Powrót

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

System dopłat do oprocentowania dla mikro-, małych, średnich i dużych firm oraz firm z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).

Dla kogo?
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co?
Zapewnienie płynności finansowej, w szczególności krótko- i średnioterminowej
Termin obowiązywania
Do 30 czerwca 2021 r.

Dopłaty do oprocentowania to pomoc publiczna. BGK wypłaca dopłatę, która pokrywa część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu.

Lista banków, które udzielają kredytów z dopłatami znajduje się na stronie Funduszu Dopłat do Oprocentowania i jest na bieżąco aktualizowana.

Szczegóły rozwiązania:
  • fundusz dopłaca do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – nowych i już zaciągniętych
  • jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłaty tylko dla jednego kredytu
  • BGK pokrywa część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy
  • kredytu z dopłatą udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Firmy mogą ubiegać się o wsparcie do końca czerwca 2021 r.
  • wsparcie jest kierowane do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone
  • dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (w przypadku sektora MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (w przypadku średnich i dużych firm)
Wysokość wsparcia:
  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: dopłata do odsetek kredytu w wysokości 2 punktów procentowych
  • duże firmy: dopłata do odsetek kredytu w wysokości 1 punktu procentowego

Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Lista banków kredytujących
Więcej o Funduszu Dopłat do Oprocentowania

Materiały promocyjne