Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Transakcje typu BSB (buy/sell/back) i SBB (sell/buy/back) to zabezpieczona płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne) forma: 

 • Lokaty - zakup papierów wartościowych przez klienta z jednoczesnym zobowiązaniem ze strony banku do ich odkupienia w określonym przez klienta terminie i przy określonej rentowności,
 • Pożyczki - sprzedaż papierów wartościowych bankowi przy jednoczesnym ustaleniu warunków ich odkupu przez klienta po z góry określonej rentowności i w określonym terminie.

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK oferuje możliwość zawarcia transakcji repo maksymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.

W przypadku transakcji typu BSB i SBB istnieje możliwość zmiany warunków transakcji na zasadach uzgadnianych każdorazowo z dealerem Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK.

Występowanie ryzyka
 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji.  
 • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji.
 • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów).  
 • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją.
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Korzyści dla klientów
 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank).

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

 Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN.

 • podpisanie umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
 • podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi, 
 • zaakceptowanie przez klienta "Regulaminu obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
Tel. 22 475 92 11

Biuro Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych
Tel. 572 775 085,
Tel. 572 775 104-108

E-mail:
 bwsps@bgk.pl