Powrót

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Uwaga: W dniu 18 maja 2020 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA2 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU REWITALIZACJI NA OBSZARACH PROBLEMOWYCH

 

w ramach

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

NA LATA 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla Poddziałania 9.2.3  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w województwie wielkopolskim.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Projektów określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja.

Łączna kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektów z zakresu rewitalizacji wynosi

ok. 173,8 mln zł

Wnioski przyjmowane będą co najmniej do wyczerpania ww. kwoty.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja, należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, lub bezpośrednio dostarczyć na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Region Wielkopolski

ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

tel.: 22 475 20 00
fax: 22 475 20 97

e-mail: poznan@bgk.pl 

 

Wnioski można składać od dnia 14 kwietnia 2017 r

 

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

VARSO 2

ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

tel. 22 475 95 05

jessica2@bgk.pl

Typ pożyczkobiorcy

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Typy projektów

Finansowaniu w formie pożyczki mogą być:

 • projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych;
 • przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
 • działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwe do wsparcia będą Projekty zgodne z gminnym Programem rewitalizacji. Niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia Programu rewitalizacji, każdy Program rewitalizacji powinien zostać pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
Wraz z Wnioskiem Inwestor składa Studium wykonalności Projektu (biznes plan), które jest niezbędne do oceny Wniosku. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dostępne są na stronie internetowej BGK.
Uzyskanie pożyczki i wysokość pożyczki uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z WRPO 2014+, a także kryteriów dopuszczalności pomocy publicznej (jeśli wymagać będzie tego specyfika przedsięwzięcia) oraz oceny w zakresie bieżącej, prognozowanej sytuacji finansowej – oceny zdolności kredytowej, wraz z analizą wykonalności i trwałości finansowej.
Uwaga! Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest wykazać wpływ projektu na ograniczenie lub wyeliminowanie zdiagnozowanych, na danym obszarze, problemów społecznych.

 • pożyczki udzielane są w PLN.
 • minimalna wysokość jednostkowej pożyczki to 500.000,00 zł, a maksymalna  20.000.000,00 zł,
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia Wkładu własnego (różnicy pomiędzy kwotą kosztów kwalifikowalnych a kwotą pożyczki JESSICA 2) oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych.
 • oprocentowanie pożyczek ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP i może zostać obniżone o tzw. wskaźnik społeczny, który wynosić może od 0 do 80%. Oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż 0,25%.
 • maksymalny udział pożyczki nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym w zależności od formy pomocy publicznej, specyfiki projektu i statusu Inwestora możliwy udział pożyczki może być niższy (w przypadku pożyczek z pomocą regionalną max. 70% kosztów kwalifikowalnych)
 • BGK nie pobiera prowizji i opłaty za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
 • okres pożyczki, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 20 lat (240 miesięcy).
 • inwestor może wnioskować o karencję w spłacie kapitału pożyczki, maksymalnie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 • uruchamianie pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestorów oryginałów nieopłaconych faktur lub w formie zaliczek.

Uwaga! Zalecany jest kontakt Inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę.  Zależne od wymogów prawnych związanych z formą udzielanej pożyczki, w szczególności związanych z pomocą regionalną, możliwe są negocjacje w zakresie wysokości wkładu własnego Inwestora.  

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków, kwalifikujących się do uzyskania wsparcia zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  
Przykłady wydatków kwalifikowalnych:

 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych  Inwestora, niezbędnych do realizacji Projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie;
 • Zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych;
 •  
 •  

  • Zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego do wysokości 10 % łącznej kwoty Pożyczki i Wkładu krajowego wypłaconej na rzecz Inwestora, przy czym finansowanie to jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu. W przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji w infrastrukturę, których celem jest rewitalizacja obszarów miejskich, limit ten wynosi 20%.

 • Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji Projektu.

Możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowalnych przy założeniu że wydatki przeznaczone do refundacji:

 1. zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
 2. zostały przewidziane w budżecie Projektu;
 3. stanowią wydatki kwalifikowalne;
 4. zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług;
 5. zostały dokonane w sposób efektywny, racjonalny i zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym przepisów PZP dla podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy;
 6. nie stanowią wydatków, które Pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego.
ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczek jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków udzielenia pożyczki. Forma zabezpieczenia spłaty pożyczki dostosowywana jest do charakteru projektu.
Weksel własny in blanco Inwestora stanowi zabezpieczenie standardowe każdej pożyczki. Składając wniosek  o pożyczkę Inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny, np.:

 1. hipoteka na nieruchomości (w tym np. na lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
 2. zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 3. zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 4. przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów,
 5. przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja),
 6. gwarancja bankowa,
 7. gwarancja ubezpieczeniowa,
 8. poręczenie,
 9. poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały,
 10. poręczenie udziałowców Inwestora/jednostki samorządu terytorialnego,
 11. inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku o pożyczkę.

Dodatkowo, w zależności od wysokości kwoty pożyczki, Bank może wymagać złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu postępowania cywilnego
Forma prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki powinna być dostosowana do charakteru Projektu Miejskiego.
Uwaga! W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym, co do zasady, prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika.  
Decyzja BGK o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej Inwestora, pożyczki udzielane są jako:

 • pożyczki w formie pomocy inwestycyjnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie w sprawie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich,
 • pożyczki w formie pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz
 • pożyczki bez pomocy publicznej - udzielane na realizację projektów, w ramach których w szczególności nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wsparcie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku.

