They have a reputation for producing results

Dla kogo?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z wyłączeniem instytucji finansowych

Na co?

Zabezpieczenie spłaty limitu faktoringowego udzielanego na zapewnienie płynności finansowej

Do kiedy?

do 31 grudnia 2023 r.

O gwarancji

Czym jest gwarancja limitu faktoringowego?

Gwarancja limitu faktoringowego to zabezpieczenie limitu faktoringowego przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, udzielonego w złotych lub w walucie obcej, przyczyniającego się do poprawy płynności finansowej. Gwarancja obejmuje spłatę niespłaconych zobowiązań faktoranta wynikających z umowy faktoringowej (za wyjątkiem naliczonych odsetek i innych kosztów).

W związku z tym, że gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską.

Podstawowe parametry gwarancji

 • zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty
 • kwota gwarancji: do 200 mln zł
 • maksymalna kwota limitu: 250 mln zł
 • okres gwarancji: do 27 miesięcy (okres nie dłuższy niż okres limitu faktoringowego wydłużony maksymalnie o 3 miesiące)
 • waluta zabezpieczanego kredytu: złoty lub waluty obce
 • prowizja za udzielenie gwarancji:
  • dla przedsiębiorcy będący MŚP:
   • 0,25 proc. - za pierwszy rok limitu faktoringowego
   • 0,50 proc. - za drugi rok limitu faktoringowego
  • dla dużego przedsiębiorstwa:
   • 0,50 proc. - za pierwszy rok limitu faktoringowego
   • 1 proc. - za drugi rok limitu faktoringowego

Opłata prowizyjna, płatna jest z góry za okresy roczne, naliczona od kwoty udzielonej gwarancji limitu faktoringowego. Opłata jest pobierana przez Faktora i przekazywana do BGK.

Korzyści z gwarancji

Dzięki gwarancji przedsiębiorca zyskuje:

 • lepsze warunki limitu wynikające z przyjęcia gwarancji (transfer korzyści),
 • wygoda – wszystkie czynności związane z gwarancją i limitem realizowane są u faktora.

Lista faktorów

Wykaz faktorów, którzy podpisali umowy z BGK w zakresie udzielania gwarancji:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 5. BIBBY FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. INDOS S.A.
 8. KUKE Finance S.A.
 9. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o.
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGO S.A.
 14. Santander Factoring Sp. z o.o.

Lista jest na bieżąco aktualizowana. Termin udostępnienia możliwości skorzystania z gwarancji zależy od decyzji Faktora.

Pytania i odpowiedzi

1. Jak należy rozumieć przeniesienie korzyści na klienta (transfer korzyści) z tytułu udzielenia gwarancji BGK?

Przykładowy katalog korzyści: udostępnienie wyższego limitu faktoringowego, udostępnienie limitu na dłuższy okres, niższe wymogi dotyczące zabezpieczenia, niższe koszty związane z udzieleniem faktoringu. Do Faktora należy decyzja, która korzyść/korzyści zostaną przeniesiona na klienta.

2. Czy jeżeli klient posiada zaległości w ZUS/US/KRUS może starać się o gwarancję BGK?

Zgodnie z warunkami udzielania gwarancji w takim przypadku Faktor sprawdza, czy klient posiadał wymagalne zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS na dzień 1 lutego 2022 r. Jeżeli klient posiadał takie zaległości to nie może starać się o gwarancję BGK.

​​​​​​​3. Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może się starać o gwarancję BGK?

Tak, dostęp do gwarancji mają mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.