Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe na  rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie. Wsparcie to premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji.

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich. 

Dla kogo?
Pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie
Na co?
Na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy
Termin obowiązywania zmian
Od 1 czerwca do 5 stycznia 2021 roku (VII nabór)
Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne:
  • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  - możliwość uzyskania ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji,
  • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możliwość wprowadzenia do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych,
  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu,
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.

 a. koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu,

 b. roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków),

 c. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

 d. studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych,

 e. koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski można składać od 1 czerwca do 5 stycznia 2021 r. przez  Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków 

Dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Dokumentacja konkursowa 

Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK.
Więcej o kredycie na innowacje technologiczne.
Obejrzyj animację
Tarcza antykryzysowa

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Kredyt na innowacje technologiczne

Materiały promocyjne