Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • mikropożyczka w województwie opolskim
  • finansowanie nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą
  • dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej z działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczejRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo?

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać:

1. osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.  

2. osoby pracujące, w wieku od 30 roku życia i spełniające co najmniej jedno z kryteriów, tj.:
a) zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,
b) zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
c) osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
d) migranci powrotni i imigranci,

e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4 45-955 Opole
Tel.: 77 457 67 23 lub tel. kom.: 602 229 280

Bartosz Moc
Tel.: 77 457 67 23,
Tel. kom.: 532 744 982
E-mail: b.moc@pfp.com.pl