Uwaga! Możliwa forma pożyczki uzgadniana jest przez Inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę.  Zależne od wymogów prawnych związanych z formą udzielanej pożyczki, w szczególności związanych z pomocą inwestycyjną, możliwe są negocjacje w zakresie wysokości wkładu własnego Inwestora.  
Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej dotychczas w okresie ostatnich trzech lat podatkowych (obrotowych) lub oświadczenia o otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Lata te liczone są jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające
Inwestor składający wniosek o pożyczkę zawiera w nim deklarację utrzymania efektów projektu.
Uwaga! Pożyczki z pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis nie są udzielane przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/1).


Przepisy pomocowe

 • Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944),
 • Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/GBER - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1);
 • Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)


Pomoc de minimis
Pomoc de minimis jest to kategoria wsparcia udzielanego przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.
Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro;
pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013; wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych; pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.;
wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013. Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013 Jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.


pożyczki bez pomocy publicznej
Uwaga! Projekty, których przedmiotem jest rewitalizacja obiektów, których ponad 15% powierzchni całkowitej obiektu służy prowadzeniu działalności gospodarczej nie mogą uzyskać wsparcia w formie pożyczki bez pomocy publicznej.


Wniosek o przyznanie pomocy
Wniosek Inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).
Wnioskując o pożyczkę, Inwestor zobowiązany jest do wskazania we wniosku także  prognozowanej wielkości pomocy, o którą się ubiega (jeśli dotyczy). Wzory niezbędne do obliczenia pomocy zawarte są w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określone zostały w załączniku do wzoru wniosku.


Zaświadczenie de minimis
Ostatecznym Odbiorcom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis BGK wydaje zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis.  

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z Wnioskiem dokumentów. Wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, a następnie ocenie merytorycznej. Wraz z Wnioskiem Inwestor składa studium wykonalności Projektu (biznes plan), które jest niezbędne do oceny Wniosku. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dostępne są na stronie internetowej BGK.


Ocena formalna
Ocena formalna Wniosku obejmuje ocenę kompletności Wniosku, zgodności wniosku i projektu z wytycznymi IZ WRPO 2014+, Uszczegółowieniem WRPO 2014+, założeniami Zasad Naboru Wniosków, a także polega na potwierdzeniu zdolności Inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowaniu wiarygodności dokumentów i informacji dostarczonych BGK wraz z Wnioskiem o pożyczkę, w tym zgodności Projektu z Programem rewitalizacji.
W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych nieprawidłowości, BGK zawiadamia Inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji..
Niedotrzymanie przez Inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony Inwestora o konieczności jego wydłużenia może skutkować pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.  

 
Ocena inżynieryjno-techniczna   
Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej, która obejmuje weryfikację Projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu Projektu i terminów jego realizacji, prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny przeprowadzana jest także wizytacja w miejscu realizacji Projektu oraz ocena stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).
Po zakończeniu realizacji Projektu, przeprowadzana jest w BGK weryfikacja realizacji rzeczowych założeń Projektu.


Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna Wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu Inwestora , jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową Projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki, ocenę ryzyka kredytowego.  Na podstawie wyników oceny wniosku definiowane są warunki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania), na których może być udzielona pożyczka.    Inwestor informowany jest przez BGK o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem negocjacji/uzgodnień z Inwestorem. Uzgodnione z Inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.       
Uwaga! Wnioski ocenione negatywnie pod względem ryzyka kredytowego nie podlegają rozpatrzeniu przez Komitet Inwestycyjny.


Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej
W terminie 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dacie otrzymania wniosku, kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów, Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia pożyczki JESSICA 2. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia przez Inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny Wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości Komitetu Inwestycyjnego. Wówczas wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego. BGK informuje pisemnie Inwestora o decyzji Komitetu Inwestycyjnego, w tym decyzji negatywnej.  
Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie Umowy Inwestycyjnej z Pożyczkobiorcą oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy inwestycyjnej ustalany jest z Pożyczkobiorcą mając na uwadze, że decyzja o przyznaniu pożyczki traci ważność po upływie 45 dni od daty jej podjęcia. W imieniu Pożyczkobiorcy Umowa inwestycyjna oraz dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki podpisywane są przez osoby umocowane do tego rodzaju czynności.
Uruchomienie środków z pożyczki
BGK uruchamia pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy inwestycyjnej i stwierdzeniu zgodności Projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z WRPO 2014+ oraz po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej. Środki wypłacane są bezpośrednio wykonawcom na podstawie oryginałów faktur składanych wraz z pisemną dyspozycją Pożyczkobiorcy bezpośrednio do BGK, w terminie wynikającym z Umowy inwestycyjnej.
W przypadku zaliczkowej formy uruchamiania pożyczki, na etapie rozliczania zaliczki BGK wymaga złożenia przez Pożyczkobiorcę wszelkich dokumentów źródłowych.   Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Oddziału BGK dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Oddział sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca Pożyczkobiorcy.


Rozliczenie Projektu
BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, na podstawie dokumentów otrzymanych od Pożyczkobiorcy, w tym:

 • potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym;
 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową;
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót;
 • protokołu odbioru końcowego;
 • pozwolenia na użytkowanie lub inny dokument potwierdzający zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy);
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia

Uwaga: W dniu 18 maja 2020 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Uprzejmie prosimy o składanie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (dokumenty wspólne)
Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):
  Wspólnoty Mieszkaniowe
  Spółdzielnie Mieszkaniowe
  TBS
  JST; działalność gospodarcza w formie: osoba fizyczna, sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna; inne podmioty

  Prosimy o kontakt z Oddziałem BGK w Poznaniu w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.