Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 99 tys. zł.)
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
 • okres spłaty:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.
f) osoby młode w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP.

Dodatkowo uczestnikami projektu mogą być również osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:

a) imigranci oraz reemigranci,
b) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
c) osoby ubogie pracujące,
d) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
e) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, że udział tej grupy wsparcia nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie
f) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Wsparcie w formie Jednostkowej Mikropożyczki na utworzenie miejsca pracy mogą otrzymać wyłącznie osoby, które rozpoczęły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wyniku wcześniejszego skorzystania z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Instrumentu Finansowego.

Fundacja Centrum Innowacji i PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Zwycięstwa 42, 75-032 KoszalinKrzysztof Lepieszka
Tel.: 94 341 23 17
E-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Przemysłowa 8, 75-2016 Koszalin
Tel.: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74
E-mail: jeremie@karrsa.pl
Krzysztof Dworakowski
Tel.: 094 341 63 30
E-mail: karrsa@karrsa.pl
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin
Tel.: 91 312 92 46 lub 91 312 92 08
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B pokój 205, 78-600 Wałcz
Tel.: 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461
Artur Czerwony
Tel.: 91 312 92 16
E-mail: pfp@pfp.com.pl