Dla kogo?

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych

Na co?

Przedsięwzięcia remontowe

O produkcie

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz:
  1. budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
  2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego)
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • osoby fizyczne 

Wysokość dofinansowania i przeznaczenie środków

Wysokość premii remontowej wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora - lista banków współpracujących.

Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu (wsparcie nie dotyczy inwestorów realizujących przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków).

Kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego i wynosi nie mniej niż wysokość premii.

Premia udzielana jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Lista banków współpracujących

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Obowiązki komunikacyjne

Obowiązkowe działania komunikacyjne dot. przedsięwzięć realizowanych z Programu TERMO

Inwestor, realizujący przedsięwzięcie lub remont z Programu TERMO, dla którego została przyznana premia w wysokości przekraczającej 50 000 zł, zobowiązany jest do podjęcia działań informacyjnych dot. otrzymanego dofinansowania, tj.:

 • umieszczenia tablicy informacyjnej dot. uzyskanej premii,
 • zamieszczenia informacji o realizacji dofinansowanego zadania na swojej stronie internetowej i profilach w internetowych serwisach społecznościowych (o ile takie posiada).                 

Tablica informacyjna – najważniejsze informacje:

 1. Tablica informacyjna zawiera:

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu,
  • nazwę zadania.
 2. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania – w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Sposób umieszczenia tablicy na obiektach oraz na ogrodzeniu określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

 3. Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych.

 4. Wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 180 x 120 cm.

  Wzór tablicy oraz objaśnienia dot. techniki wykonania i zakresu informacji są określone w Załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. Wzór tablicy oraz właściwe oznakowanie w formie edytowalnych plików graficznych zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacje na stronie www – najważniejsze informacje:

 1. Informacje na stronie  internetowej inwestora oraz na jego profilach w internetowych serwisach społecznościowychzawierają co najmniej:
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu,
  • nazwę zadania,
  • wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania,
  • krótki opis zadania.
 2. Informacje umieszcza się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

 3. Zamieszczona informacja na stronie internetowej pozostaje na niej przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zadania w zakresie prac budowlanych.

 4. Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.

 5. Edytowalne pliki graficzne z koniecznym do stosowania oznakowaniem (barwy i godło Rzeczypospolitej Polskiej) są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 

W sprawie szczegółów skontaktuj się