Powrót

Gwarancja de minimis spłaty leasingu/pożyczki leasingowej

Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej udzielana jest w ramach realizacji przez BGK programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.”

Celem tego instrumentu gwarancyjnego jest wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego.

Gwarancja zabezpiecza spłatę transakcji leasingowej udzielonej mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy przez leasingodawcę na podstawie umowy leasingu lub umowy pożyczki leasingowej. Gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Skorzystanie z gwarancji przez przedsiębiorcę jest możliwe za pośrednictwem leasingodawcy, który podpisał z BGK umowę w tym zakresie.

Uwaga: Firmy leasingowe (leasingodawcy) zainteresowane współpracą z BGK prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] .

Dla kogo?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

zabezpieczenie transakcji leasingowych

O produkcie

Przedmiotem gwarancji może być

 • leasing – leasing przenoszący zasadniczo całe ryzyko i pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu na Leasingobiorcę, udzielony w złotych lub walucie obcej

lub

 • pożyczka leasingowa udzielona przez Leasingodawcę na podstawie umowy pożyczki, w złotych lub walucie obcej, na zakup rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i wskazanych w umowie pożyczki.

Korzyści dla leasingobiorców

 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej w formie leasingu/pożyczki leasingowej,
 • wygoda i oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji leasingowej i jej zabezpieczeniem są realizowane u leasingodawcy,
 • finansowanie leasingowe objęte gwarancją BGK jest udzielane na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach w porównaniu do standardowej oferty leasingodawcy. Dzięki gwarancji leasingodawca jest zobowiązany do zastosowania tzw. transferu korzyści poprzez udzielenie finansowania z zastosowaniem przynajmniej jednego z niżej wymienionych warunków np.:
  • obniżenia kosztu leasingu,
  • wydłużenia okresu leasingu,
  • otrzymania wyższej kwoty leasingu,
  • zastosowanie karencji w spłacie,
  • zmniejszenie wymaganych zabezpieczeń.

Parametry gwarancji

 • Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej
 • Waluta leasingu/pożyczki leasingowej: złoty lub waluta obca
 • Maksymalna kwoty gwarancji: 800 tys. euro
 • Prowizja za udzielenie gwarancji"
  • 0,20 proc. kwoty gwarancji za 1, 2, 3 rok
  • 0,30 proc. kwoty gwarancji za 4 i kolejny rok gwarancji
 • Okres gwarancji: min. 3 miesiące i nie więcej niż 120 miesięcy
 • Zabezpieczenie gwarancji: Weksel własny in blanco

Udzielenie gwarancji krok po kroku

 1. wypełnienie i złożenie przez przedsiębiorcę u Leasingodawcy wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji leasingu/pożyczki leasingowej razem z dokumentacją wymaganą do zawarcia umowy leasingu/pożyczki
 2. weryfikacja przez Leasingodawcę spełnienia warunków udzielenia gwarancji opisanych w dokumencie: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty leasingu/pożyczki w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis leasingu”
 3. Podpisanie umowy leasingu/pożyczki przez obie strony
 4. Wydanie przez leasingodawcę zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

Uwaga: objęcie leasingu/pożyczki gwarancją następuje od daty wpisania umowy leasingu/pożyczki do rejestru przez Leasingodawcę.

Pomoc de minimis w gwarancji

Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej stanowi pomoc de minimis.

Kwota jednostkowej gwarancji zależna od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.

Gwarancję uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy de minimis, jeżeli:

 1. gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (lub w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów 750 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat;
 2. gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (lub w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat

Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto oblicza się
z wykorzystaniem poniższej formuły:

 

gdzie:

 • EDB – ekwiwalent dotacji brutto
 • z  – kwota gwarancji
 • y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat.

W celu wyliczenia wartości pomocy de minimis dla gwarancji można również skorzystać z Kalkulatora.

Wartość pomocy de minimis udzielonej Leasingobiorcy przeliczana jest na EUR według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

Więcej informacji o zasadach pomocy de minimis znajduje się w „Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty leasingu/pożyczki w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis leasingu”.

Lista Leasingodawców

 1. Millennium Leasing sp. z o.o.
 2. Pekao Leasing Sp. z o.o
 3. Santander Leasing S.A.

Lista leasingodawców, którzy podpisali umowy z BGK jest publikowana na bieżąco.

Termin udostępnienia możliwości skorzystania z tej gwarancji BGK zależy od decyzji leasingodawcy.