Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia – jego wysokość dostępna jest na stronie internetowej ZUSu
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
 • okres spłaty pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup maszyn
 • zakup towarów i urządzeń
 • adaptację pomieszczeń
 • reklamę swojego przedsiębiorstwa
 • obsługę księgową
 • koszty zatrudnienia pracownika (w przypadku pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy).
Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:

 • osób w wieku 50 lat i więcej
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • osób młodych w wieku 15-29 lat, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP
 • imigrantów oraz reemigrantów
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • pracujących osób ubogich
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do powyższych kategorii).

Wyłączeni z finansowania:
Wsparcia nie mogą uzyskać osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie zachodniopomorskim.

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin
Tel.: 91 312 92 46 lub 91 312 92 08
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B pokój 205, 78-600 Wałcz
Tel.: 67 258 30 86,664 061 992, 795 417 461

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin

tel.  784 689 616, 532 409 050

Artur Czerwony
Tel.: 91 312 92 16
E-mail: pfp@pfp.com.pl