1. Na czym polegają zmiany wprowadzone w gwarancjach Biznesmax?
  Najważniejsze zmiany:
  • Możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID -19, tj. odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją  Kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 nie jest uruchamiany na podstawie dokumentów finansowo-księgowych. Dokumentowanie wydatków będzie się odbywało tylko na poziomie klienta, co oznacza, że spoczywa na nim jedynie obowiązek posiadania co oznacza, że spoczywa na nim obowiązek udokumentowania wykorzystania kredytu na wypadek kontroli.
  • W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnujemy z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.
  • Z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 mogą oprócz podmiotów innowacyjnych skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.
  • Wydłużony okres obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Oznacza to, że kredyty z gwarancją udzielone do końca 2021 roku (pierwotnie było do końca 2020 r.) będą objęte 5 proc. stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Dzięki temu maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu/przyznanego limitu kredytu odnawialnego Teraz dopłaty będą dotyczyć również kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19. 
    
 2. Do kiedy obowiązują te zmienione warunki?
  Zmienione warunki obowiązują do 30 czerwca 2021 r.

 3. Czy trzeba będzie przedkładać zaświadczenia o stratach czy w jakikolwiek inny sposób je dokumentować?
  Nie są wymagane żadne dodatkowe zaświadczenia. Wystarczy, że firma ma zdolność kredytową, określoną przez bank kredytujący, i spełnia 1 z 17 kryteriów podmiotu innowacyjnego. Z kryteriami można zapoznać się korzystając z dokumentu pn. „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR”.

 4. Czy są jakieś wyłączenia/ograniczenia ze względu na formę prawną firmy?
  Gwarancje Biznesmax są skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Wszystkie kryteria zostały szczegółowo wymienione w „Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR”.

 5. Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?
  Maksymalna wartość gwarancji to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć 39 miesięcy. Natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to nawet 20 lat. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje wsparcie bezzwrotne w postaci dopłaty do odsetek, która w okresie 3 lat kredytowania może wynieść do 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu/przyznanego limitu kredytu odnawialnego

 6. Gdzie i kiedy można składać wnioski?
  Wnioski o gwarancje przyjmowane są przez banki kredytujące w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach.

 7. Czy można skorzystać z gwarancji w przypadku leasingu?
  Gwarancja nie obejmuje leasingu. Jednakże gwarancja może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na spłatę rat leasingowych. 

 8. Czy w ramach wsparcia są dostępne kredyty obrotowe?
  Tak. Oferujemy wsparcie m.in. w postaci objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego nieodnawialnego.

 9. Jakie warunki trzeba spełnić?
  Gwarancje Biznesmax są skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

 10. Czy gwarancje Biznesmax można łączyć z innymi produktami oferowanymi w BGK?
  Gwarancje Biznesmax można łączyć z innymi produktami oferowanymi przez BGK, w przypadku gdy koszty finansowane kredytem nie otrzymały wsparcia z funduszy europejskich przy zachowaniu przepisów o kumulacji pomocy publicznej.