Podstawowe informacje

O gwarancji de minimis

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej, jednak podlega ona monitorowaniu.

Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i posiada ustalone dopuszczalne pułapy wartości.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 
200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2022 r.)¹,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2022 r.)¹,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.)¹.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 31 grudnia 2022 r.,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2022 r.)¹,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.)¹.

Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

 • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.

Warto wiedzieć: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

 • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Uwagi:

 • jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)1,
 • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł (dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis)1.

Przedsiębiorca może skorzystać z zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis w Banku Kredytującym, który posiada podpisaną z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Wykaz banków kredytujących znajduje się w zakładce lista banków kredytujących. 

Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • spłatę kredytu/kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach,
 • kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Wyłączenia celowe:

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję2:

 • nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK),
 • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej" lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat) przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (informacje w zakładce: Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis na stronie).2

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. możliwe jest objęcie gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego na etapie wnioskowania o gwarancję zidentyfikowano ww. warunki wykluczające, o ile warunki te nie zaistniały na dzień 1 lutego 2020 r. Dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Wykluczenia branżowe

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 • pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1),

  komentarz: dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym,
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności wywozowej, w tym m.in. kosztów transportu towarów za granicę, ubezpieczenia towaru eksportowanego. Ze środków  kredytu mogą być jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów,

  komentarz: jeśli Kredytobiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Środki te nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji

Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2022 r.)¹, nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)1.

Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.1

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm;  dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Według definicji UE pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, w tym Kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
b) przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy,
c) przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,
d) przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców, również są uznawani za jednego przedsiębiorcę.

Ważnym aspektem przy określaniu wartości pomocy de minimis jest sytuacja, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot. Wtedy do określenia łącznej wartości pomocy należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez połączone podmioty lub przejęty podmiot.

W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana.

Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Kredytobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

Ekwiwalent dotacji brutto

Wartość gwarancji de minimis jest przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto.

Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy gdy:

a) gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 750 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,
b) gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat;

Wartość pomocy de minimis w stosunku do kwoty otrzymanej gwarancji można wyliczyć korzystając z Kalkulatora.

Gwarancja "krok po kroku"

Krok 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji

Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w Banku Kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny.

Kredytobiorca wypełnia wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i składa go razem z  wnioskiem o udzielenie kredytu, bezpośrednio w Banku Kredytującym.

Podpisując wniosek, Kredytobiorca potwierdza zapoznanie się z warunkami udzielania gwarancji de minimis.

Wniosek zawiera komplet informacji potrzebnych  do ubiegania się o gwarancję w ramach programu.
W przypadku wątpliwości jak go wypełnić, należy zapytać pracownika banku, w którym przedsiębiorca będzie wnioskował o kredyt. 

Podstawowe wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku: 

 • Jak określić przeznaczenie kredytu?
  Należy przyjąć zasadę, że kredyt powinien być przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe – nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.
 • Jak wypełnić „Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5”?
  Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych. Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis. Otrzymaną wartość pomocy przedsiębiorca może również zweryfikować przy wykorzystaniu bazy SUDOP.
 • Przykładowe rodzaje pomocy de minimis, które mógł otrzymać przedsiębiorca:
  • dofinansowanie na szkolenia,
  • dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
  • zwolnienia podatkowe,
  • rozłożenie zaległości ZUS,
  • dokonanie jednorazowej amortyzacji,
  • pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON, itp.
  • Przykładowe formy potwierdzające udzielenie pomocy de minimis:
  • zaświadczenie o pomocy de minimis,
  • decyzja administracyjna,
  • umowa.

Wyjaśnienia do załącznika do Wniosku o udzielenie gwarancji de minimis:

Część A – w przypadku gdy o pomoc wnioskuje spółka, powinna zawierać dane ubiegającej się o pomoc spółki.

Część A1 – należy pozostawić niewypełnioną. Z uwagi na charakter produktu jakim jest zabezpieczony gwarancją de minimis (kredyt), wnioskującym i otrzymującym gwarancję, a tym samym pomoc de minimis jest spółka.  

Krok 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji

Bank Kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku zasadami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Krok 3. Objęcie kredytu gwarancją - otrzymanie zaświadczenia

Po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę, zawierana jest umowa kredytu. Wraz z podpisaniem umowy, Kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową.

Bank Kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji.

Krok 4. Zapłata prowizji

Od udzielonej gwarancji Bank Kredytujący pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 0,5 proc. w stosunku rocznym. Prowizja pobierana jest z góry za okresy roczne.

Stawka opłaty prowizyjnej należnej do zapłaty w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0 proc.¹

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Od gwarancji udzielonych w tym okresie nie będzie pobierana prowizja. Kredytobiorcy Ci będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną prowizję za okres roczny w wysokości 0,5 proc., przypadającą po 30 czerwca 2022 r.

Krok 5. Realizacja gwarancji

Bank Kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty. BGK wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania.

Krok 6. Windykacja

Po dokonaniu wypłaty z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne, w tym mające na celu zawarcie ugody, porozumienia, prowadzone są przez Bank Kredytujący.

Uwaga: Krok 5 i 6 jest realizowany w przypadku niewywiązania się przez Kredytobiorcę z obowiązku spłaty kredytu.

Krok 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji

Wypełnienie i złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w Banku Kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy lub inwestycyjny.

Kredytobiorca wypełnia wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i składa go razem z  wnioskiem o udzielenie kredytu, bezpośrednio w Banku Kredytującym.

Podpisując wniosek, Kredytobiorca potwierdza zapoznanie się z warunkami udzielania gwarancji de minimis.

