Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) zabezpiecza spłatę kredytu, który jest udzielany w celu zachowania płynności finansowej firmy.

Dla kogo?

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie kredytu udzielanego w celu zapewnienia płynności finansowej

Do kiedy?

do 30 czerwca 2022 roku

O gwarancji

Czym jest gwarancja płynnościowa?

Gwarancja płynnościowa to zabezpieczenie spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), czyli gwarancja, która może być zabezpieczeniem dla kredytu udzielanego przez bank kredytujący z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej firmie. Gwarancja stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją płynnościową?

Gwarancją płynnościową obejmowane mogą być kredyty obrotowe (w tym wykorzystywane za pomocą karty kredytowej) udzielane w złotych lub w walucie obcej przez Bank Kredytujący z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, przyczyniający się do poprawy płynności finansowej.

Gwarancja płynnościowa dotyczy również kredytów udzielanych jako limit odnawialny. W takim przypadku możliwe jest także objęcie kredytu gwarancją w przypadku jego podwyższenia. W tej sytuacji kwota gwarancji nie może przekroczyć 80 proc. kwoty podwyższenia.

Warto wiedzieć! Kredytem z gwarancją nie można spłacać innego kredytu.

Jaką kwotę kredytu można zabezpieczyć gwarancją płynnościową?

Kwota kredytu lub suma kredytów zabezpieczonych gwarancją z FGP zależy od kwoty wypłaconych wynagrodzeń, łącznego obrotu lub uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy o potrzebach płynnościowych i nie może przekroczyć 250 mln zł.

Gwarancja płynnościowa – podstawowe informacje:

Wysokość gwarancji

do 80 proc.

Kwota gwarancji

do 200 mln zł

Okres gwarancji

do 27 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu

250 mln zł*

Zabezpieczenie gwarancji

weksel własny in blanco

Termin udzielenia gwarancji

od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

* W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej, kwota jednostkowej gwarancji wyrażona jest w złotych. Kwotę takiej gwarancji ustala się na podstawie kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej na złote według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu.

Komunikat

 • 29,592 mld zł udzielonych gwarancji płynnościowych
 • 38,860 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją
 • 3 059 udzielonych gwarancji

Dane: 30 kwietnia 2022 r.

Jak korzystać?

Kto może skorzystać z gwarancji płynnościowej?

Z gwarancji płynnościowej udzielanej z FGP mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
 • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także w banku kredytującym, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
 • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie miały takiego wpisu na 1 lutego 2020 r.
Gwarancja płynnościowa – stawki prowizyjne:
 

Średnie firmy

Duże firmy

kredyt do 12 miesięcy

0,25 proc.  kwoty gwarancji

0,50 proc.  kwoty gwarancji

kredyt powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy

0,55 proc. kwoty gwarancji

1,15 proc. kwoty gwarancji

 

* Prowizja liczona jest od kwoty udzielonej gwarancji i pobierana jednorazowo z góry za cały okres gwarancji. W przypadku kredytu udzielonego w walucie obcej, kwota opłaty prowizyjnej wyliczana jest od kwoty gwarancji wyrażonej w złotych, wynikającej z kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej według kursu średniego NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu.

Lista banków

Lista banków, które podpisały z BGK umowy dotyczące obejmowania gwarancją kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej średnim i dużym przedsiębiorcom. Lista jest na bieżąco aktualizowana*. 

 

* Lista banków jest aktualizowana na podstawie podpisanych umów z BGK. O dostępność gwarancji pytaj w ww. bankach kredytujących.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP)?

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancja może zabezpieczać zarówno nowo udzielone kredyty, jak i odnawiane kredyty w rachunkach bieżących i w formie odnawialnych linii kredytowych, dla których termin zawarcia umowy lub odnowienia nie przypadał wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Jaka kwota kredytu może być zabezpieczona gwarancją?

Kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP jest uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia dotyczącego potrzeb płynnościowych i nie może przekroczyć 250 mln zł.

Gwarancja będzie może objąć nie więcej niż 80 proc. kwoty kapitału kredytu, jej maksymalna wartość nie może przekroczyć 200 mln zł.

