Podstawowe informacje

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Kredytobiorców, którzy:

 • są rezydentami;
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);
 • na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu:
  • nie posiadają wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby ich z możliwości udzielenia kredytu przez Bank Kredytujący zgodnie z jego procedurami,
  • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
  • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej", ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • nie są zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • nie posiadają łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 3,5 mln zł (dla gwarancji udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis), przy zachowaniu pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (patrz : Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis).

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy:

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji

Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.)¹, nie może przekroczyć 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Również łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji dla jednego Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może przekroczyć 3,5 mln zł1.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm; dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022  r. łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis może przekroczyć 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę maksymalnych kwot gwarancji oraz pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Według definicji UE pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, w tym Kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorcy;

Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców również są uznawani za jednego przedsiębiorcę.

Ważnym aspektem przy określaniu wartości pomocy de minimis jest sytuacja, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot, przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis, należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot.

W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile to Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana.

Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Kredytobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

Uwaga: środki z kredytu objętego gwarancją de minimis nie mogą być wykorzystywane na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć w zakresie powodującym przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy.

Ekwiwalent dotacji brutto

Aby określić wartość pomocy de minimis odpowiadającą kwocie otrzymanej gwarancji  przelicza się ją na ekwiwalent dotacji brutto.

Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy gdy:

 • gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 750 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,
 • gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 375 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat;

Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto oblicza się z wykorzystaniem poniższej formuły:

EDB=z*(200 000/1 500 000)*(y/60)

gdzie:

EDB – ekwiwalent dotacji brutto
z  - kwota gwarancji
y - okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat

 

Powyższe formuły nie mają zastosowanie dla podmiotów zajmujących się transportem drogowym towarów.

Wartość pomocy de minimis w stosunku do kwoty otrzymanej gwarancji można wyliczyć korzystając z Kalkulatora.

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 • pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1),

  komentarz
  : dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I Traktatu,

  komentarz
  : środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym,
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

  komentarz
  : środki z kredytu nie mogą finansować wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności wywozowej, w tym m.in. kosztów transportu towarów za granicę, ubezpieczenia towaru eksportowanego. Ze środków  kredytu mogą być jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosztach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek zagraniczny.
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów,

  komentarz
  : jeśli Kredytobiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Środki te nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Części I i II wniosku o udzielenie gwarancji prezentują dane teleadresowe firmy i podstawowe informacje dotyczące kredytu i gwarancji.

Kredyt może być kredytem obrotowym przeznaczonym na finansowanie działalności bieżącej albo na cele rozwojowe, lub kredytem inwestycyjnym.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie Wnioskodawcy nr 5) o wysokości pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o gwarancję i w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia ponosi przedsiębiorca. Podstawą do złożenia takiego oświadczenia są zaświadczenia, jakie przedsiębiorca otrzymał w związku z otrzymaną w okresie wcześniejszym pomocą de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje zaświadczeniami czy dokumentami potwierdzającymi zakres danych o otrzymanej pomocy, powinien próbować uzyskać stosowne informacje od podmiotu udzielającego mu pomocy de minimis.

Wyjaśnienia do załącznika do Wniosku o udzielenie gwarancji de minimis

Część A – w przypadku gdy o pomoc wnioskuje spółka, powinna zostać wypełniona danymi ubiegającej się o pomoc spółki.

Część A1 – należy pozostawić niewypełnioną. Z uwagi na charakter produktu jakim jest zabezpieczony gwarancją de minimis (kredyt), wnioskującym i otrzymującym gwarancję, a tym samym pomoc de minimis jest spółka.