Wniosek zawiera komplet informacji potrzebnych  do ubiegania się o gwarancję w ramach programu.
W przypadku wątpliwości jak go wypełnić, należy zapytać pracownika banku, w którym przedsiębiorca będzie wnioskował o kredyt. 

Podstawowe wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku: 

 • Jak określić przeznaczenie kredytu?
  Należy przyjąć zasadę, że kredyt powinien być przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe – nie jest wymagane precyzyjne określenie przeznaczenia środków z kredytu.
 • Jak wypełnić „Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5”?
  Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych. Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis. Otrzymaną wartość pomocy przedsiębiorca może również zweryfikować przy wykorzystaniu bazy SUDOP.
 • Przykładowe rodzaje pomocy de minimis, które mógł otrzymać przedsiębiorca:
  • dofinansowanie na szkolenia,
  • dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
  • zwolnienia podatkowe,
  • rozłożenie zaległości ZUS,
  • dokonanie jednorazowej amortyzacji,
  • pomoc publiczna z RPO, ZUS, US, PFRON, itp.
  • Przykładowe formy potwierdzające udzielenie pomocy de minimis:
  • zaświadczenie o pomocy de minimis,
  • decyzja administracyjna,
  • umowa.

Wyjaśnienia do załącznika do Wniosku o udzielenie gwarancji de minimis:

Część A – w przypadku gdy o pomoc wnioskuje spółka, powinna zawierać dane ubiegającej się o pomoc spółki.

Część A1 – należy pozostawić niewypełnioną. Z uwagi na charakter produktu jakim jest zabezpieczony gwarancją de minimis (kredyt), wnioskującym i otrzymującym gwarancję, a tym samym pomoc de minimis jest spółka.  

Krok 2. Podjęcie decyzji o udzieleniu gwarancji

Bank Kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku zasadami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Krok 3. Objęcie kredytu gwarancją - otrzymanie zaświadczenia

Po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę, zawierana jest umowa kredytu. Wraz z podpisaniem umowy, Kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową.

 

Bank Kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji.

Krok 4. Zapłata prowizji

Od udzielonej gwarancji Bank Kredytujący pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 0,5 proc. w stosunku rocznym. Prowizja pobierana jest z góry za okresy roczne.

Stawka opłaty prowizyjnej należnej do zapłaty w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0 proc.¹

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Od gwarancji udzielonych w tym okresie nie będzie pobierana prowizja. Kredytobiorcy Ci będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną prowizję za okres roczny w wysokości 0,5 proc., przypadającą 31 grudnia 2022 r.

Krok 5. Realizacja gwarancji

Bank Kredytujący wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do zapłaty. BGK wykonuje zobowiązanie z tytułu gwarancji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania.

Krok 6. Windykacja

Po dokonaniu wypłaty z gwarancji BGK nalicza od wypłaconej kwoty odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne, w tym mające na celu zawarcie ugody, porozumienia, prowadzone są przez Bank Kredytujący.

Uwaga: Krok 5 i 6 jest realizowany w przypadku niewywiązania się przez Kredytobiorcę z obowiązku spłaty kredytu.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy każdy przedsiębiorca może otrzymać gwarancję de minimis?

  Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących udzielania pomocy de minimis. Informacje i akty prawne dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


 2. Gdzie mogę otrzymać gwarancję de minimis?

  Przedsiębiorca ubiega się o gwarancję w swoim banku. Gwarancje de minimis oferowane są przez Banki Kredytujące, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Przedsiębiorca nie musi występować z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu do BGK. Wniosek składany jest bezpośrednio w Banku Kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt.


 3. Ile wynosi koszt gwarancji de minimis?

  Za udzielenie gwarancji przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym. W terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. prowizja ta wynosi 0 proc.¹

 4. Jakie dokumenty potrzebne są do rozpatrzenia wniosku o udzielenie gwarancji?

  Przedsiębiorca składając wniosek o udzielenie gwarancji de minimis przedstawia takie dokumenty, które są zgodne z procedurami Banku Kredytującego.


 5. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji?

  Wniosek o udzielenie gwarancji jest rozpatrywany przez Bank Kredytujący razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. To Bank Kredytujący podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją de minimis.
   

 6. Jestem podmiotem związanym, jak w tym wypadku liczy się średnie roczne zatrudnienie oraz obroty mojego przedsiębiorstwa?

  Aby ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy dodać 100 proc. danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych Państwa przedsiębiorstwa.

  Przykład:
  Wyliczenia dla przedsiębiorstwa A
  Przedsiębiorstwo A posiada 53 proc. udziałów w przedsiębiorstwie C i 100 proc. udziałów w przedsiębiorstwie D, podczas gdy B posiada 65 proc. udziałów w przedsiębiorstwie A. W związku z tym, że w każdym przypadku udział wynosi powyżej 50 proc., przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy wziąć 100 proc. danych każdego z czterech przedsiębiorstw, o których mowa.

  Dane łączne przedsiębiorstwa A = 100 proc. A + 100 proc. B + 100 proc. C + 100 proc. D.

 7. Czy spółdzielnie też mogą skorzystać z gwarancji de minimis?

  Jeśli chodzi o możliwość skorzystania z gwarancji de minimis spółdzielnie nie różnią się od innych podmiotów. Jeśli spełniają zdefiniowane kryteria (m.in. są podmiotami z sektora MŚP) mogą skorzystać z gwarancji.
 8.  
 9.  

Komunikat

 • 155,784 mld zł udzielonych gwarancji de minimis,
 • 241,663 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis,
 • 237 596 przedsiębiorców skorzystało z programu gwarancji de minimis.

Dane: 31 października 2022 r.

Kalkulator

Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji de minimis

Kontakt

Adres e-mail: [email protected]