Gwarancja de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Gwarancja płynnościowa

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancja dla sektora rolnego

Wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania.

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego.

Gwarancja COSME

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Gwarancja Kreatywna Europa

Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. 

Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej

Gwarancja BGK, która zabezpieczy spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców).