Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • pożyczka w województwie podlaskim
  • finansowanie nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.
  • dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w wieku od 30 roku życia, w tym również znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów i reemigrantów, 
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo?

Ostateczni Odbiorcy ubiegający się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać następujące kryteria:

a) są osobami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego,

b) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),

c) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

d) są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego,

e) nie będą wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

f) zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej,

g) nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

h) nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

i) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,

j) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji.

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w StarachowicachOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Mickiewicza 1a, 27-200, Starachowice
Tel.: 41 274 46 90 wew. 107
E-mail: farr@farr.plpodlaskie@farr.pl
Katarzyna Deląg
Tel.: 784 440 849
Biuro Projektu
ul. Sybiraków 22, lok. 4U, 18-400 Łomża 
E-mail: podlaskie@farr.pl
Karolina Bączek
Tel.: 519 549 870
Biuro Projektu: Expert Consulting
ul. Lipowa 4 lok. 205, 15-427 Białystok
Agnieszka Dębicka
Tel.: 693 408 160
Oddział w Łomży
Aleja Legionów 141, 18-400, Łomża
E-mail: podlaskie@farr.pl
Karolina Bączek
Tel.: 519 549 870