1. Łączna kwota kredytu dla przedsiębiorcy z zabezpieczeniem gwarancją z FGP - max. 250 mln zł,

2. W przypadku kredytów, których termin zapadalności przypada po 31 grudnia 2021 r., kwota kapitału kredytu nie może przekraczać:

a. dwukrotności sumy rocznych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez kredytobiorcę, uwzględniających składki na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów osób pracujących na rzecz kredytobiorcy, ale zatrudnionych przez podwykonawców kredytobiorcy za rok 2019 lub za ostatni dostępny rok. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych 1 stycznia 2019 r. lub później maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać szacunkowej rocznej kwoty wynagrodzeń za pierwsze dwa lata działalności; lub

b. 25 proc. łącznych obrotów, rozumianych jako przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych, kredytobiorcy w 2019 r., lub

c. na podstawie oświadczenia kredytobiorcy i przedłożenia przez niego odpowiedniego uzasadnienia w zakresie potrzeb płynnościowych, kwoty wyższej niż wskazana w pkt 1 lub pkt 2, z zastrzeżeniem, że zwiększona kwota kredytu zapewnia pokrycie potrzeb płynnościowych:

a. w przypadku kredytobiorcy będącego średnim przedsiębiorcą na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,

b. w przypadku kredytobiorcy będącego dużym przedsiębiorcą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

od momentu udzielenia kredytu.

3. W przypadku kredytów z terminem zapadalności do 31 grudnia 2021 r. kwota kapitału kredytu może być wyższa niż kwota określona powyżej, przy odpowiednim uzasadnieniu.

Jakie kredyty nie mogą zostać objęte gwarancją?

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

 • na spłatę kredytu lub pożyczki,
 • objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
Na jaki okres może być udzielona gwarancja?

Gwarancja może zostać udzielona na maksymalnie 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu zwiększony o 3 miesiące.

Do kiedy będzie można ubiegać się o gwarancje z FGP?

Gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2022 r.

Jakie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o gwarancje?

Z gwarancji mogą skorzystać średnie i duże przedsiębiorstwa.

Z jakich branż przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o gwarancje?

O gwarancje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa ze wszystkich branż.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać gwarancje?

Aby otrzymać gwarancję należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji w banku kredytującym.

Jakie są koszty uzyskania gwarancji?

Stawki opłaty prowizyjnej za gwarancje pobierane są z góry za cały okres gwarancji, w wysokości jak poniżej:

1. dla średniego przedsiębiorcy
a) na okres kredytu do 1 roku – 0,25 proc.,
b) na okres kredytu od 1 roku do 2 lat – 0,55 proc.,

2. dla dużego przedsiębiorcy:

c) na okres kredytu do 1 roku – 0,50 proc.,

d) na okres kredytu od 1 roku do 2 lat – 1,15 proc.

Jakie są warunki przystąpienia do programu?

Do finansowania mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które

 • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
 • nie mają zobowiązań w banku kredytującym, w kwocie powyżej 3 000 zł, a także zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US - lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r
 • nie posiadają negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nie posiadały takiego wpisu 1 lutego 2020 r.
Na jakie kredyty udzielana jest gwarancja?

Gwarancja jest udzielana na zabezpieczenie kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych oraz kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres, jak również kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Czy wprowadzono jakieś wykluczenia dotyczące przeznaczenia środków z kredytu objętego gwarancją?

Kredyt objęty gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może być przeznaczony na spłatę innego kredytu lub pożyczki i nie może być objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK

Jak wygląda ścieżka wnioskowania o gwarancję?

Wniosek o gwarancję należy składać w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy portfelowych linii gwarancyjnych. Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej Banku

Gospodarstwa Krajowego. O decyzji dotyczącej udzielenia kredytu i objęcia kredytu gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będzie informował bank kredytujący. Sposób powiadomienia zależy od stosowanych przez bank kredytujący zasad informowania klientów.

W których bankach mogę brać kredyt, który będzie objęty gwarancją?

Lista banków jest opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy banki kredytujące pobierają dodatkową opłatę za udzielenie kredytu z gwarancją FGP?

Z udzieleniem przez BGK gwarancji związany jest koszt prowizji wskazany w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP oraz koszt udzielenia kredytu gwarantowanego przez BGK, który wynika z polityki cenowej danego banku kredytującego.