Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze rolnym.
Na co?
Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych
Podstawowe warunki gwarancji

Zakres gwarancji:

do 80 proc. kwoty kredytu

Wysokość prowizji:

0 proc. kwoty gwarancji

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39* miesięcy

kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Rodzaje pomocy publicznej:

pomoc de minimis

albo

pomoc publiczna

Maksymalna kwota gwarancji:

5 mln zł (rolnik)

lub

10 mln zł (przetwórca)

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem albo
 • przetwórcą produktów rolnych, albo
 • przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu. 

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego*:
 • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2021 r.
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpowiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis.

W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis bank kredytujący jest zobowiązany do wystawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych oraz w euro.

Jeżeli wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu, będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wystawionym zaświadczeniu, bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Warunki otrzymania dopłaty
 • objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW*.
 • złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR
 • spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych,
 • spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

 

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami*. Mityguje on skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

lub

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Fundusz został zasilony kwotą 291,8 mln zł, z tego 28 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisaną umowę z BGK.

Banki zainteresowane współpracą z BGK w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Rolnych proszone są o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK:
tel.+48 22 475 91 91, e-mail: sekretariatDGP@bgk.pl.

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Banki, które podpisały umowy z BGK w zakresie obejmowania kredytów gwarancją z FGR*:
 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

* Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od indywidualnej decyzji banku kredytującego.

Kontakt

Dla przedsiębiorców: infolinia BGK lub e-mail: bgk@bgk.pl

Dla banków: Departament Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 475 91 91, e-mail: sekretariatDGP@bgk.pl

 

 

Wylicz wartość pomocy

Kalkulator

Wylicz szacunkową wartość pomocy. 

Zobacz webinar

Dowiedź się czym jest gwarancja i jakie kredyty zabezpiecza.