Powrót

Poręczenie z projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

O produkcie

 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50% docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
 • Wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia stanowi iloczyn wartości udzielonego oraz wypłaconego w Okresie Budowy Portfela Kredytu oraz stopy Jednostkowego Poręczenia

Cel finansowania

 • Przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa pomorskiego:
  Cel 1 Poprawa potencjału konkurencyjnego;
  Cel 2 Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
  Cel 3 Zwiększenie produktywności.

Wyżej wymienione cele realizowane są m.in. poprzez:
a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

b) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

c) modernizację środków produkcji;

d) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

e) wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 • Do otrzymania wsparcia preferowane będą Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Kontakt

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.Osoba kontaktowa:
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
Tel: 58 320 34 0558 320 34 06
e-mail: [email protected]

Sebastian Klatt
Tel: 58 320 34 05
[email protected]

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 31 30
e-mail: [email protected]

Tel: 91 424 31 30
[email protected]

Oddział w Gdańsku ul. Piwna 1/2 lok. 111
Tel: 695 540 154
e-mail: [email protected]

Krzysztof Doga
Tel: 695 540 154
[email protected]

Instytucje finansujące produkt