Powrót

Poręczenie z projektu Jeremie2 dla województwa wielkopolskiego

O produkcie

 • poręczenie w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł 
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • Udział Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 1 mln zł w Portfelu Poręczeń nie może przekroczyć 30 proc. docelowej wartości tego Portfela.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 75 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, przy czym w przypadku Kredytów:
  a) finansujących inwestycje w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej,
  b) udzielanych na rzecz Start-upów,
  c) udzielanych na rzecz Mikroprzedsiębiorstw, finansujących inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres na który udzielono Kredytu, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.
 • Wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia stanowi iloczyn wartości udzielonego oraz wypłaconego w Okresie Budowy Portfela Kredytu oraz Stopy Jednostkowego Poręczenia.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć Ostatecznych Odbiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
  a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
  b) wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług.
  c) zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
  d) finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
  e) finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10 proc. wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Kontakt

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.Osoba kontaktowa:
Siedziba: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 31 30
e-mail: [email protected]
 
Żaneta Jabłońska
91 424 31 33
695 220 262
e-mail: [email protected] 
Oddział w Poznaniu:
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406, pokój 25 (parter), 61-441 Poznań
Paulina Żelazko
Tel: 695 621 061
e-mail. [email protected] 
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
al. Karola Marcinkowskiego 20
61-827 Poznań
tel: 61 855 64 80
e-mail: [email protected]
Łukasz Przygoda
61 855 64 82
e-mail: [email protected]
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
ul. Rynek 6, 63-800 Gostyń
tel: 65 572 77 56
e-mail: [email protected]
Jagoda Wielebińska
65 572 77 56
e-mail: [email protected]
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. 
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań 
tel: 61 671 04 81
e-mail: [email protected]
Aldona Poręba-Sokołowska
692 052 100
61 671 60 63
e-mail: [email protected]