Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej średnim i dużym przedsiębiorcom. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco kredytobiorcy. 
 

Dla kogo?
Średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu, który jest udzielany przez bank kredytujący w celu zapewnienie płynności finansowej firmie.
Termin obowiązywania zmian
do 30 czerwca 2022 roku
Maksymalna kwota gwarancji
Do 200 mln zł
Podstawowe warunki gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
  • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu 
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej)
  • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące
  • okres kredytu - do 24 miesięcy
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej firmy, gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego,
  • z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. 
Lista banków kredytujących 
Więcej o gwarancji płynnościowej
Zapoznaj się z dokumentami niezbędnymi do uzyskania gwarancji:

Wniosek o udzielenie gwarancji

Warunki udzielenia gwarancji

Historie firm

Zobacz, z jakich rozwiązań skorzystały firmy

Broszura

Materiały promocyjne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Funduszu Gwarancji Płynnościowej