Powrót

Poręczenie z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

O produkcie

 • poręczenie w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe na zasadach pomocy de minimis
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy) od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem

Cel finansowania

Przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa dolnośląskiego:

 • zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych  produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Kontakt

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Osoba kontaktowa:

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel: 91 424 31 30
e-mail: [email protected]
Mariusz Krzych
Tel: 91 424 31 38 lub 665 610 579
e-mail: [email protected]

Instytucje finansujące produkt