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu obrotowego:
 • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielonego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2022 r.)¹  i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)¹,
 • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2022 r.)¹ i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
 • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
 • odsetki oraz inne koszty związane z kredytem nie objęte są gwarancją,
 • kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe,
 • gwarancją może być objęty kredyt odnawialny, w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2022 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 31 grudnia 2022 r.)¹ podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu inwestycyjnego:
 • gwarancja stanowi do 60 proc. kwoty udzielanego kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.)¹ i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
 • gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące,
 • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty (80 proc. kwoty kredytu – do 30 czerwca 2022 r.)¹, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Wyłączenia celowe:

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Dopuszalne jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:
 • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów,

Komentarz: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

 • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

Z tytułu jednostkowej kwoty gwarancji BGK przysługuje opłata prowizyjna płatna przez Kredytobiorcę z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:

 • odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 • nieodnawialnego: za pierwszy okres roczny gwarancji - od kwoty udzielonej gwarancji, za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 proc. kwoty kredytu (0 proc. kwoty należnej prowizji za roczny okres gwarancji od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.)¹ i jest jednakowa dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
Prowizję nalicza się za pierwszy okres roczny gwarancji od daty udzielenia gwarancji, a za kolejne okresy - od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.

Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Od gwarancji udzielonych w tym okresie nie będzie pobierana prowizja. Kredytobiorcy Ci będą zobowiązani zapłacić dopiero kolejną prowizję za okres roczny w wysokości 0,5 proc., przypadającą po 31 grudnia 2022 r.

Jeśli nastąpi zwiększenie kwoty gwarancji lub wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji w związku ze zmianą umowy kredytu, Bank Kredytujący zobowiązany jest naliczyć uzupełniającą opłatę prowizyjną należną za przedłużony okres obowiązywania gwarancji lub za zwiększenie kwoty gwarancji za okres od dnia jej zwiększenia.

Przekazanie opłaty prowizyjnej należnej od Kredytobiorcy z tytułu gwarancji przez Bank Kredytujący powinno nastąpić w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

 • rozpoczął się pierwszy lub kolejny okres roczny gwarancji, za który należna jest opłata,
 • zawarto aneks w sprawie zwiększenia kwoty gwarancji lub przedłużenia okresu trwania gwarancji, o ile zwiększenie kwoty gwarancji lub przedłużenie okresu jej obowiązywania następuje w bieżącym okresie rocznym gwarancji.

Opłata prowizyjna nie jest pobierana jeśli spłata kredytu objętego gwarancją, nastąpiła przed terminem, od którego naliczona byłaby opłata za kolejny okres obowiązywania gwarancji.

 

W dniu udzielenia gwarancji Bank Kredytujący wystawia Kredytobiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.

Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro.

Wartość pomocy de minimis udzielonej Kredytobiorcy przeliczana jest na EUR według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis(i zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku).

Zaświadczenia wystawia się nie tylko w dniu udzielenia nowej gwarancji ale także w przypadku zmiany umowy kredytu, objętego gwarancją BGK, polegającej na zwiększeniu kwoty kredytu lub wydłużeniu okresu kredytu.

Wyjaśnienia dotyczące uzupełnienia zaświadczenia:

W przypadku pomocy udzielonej spółce cywilnej, zaświadczenie powinno być wydawane wyłącznie na tę spółkę, a więc nie należy dzielić pomocy na poszczególnych wspólników.

Część C1 - w przypadku gdy zaświadczenie jest wydawane dla spółki - analogicznie do sposobu wypełnienia części A i A1 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - powinna pozostać niewypełniona

Część D - check-box dotyczący pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji nr 360/2012 nie powinien być odznaczony (nie dotyczy). W przekazanym do Banków Kredytujących wzorze zaświadczenia zostało już zaznaczone rozporządzenie nr 1407 stanowiące dla gwarancji de minimis, podstawę udzielenia pomocy.

Pytania i odpowiedzi

 1. W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje odnowienie na kolejny okres kredytu w rachunku bieżącym?
  W przypadku odnowienia na kolejny okres kredytu w rachunku bieżącym gwarancją w wysokości do 80 proc. można objąć kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym.
  Przykład: Kredyt w rachunku bieżącym wynosił 100 000 zł. Odnawiamy go na kolejny okres. Gwarancją możemy objąć 80 proc. kwoty kredytu, co oznacza udzielenie gwarancji de minimis w wysokości 80 000 zł.

