1 stycznia 2022 r. - zakończenie okresu udzielania gwarancji

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. nowe gwarancje z programu Kreatywna Europa nie są udzielane.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w obszarze sektora kultury lub sektora kreatywnego: będą realizowały projekt lub prowadzą działalność lub w ciągu ostatnich 2 lat wykonywały taką działalność.
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego w złotych.

Zakres gwarancji:

do 80 proc. kwoty kredytu

Wysokość prowizji:

gwarancja bezpłatna

Okres gwarancji:

27 miesięcy (kredyty obrotowe)

99 miesięcy (kredyty inwestycyjne)

Rodzaj pomocy publicznej:

pomoc de minimis

Maksymalna kwota kredytu:

8,4 mln zł

Maksymalna kwota gwarancji:

1,5 mln euro (równowartość w złotych)

 

Gwarancja Kreatywna Europa była formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mieli ułatwiony dostęp do finansowania.

Celem gwarancji było zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący dla przedsiębiorcy z sektora MŚP, który prowadzi swoją działalność w branży zaliczanej do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury (CCS - z ang. Cultural and Creative Sectors) lub realizuje projekt albo zamierza realizować projekt w tych sektorach.

Korzyści dla przedsiębiorców
 • dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • bezpłatne zabezpieczenie kredytu,
 • wysoka kwota kredytu,
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu były realizowane w banku kredytującym,
 • gwarancja umożliwiała zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
 • dostępność dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.
Kto mógł skorzystać z gwarancji 

Beneficjantem gwarancji mógł być mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który m.in.:

1. był przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP;

2. spełniał przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

      a)  kredyt udzielony Kredytobiorcy był wykorzystany w celu rozwoju projektu CCS (którego kod PKD odpowiada jednemu z kwalifikowanych kodów PKD), w oparciu o 

           plan biznesowy/plan inwestycyjny załączony do wniosku kredytowego; lub

      b)  kod PKD działalności Kredytobiorcy odpowiadał jednemu z rodzajów działalności kwalifikowalnego kodu PKD zgodnie z dokumentem kwalifikowalne kody PKD ;

            lub

       c)  w ciągu ostatnich 2 lat, spełnił co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • Kredytobiorca prowadził działalność w obszarze sektorów kreatywnych lub kultury (ang. Cultural and Creative Sectors - CCS);
 • jeden lub więcej projektów z obszaru sektorów kreatywnych i kultury CCS opracowanych przez Kredytobiorcę otrzymało finansowanie dłużne od europejskiej instytucji CCS, krajowej instytucji CCS lub stowarzyszenia CCS, w tym w ramach programu Kreatywna Europa (komponent Media i Kultura) zgodnie z dokumentem Nagrody CCS, kategorie, podmioty finansujące CCS i system zachęt podatkowych;
 • jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez Kredytobiorcę otrzymało co najmniej jedną spośród nagród CCS zgodnie z dokumentem Nagrody CCS, kategorie, podmioty finansujące CCS i system zachęt podatkowych;
 • Kredytobiorca zgłosił prawa autorskie, znaki towarowe, prawa dystrybucyjne lub jakiekolwiek inne prawa w obszarze CCS;
 • Kredytobiorca skorzystał z ulgi podatkowej lub zwolnienia z podatku w odniesieniu do rozwijania praw własności intelektualnej w obszarze CCS lub działań CCS;

3. posiadał zdolność kredytową, potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną przez bank kredytujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej.

 

Więcej nt. kryteriów dla beneficjentów gwarancji znajduje się w dokumencie pn. „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa”.

Procedura udzielenia gwarancji do kredytu

I. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu

Przedsiębiorca w banku kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa "Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa" wraz z załącznikiem.

Wzory powyższych dokumentów znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania".

II. Ocena wniosków przez bank kredytujący

W procesie oceny wniosków i zgodnie ze swoimi przepisami bank kredytujący:

 • dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy,
 • dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją.

III. Podpisanie umowy kredytu

Bank kredytujący przygotowuje umowę kredytu z zabezpieczeniem w formie gwarancji Kreatywna Europa. Z zapisów umowy kredytu powinno wynikać, że z tytułu objęcia kredytu gwarancją, zostały zastosowane warunki korzystniejsze dla klienta od kredytu udzielanego na warunkach rynkowych.

Do umowy kredytu, bank kredytujący załącza Wniosek o udzielenie gwarancji.

IV. Po podpisaniu umowy kredytu

Bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis. Jest to dokument, który bank kredytujący wystawia w dniu udzielenia gwarancji Kreatywna Europa. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro. Wartość w euro wyliczana jest według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

Uruchomiony w czerwcu 2016 r. instrument gwarancji dla sektorów kreatywnych i kultury powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020.

 

Celem programu jest m.in. promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym i zwiększenie dostępności dzieł. Promuje on wszelkie sektory kultury i kreatywne, których działania oparto na wartościach kulturowych lub artystycznych oraz innych środkach ekspresji twórczej, niezależnie od tego, czy działania te są zorientowane na rynek, czy też nie, bez względu na rodzaj prowadzących je struktur oraz sposób ich finansowania. Działania te obejmują rozwijanie, tworzenie, produkcję, rozpowszechnianie i zachowanie towarów i usług stanowiących wyraz ekspresji kulturowej, artystycznej lub innych, a także funkcji powiązanych takich jak edukacja lub zarządzanie. Sektory kultury i kreatywne obejmują m.in. architekturę, archiwa, biblioteki, muzea, rękodzieło artystyczne, produkty audiowizualne (w tym film, telewizja, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, design, festiwale, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, radio i sztuki wizualne.

W Polsce Program ten jest wdrażany m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie gwarancji spłaty kredytu – gwarancja Kreatywna Europa.

 

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Udzielona gwarancja Kreatywna Europa stanowi pomoc de minimis. Gwarancja ta jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość tej pomocy wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) i stanowi ona tylko ułamek wartości gwarancji. Obliczana na dzień udzielenia gwarancji z wykorzystaniem poniższej formuły:

 

gdzie:

EDB - ekwiwalent dotacji brutto

z - Kwota gwarancji

y - okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat.

Limity i ograniczenia 

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji, stanowiącej pomoc de minimis, zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.

Wartość pomocy de minimis, udzielonej przedsiębiorcy, przeliczana jest na euro według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

Gwarancję uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy, jeżeli:

 1. gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 euro (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 750 000 euro), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat;
 2. gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 euro (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 375 000 euro), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.
Lista banków kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji Kreatywna Europa*:
 • Alior Bank S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

* od 1 stycznia 2022 r. banki nie udzielają nowych gwarancji.

Kontakt dla banków

Kalkulator

Wylicz szacunkową wartość pomocy.