Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze podkarpackie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • pożyczka w województwie podkarpackim
  • o finansowaniu do 80 tys. zł
  • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,1% w skali roku
Cel finansowania:
  • Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dla kogo?
  • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, rolnicy i członkowie ich rodzin (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa), reemigranci, imigranci.
  • Okres spłaty: do 84 miesięcy

  • Karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej WoliOsoba kontaktowa:

ul. 1-go Sierpnia 26b
37-450 Stalowa Wola
tel: 15 844 03 57
e-mail: sekretariat@rig-stw.pl
rig-stw.pl

Jolanta Garbacz
tel. 15 844 03 57,
kom. 667 772 409, 
e-mail: jgarbacz@rig-stw.pl

Sylwia Staszowska
tel. 15 844 03 57,
kom. 607 878 515
email: sstaszowska@rig-stw.pl

Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości

Osoba kontaktowa:

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
tel: 41 375 14 55 / 41 260 46 21
fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
kswp.org.pl

 

KSWP Biuro Rzeszów

Krzysztof Kaszuba
Dyrektor Regionalny
tel. 17 28 33 200
kom. 502 925 345
e-mail k_kaszuba@kswp.org.pl

Barbara Grzesik
Doradca
tel. 17 28 33 201
e-mail b_grzesik@kswp.org.pl

Maria Mnich
Doradca
tel. 17 28 33 201
e-mail m_mnich@kswp.org.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.        

 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel: +48 17 86 76 200
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl

Monika Janicka
tel. +48 17 86 76 299,
e-mail: mjanicka@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Kowal
tel. +48 17 86 76 251,
e-mail: gkowal@rarr.rzeszow.pl

Maciej Gałas
tel. +48 17 86 76 299,
e-mail: mgalas@rarr.rzeszow.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"

 

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
tel. 797 600 310
e-mail: marr@marr.com.pl

Justyna Kusak tel. 797 600 314
e-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Karolina Krzempek
tel. 797 600 325
e-mail: karolina_krzempek@marr.com.pl

Małgorzata Kaczmarczyk
tel. 797 600 322
e-mail: malgorzata_kaczmarczyk@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
tel. 797 600 328
e-mail: joanna_cyganowska@marr.com.pl

Elżbieta Noga
tel. 797 701 404
e-mail: elzbieta_noga@marr.com.pl

Bożena Czaja
tel. 797 600 332
e-mail: bozena_czaja@marr.com.pl