Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje bezpłatną ochronę ubezpieczeniową Posiadaczom/Użytkownikom wszystkich kart płatniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje z chwilą wydania karty i jest realizowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie.

Zakres ochrony

Ochrona obejmuje następujące ubezpieczenia:

  • nieuprawnione użycie karty w następstwie kradzieży, zgubienia lub rabunku karty,
  • rabunek gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS.

Pełne warunki i zakres ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki Ubezpieczonego znajdują się w dokumentach zamieszczonych w zakładce „Dokumenty do pobrania". 

Informacje i roszczenia

Ubezpieczyciel udziela informacji w zakresie objętym ubezpieczeniem pod numerem telefonu (+48) 801 159 159, czynnym 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

Zgłoszenia roszczeń mogą być również dokonywane telefonicznie pod wyżej wskazanym  numerem telefonu lub adresem:

TUW PZUW
adres: ul. Ogrodowa 58
00 – 876 Warszawa

W przypadku wystąpienie któregokolwiek zdarzenia chronionego ww. ubezpieczeniem prosimy  o niezwłocznie powiadomienie placówki BGK, która obsługuje rachunek i wydała kartę lub Centrali Banku.