Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • mikropożyczka w województwie opolskim

 • finansowanie nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą
 • dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,011% w skali roku
Cel finansowania:

w ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo?
 • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
  b) kobiety,
  c) osoby z niepełnosprawnościami,
  d) osoby długotrwale bezrobotne,
  e) osoby o niskich kwalifikacjach,
  f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  g) migranci powrotni i imigranci.  
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4 45-955 Opole
Tel: 77 457 67 23 lub kom: 602 229 280

Paweł Czarnasiak   
Tel: 77 457 67 23, Tel kom: 602 229 280
p.czarnasiak@pfp.com.pl

Bartosz Moc
Tel: 77 457 67 23, Tel kom: 532 744 982
b.moc@pfp.com.pl