1. Czy gwarancją można zabezpieczyć kredyt udzielany na spłatę innego kredytu?

Nie. Kredyt objęty gwarancją Kreatywna Europa nie może być przeznaczony na spłatę jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w banku kredytującym lub w innym banku.

2. Czy kredyt zabezpieczany tą gwarancją może być udzielony na lepszych warunkach?

Tak. Bank kredytujący jest zobowiązany do udzielenia kredytu na warunkach bardziej korzystnych dla przedsiębiorcy, w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji przez bank kredytujący została przeniesiona na przedsiębiorcę.

3. Czy gwarancja może zabezpieczyć kredyt walutowy?

Nie. Gwarancja jest zabezpieczeniem tylko dla kredytu złotowego.

4. Czy wartość udzielonej gwarancji jest równa wartości otrzymanej pomocy de minimis?

Nie. Wartość pomocy de minimis otrzymana w związku z udzieleniem gwarancji stanowi ułamek kwoty gwarancji np. dla gwarancji w kwocie 10 tys. zł udzielonej na 27 miesięcy wartość pomocy de minimis wyniesie ok. 600 zł, (dokładna wartość zależy też od średniego kursu dla EUR, który będzie obowiązywał w dniu udzielenia pomocy). Aby wykonać symulację wartości pomocy można skorzystać także z Kalkulatora.