 2. Jakie dokumenty należy przyjąć, gdy zwiększeniu ulega kwota kredytu i gwarancji albo gwarancji?
  W przypadku zwiększenia kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji Bank Kredytujący zobowiązany jest przyjąć odpowiednio uaktualnione następujące dokumenty:
  • wniosek o udzielenie gwarancji,
  • deklarację wekslową
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do ustanowionych zabezpieczeń.
  Oświadczenie powinno być przyjęte tylko w przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu objętego gwarancją w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego według wzoru.
  Oświadczenie przyjmowane jest w liczbie egzemplarzy adekwatnej do ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego.

 3. Jakie dokumenty należy przyjąć, gdy zostaje wydłużony okres kredytu i gwarancji albo gwarancji?
  W przypadku gdy następuje wydłużenie okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji Bank Kredytujący zobowiązany jest przyjąć:
  • wniosek o udzielenie gwarancji.

 4. W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym czy w linii kredytowej?
  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego (zarówno w rachunku bieżącym jak i w linii kredytowej) gwarancja może być udzielona w wysokości do 80 proc. (do 31 grudnia 2022 r.)¹ kwoty całego (podwyższonego) limitu.
  Przykład: Kredyt w rachunku bieżącym wynosi 100 000 zł. Podwyższamy kwotę limitu o 50 000 zł. Gwarancją możemy objąć kwotę 150 000 zł, co oznaczą, że możemy udzielić gwarancji w wysokości 120 000 zł, bo 150 000 zł × 80 proc. = 120 000 zł.
  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

 5. W jakiej wysokości może być udzielona gwarancja w sytuacji, gdy następuje podwyższenie kwoty kredytu nieodnawialnego?
  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu nieodnawialnego gwarancja może być udzielona w wysokości do 80 proc. kwoty podwyższenia kredytu (do 31 grudnia 2022 r.).¹
  Przykład:
  Kredyt nieodnawialny wynosi 100 000 zł. Podwyższamy kwotę kredytu o 50 000 zł. Gwarancją możemy objąć kwotę 50 000 zł, co oznaczą, że możemy udzielić gwarancji w wysokości 40 000 zł, bo 50 000 zł × 80 proc. = 40 000 zł.
  ¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

 6. Czy można objąć gwarancją kredyt na etapie jego prolongowania (wydłużenia terminu spłaty)?
  Nie. Nie można obejmować gwarancją kredytów na etapie spłaty. Obejmowanie gwarancją kredytów istniejących może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w ramach tych kredytów będzie następowało wykorzystanie nowych środków.

 7. Jakie warunki musi spełniać klient, aby można było objąć gwarancją kredyt na etapie jego odnawiania czy podwyższania kwoty?
  W przypadku obejmowania kredytu na etapie jego odnawiania czy podwyższania kwoty klient musi spełnić wszystkie kryteria określone w „Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis”.

 8. Co to oznacza, że w przypadku obejmowania kredytów gwarancją de minimis, Bank Kredytujący powinien dokonać transferu korzyści?
  W przypadku obejmowania gwarancją kredytów nowych lub istniejących zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis powinno spowodować obniżenie ceny kredytu (marży lub innego elementu cenowego) dla Kredytobiorcy. Jest to zmiana korzystna dla klienta i powinna zostać uwzględniona w zapisach umowy kredytu lub jego aneksach.
  Możliwa jest sytuacja, gdy dla najlepszych klientów przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis może nie wpłynąć na ogólną ocenę ryzyka, a tym samym nie wpłynąć na cenę kredytu. Wtedy zmiana warunków umowy kredytu może polegać np. na wydłużeniu okresu kredytowania, czyli polegać będzie na polepszeniu dla klienta innych warunków umowy kredytu.

 9.  

Materiały informacyjne

Zasady stosowania logotypu są uregulowane w par. 12 oraz w zał. nr 13 Umowy PLD-KFG. W przypadku wątpliwości co do sposobu jego użycia prosimy o kontakt z BGK na adres e-mail: [email protected]