią drobne, okolicznościowe prezenty, których wartość nie przekracza jednorazowo 200 zł brutto. Łączna suma prezentów otrzymanych w ciągu roku nie może przekroczyć 500 zł brutto.

  W przypadkach, gdy ze względu na szczególne okoliczności danej sytuacji, niemożliwym lub niewskazanym jest nieprzyjęcie przekazanego prezentu lub korzyści innych niż standardowe opłaty i prowizje, Pracownik może przyjąć prezent lub korzyść, zawiadamiając o tym fakcie Departament Zgodności2 celem uzyskania rekomendacji dalszego postępowania.

  W przypadku sytuacji niejednoznacznych dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych lub osobistych, które są oferowane Pracownikowi, ma on obowiązek powiadamiania o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz Departament Zgodności3 w celu uzyskania rekomendacji postępowania.

  W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych Bank nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych opłat, prowizji ani świadczeń niepieniężnych z wyłączeniem przyjmowanych lub przekazywanych Klientowi (czyli standardowych opłat i prowizji), przyjmowanych lub przekazywanych innym instytucjom, gdyż są niezbędne dla świadczenia danej usługi (np. koszty powiernictwa, opłaty związane z rozliczeniem i wymianą, obciążenia regulacyjne, opłaty prawne).

  W celu uniknięcia sytuacji, w której Bank oferując Klientowi produkt lub usługę inwestycyjną będzie stawiał własny interes przed interesem Klienta Bank wdrożył stosowne procedury.

  ___________________

  1w wyniku zmian reorganizacyjnych w Banku obecnie Departament Ryzyka Finansowego.

  2w wyniku zmian reorganizacyjnych w Banku obecnie Departament Ryzyka Finansowego.

  3w wyniku zmian reorganizacyjnych w Banku obecnie Departament Ryzyka Finansowego.